JABA Flashcards Preview

Japanese > JABA > Flashcards

Flashcards in JABA Deck (55):
1

I went to france to meet my friend

Tomodatchi ni ai ni francu ni ikimashta

2

It was 3 years since I had seen my friend

san nen buri ni tomadatchi ni ai mashta

3

Its been 2 years since I've met my family

ni nen buri ni kazouku ni ai mashita

4

coffee addict

ko hi chu doku

5

it depends on the year

sono toshi ni yorimasu

6

It depends on the month

sono tsuki ni yorimasu

7

It depends on the week

sono shu ni yorimasu

8

It depends on the day

sono hi ni yorimasu

9

street

to - o - ri

10

surprised

bi ku ri suru

11

laugh / smile

wa - ra - u

12

shop staff

tenin

13

company staff

shya en

14

remembered

o-bo-ae-ma-shi-ta

15

How many times a day do you _______?

ichi nichi ni nan kai gurai _____shimasuka?

16

How many days a week do you _______?

shu nu nannichi gurai ______ shimasuka?

17

How many hours a day do you work?

ichi nichi ni nanjikan gurai hatarakimaska?

18

How many times a year do you _______?

nen ni nankai gurai _________ shimasuka?

19

How many times a month do you ______?

tsu ki ni nankai gurai ____ shimasuka?

20

I haven't decided yet

mada ki/me/te/i/ma/sen

21

writer

sakka

22

area / space in a shop

ko-na

23

something you made / works

sakuhin

24

may

kamoshirenai

25

sing and play guitar

hi-ki-ga-ta-ri

26

walk fast

haya aruki

27

bunch of people

tachiwa

28

war

taisen

29

4 oclock

yoji

30

7 oclock

shichiji

31

9 oclock

ku ji

32

inconvenient

fu be n

33

dropped

o-to-shi-ta

34

freaked out / scared

bi-cu-li-suru

35

The melody gets stuck in my head

me-lo-di ga a-ta-ma-ni no ko-ri-masu

36

next sunday

kondo no nichiyobi

37

airport

ku-ko

38

stars

hoshi

39

dream (future or night)

yumme

40

reservation

yoyaku shimasu

41

extra

ama-ta

42

express train

to-kyu densha

43

late

okuremasu

44

single

doku shin

45

freedom

jyu

46

statue of liberty

jyu no megami

47

move

hikkoshimasu

48

turkey

shichi -menchuo

49

younger sister

imoto

50

younger brother

ototo

51

older sister

ane / onesan

52

older brother

onisan

53

cook in oven

obun de yaku

54

for (reason)

Verb + tameni / Noun + no tameni

55

peace

heiwa