Grammar Flashcards Preview

Japanese > Grammar > Flashcards

Flashcards in Grammar Deck (5):
1

Don't touch me

Sa wa ra nai de

2

Just go ( command)

Iki - na -yo

3

Don't go please

E ka nai de kudasai

4

For animals / for dogs

Do-bu-tsu - yo / Inu - yo

5

Changed state of ability

Yo ni naru