Jlpt 3 Flashcards Preview

Japanese > Jlpt 3 > Flashcards

Flashcards in Jlpt 3 Deck (44):
1

Take care of

I take care of my dog everyday

Sewa o suru

Mainichi inu no sewa o suru

2

Truth / reality

Shinjitsu / honjitsu

3

Plan

Keikaku

4

Reflect

U-tsu-su

U-tsu- shita

5

Equator

Sekidou

6

To fall down

korobu / koronda

7

Suddenly

kyu ni

8

Hurry

Isogu

9

Separate

Wakareru

10

Craftsmanship

Saiku

11

Slender

Hosoi

12

Light (not heavy)

Karui

13

Body weight

Taijyuu

14

Excursion

Ensoku

15

Dark

Kurai

16

Capital

Shyuto

17

Genius

Tensai

18

Cause

Cause of the malfunction

Genin

Koshyou no genin

19

Notice
Noticed
Even though noticed

Kizuku
Kizuita
Kizuitemo

20

Throw away
Threw away

Tsuteru

Tsu-te-ta

21

Cancel

Concert is canceled

Chyushi

Conserto ga chyushi desu

22

Notify

Shiraseru

Shirasete

23

I injured my hand / foot / head

Te / Ashi / Atama ni kega o shite Shimatta

24

Confirm / conformation

Kakunin

25

In the event if

Bai-e-wa

26

Stay (overnight )

Tomaru

27

Amount

The amount of rice is too much

Riyou

Gohan no riyou ga ippai suggi

28

To make big / thick / double

Okiku suru

Futoku suru

2 baku suru

29

Departure
Arrival

Shyupatsu (suru)

Tochaku (suru)

30

Rot / go bad / decay / spoil / corrupt

Kusaru

31

Slip

Suberu

32

Dry

Kawaku

33

Insult / bad words

Waruguchi

34

Safe to use

Tsukau no ni anzen

35

Last night

Yu be

36

Discussion
Discuss

Soudan

Soudan suru

37

Supposed to / expected to / should / certain willHe should be home now

She is supposed to attend the meeting

The taxi should come soon


Hazu desu / da


Kare wa ima ie ni iru hazu da

Kanojo wa Kaigi ni shusseki suru hazu da

Mousugu takushii ga kuru hazu da

38

Try out
for / pick out

Senbatsu (suru)

39

About to do / in middle of / just did


I’m about to order

I’m in the middle of writing a paper

Just got home

Tokoro da

Ima Kara Tanomu Tokoro da

Ima ronbun o kaite iru tokoro da

Uchi e kaite kita tokoro da

40

Just did / only

I just ate lunch

I only drank 1 bottle

Bakari

Sakki ni Hirugohan o tabeta bakari da

I pon bakari nonda

41

Risky


Slang (awful / amazing)

Yabakunai

42

should have ..

should have studied
should have drank
should have eaten

verb + ba + yokatta

benkyo soreba yokatta
nomeba yokatta
tabeba yokatta

43

Unbelievable

Fushigi na

44

Weekday / weekend

Heijitsu/ shumatsu