Hihon No Noto Flashcards Preview

Japanese > Hihon No Noto > Flashcards

Flashcards in Hihon No Noto Deck (75):
1

Na adjective / noun

--to become

(No na) ni. Narimasu / natta

2

Verb -- to become

Koto ni narimasu / natta

3

If (noun)

Ga areba

4

If verb

I-e ba

Ikimasu -- ik-e-ba

5

If na adjective

De areba

6

If I adjective

(No I) Kereba

7

I - adjective -- become

(No i ) ku narimasu / natta

8

Connecting different topics

Ga

9

Na adjectives connect with

De

10

I adjectives connect with

Kute

11

Bad at (verb or noun)

---- ga nigate desu

12

Good at ( verb or noun)

---- ga tukui desu

13

Put on

Haku

14

Speak

Iu

15

Wear a hat

Kaburu

16

Get to know

Shiru

17

Live

Sumu

18

Stay

Tomaru

19

Take (person)

Tsurete-iku

20

Sell

Uru

21

Cross

Wataru

22

Call

Yobu

23

Lend

Kasu

24

Turn off

Kesu

25

hold

Motsu

26

Lose an object

Nakusu

27

Repair or correct

Naosu

28

Take off clothes

Nugu

29

Put

Oku

30

Push

Osu

31

Meaning

Imi

32

Experience

Ke-ken-suru

33

Especially

Toku ni

34

Attraction

Ryo-ko-chi

35

Eat out

Gai-sho-ku

36

Street

Michi

37

Positive person

Akarui hito

38

Disturb

Ji-ya-ma-su-ru

39

Something to do

Yo-ji

40

Allow / let

Sa-se-ru

41

Strong wind

Kyofu

42

Typhoon

Taifu

43

Be careful

Chyuu- ji- suru

44

Guide

Anai-suru

45

Major

Sen-ko-suru

46

Seat

Seki

47

Vacant

Ai-te-ru

48

Shower

Abiru

49

Collect

Atsumeru

50

Put

I-re-ru

51

Consider

Kangaeru

52

Give ( to me)

Kureru

53

Show

Miseru

54

Great

Sai-Ko

55

On the way

(Verb) tochyuu

Kuru tochyuu

56

Traditional

Dento

57

Scenery

Keshiki

58

Entertainment

Goraku

59

Many times

Nankaimo

60

Good condition / bad condition

Choshi ga i

Choshi ha warui

61

One time

Icho-do

62

Never

Ichidomo

63

Economy

Keizai

64

Ice

Ko-ri

65

Stairs

Kai Dan

66

Overall

Zen tai

67

That's right

Tashikani

68

Just as you say

Sono tori

69

Permission

Kyoka

70

Information

Joho

71

Beginning / end of the month

---- no Atama

---- matsu

72

Continue

Tsutsu ku

73

Value

Katchi

74

Take something

Bring something

Motte iku

Motte kuru

75

Eat and go

Eat and come

Tabete iku

Tabete kuru