Jlpt 4 Vocab Flashcards Preview

Japanese > Jlpt 4 Vocab > Flashcards

Flashcards in Jlpt 4 Vocab Deck (130):
1

Weekday

Heyjitsu

2

Direct

Chyokusetsu

3

Furniture

Kagu

4

Nothing but

.... shika nai

Udon shika tabenai

5

Repair

Shyuri-suru

6

Foreign language

Gaikokugo

7

Fly

Toberu

8

Shape of

... no Katachi

9

Hard to imagine

Fushigi na

10

Main character

Shyujinkou

11

Future

Shyourai/ mirai

12

For now

Shibaraku

13

Chew

Kamu

14

Great

Erai

15

Experience

Keiken

16

Actually

Jitsu (wa)

17

Also

Sore ni

18

Son

Musuko

19

Daughter

Musume

20

Power / strength

Chikara

21

Commute

Kayou / kayoteru

22

Good fit

Chodo ii desu

23

Product

Seihin

24

A lot of

Zuibun

25

Free

Muriyou

26

You first

Osaki ni dozo

27

Probably (80%) / certainly

Tashika

Tashika ni omoshioi eiga !

28

Office

Jimushyo

29

Light is on

Hi ga tsuiteru

30

Shirt is dirty

Shirtsu ga yogoreteru

31

Broken

Kawareru

32

Cracked

Wareru

33

Fold

Oreru

34

Reply

Henji suru

35

Document

Shiryou/ shyorui

36

Tidy up / clean up / organize

Katazukeru

37

Something else

Hokanimo

38

This months schedule

Kongetsu no yotei

39

Put together / collect

Matomeru

40

Exercise

Undosuru

41

Tool

Dougu

42

Chance

If I have the chance

Kikai

Kikai ga areba

43

Travel abroad

Kaigairyoko

44

Trouble
It’s troublesome

Komaru

Komata ne !

45

Sign up

Moushikomu

46

Convenient time

Inconvenient time

Tsugou ga ii

Tsugou ga Warui

47

Permission

Kyoka

48

Roof / ceiling

Okujyou / tenjyou

49

Post card

Hagaki

50

Neighborhood
Neighbor

Kinjyo
Rinjin

51

Input

Nyuroku suru

52

Equipment

Setsubi

53

On time

Ma ni au

54

Malfunction

Koshyou suru

55

Relationship

Kankei

56

Japanese saying

Kotowazu

57

Necessary

Histuyou

Motto benkyo hitstuyou ga aru

58

Take test

Shiken o ukeru

59

Pass test

Shiken o goukakusuru

60

Noticed

I noticed I forgot my wallet

Kizuita

Saifu ga wasureru koto ga kizuita

61

Clear sound

Clear meaning

Hakiri kikoeru

Hakirri imi

62

Last night

Yuube

63

About (time)

Hodo

10 pun hodo okurimasu

64

Diary

Nikki

65

Obtain

Te ni ireru

66

No excuse

Moshiagenai

67

Get a phone call

Denwa ga kakaru

68

Get old

Toshi o Toru

69

Participate in game

Shiai ni deru

70

Space

Uchyu

71

Thing you used

Tsukata mono

72

Obey the rule

Kisoku o mamoru

73

That way

That way is good for body

Sono ho ga karada ni ii desu

74

Mood

Kibun

75

Do as I did

Yatta to o ri no yatte

76

Century

Seiki

77

A lot of people

Ozei no hito

78

Carry

Hakoberu

79

Far

Tokumade

80

Scold

Shikaru

81

Teacher scolded me (passive)

Sensei ni shikarareta

82

Beer is made of wheat

Beer wa mugi Kara tsukurareru

83

Discovered

Hakensareru

84

It is said

... to iwarete iru

85

Burn

Yakeru

86

After taste

Ato aji

87

Praise

Homeru

88

Invite

Sasou

89

Step on

Fumisuru

90

Tell the way

Michi o kiku

91

Invent

Hatsumeisuru

92

Novel

Shyosetsu

93

Import

Yunyusuru

94

Export

Yushutsu suru

95

Translate

Honyakusuru

96

Turn off

Kesu

97

Turn on

Tsukeru

98

village

Mura

99

Raise

Sodateru

100

Habit

Shyukan

101

Coast

Kaigan

102

Government

Seifu

103

Lock

Kagi o kakeru

104

Direct / in a good way

Sunao

105

Calm for age

Otonashi

106

Personality

Seikaku

107

Fall down

Taoreru

108

Complicated

Fukuzatsu

109

Relieved

Anshin suru

110

People are different

Hito sorezore

111

Lights went out

Tenki o kieta

112

Pizza is more delicious than hamburger

Hamburger yori pizza no ho ga ooishi

113

Whether or not

Come or not

Can or not

Kadoka

Kurukadoka

Dekirukadoka

114

By the way

Tokorode

115

Check

Tashikameru

116

Count

Kazoeru

117

Research

Kenkyu suru

118

How do you ..

Doshitara

119

Arrive

Tochaku suru

120

Weather report

Tenkiyoho

121

Weight

Height

Length

Omosa

Takasa

Nagasa

122

Less than

Less than 21 years old

Less than 20 kilograms

Ika

21 sai ika
20 kilo ika

123

Want to try

Want to go

Yate mitai

Ite mitai

124

Resources

Shigen

125

Instead of

Im hanging out at home instead of seeing a movie

Kawari ni

ega o mi ni iku kawari ni ie de asonderu

126

Disappointed

Gakarishita

Gakarisuru

127

actor
actress

haiyu
joyu

128

nervous

kincho suru

129

size

Okisa

130

appropriate

tekitou