Jlpt 4 Part 2 Vocab Flashcards Preview

Japanese > Jlpt 4 Part 2 Vocab > Flashcards

Flashcards in Jlpt 4 Part 2 Vocab Deck (80):
1

Organize (noun)

Seri

2

Rice dowl dish

Don buri

3

Spread / disseminate

Spread around the world

Hiromeru

Seikaiju ni hiromeru

4

Heat up

Atatameru

5

Cap

Futa

6

Wrap up

Tsutsumu

7

Measure

Hakaru

8

Purpose

Mokuteki

9

Rent $

Yachin

10

Durable / tough

Jyoubu

11

Calculate

Keisan

12

Mix

Mazeru

13

United Nations

Kokuren

14

Take a holiday

Yasumi o toru

15

Celebrate

Iwau

Iwau o Suru

16

Law

Horitsu

17

Politics

Seiji

18

Participate

Sankasuru

19

Weigh

Hakariru

20

Grade / test result

Seiseiki

21

Feed

Feed the cat

Esa

Nekko ni esa o yaru

22

Village

Mura

23

American shoes

Japanese shoes

America sei no kutsu

Nippon sei no kutsu

24

Line up

Narabu

Narande!!

25

World heritage site

Seikaisan

26

Emergency

Emergency exit

Emergency ladder

Hijiyou

Hijiyou guchi


Hijiyou hashigo

27

Instructions

setsumeishyo

28

Tell me what the map says

I tried to do as the tv show said

Chizu no to ori ni ite kudasai

Telebi bangumi wa Mita to ori ni yatemita

29

Throw

Nageru

30

Don’t throw the ball!!

Don’t run here !

Bolu o nageruna !!

Koko ni hashiruna !

31

Turn

Magaru (body direction)
Mawasu (thing/ ex. door handle)

32

Set (food)

Teshyoku

33

Storytelling —

One night

One day

Aru ban

Aru hi

34

Decorate
Display

Kazaru

35

And

Listing multiple things

And ( listing after something) / then (do something then you can do something else)

Then

Soshite

Sorekara / soshitara

Sore to

36

Wake up
sober up
If its a dream i dont want to wake up

Mei ga sameru
sameru
Yume nara sametakunai

37

Line up / set table

Narabu

Sala ga narabu

38

Sell out

Sold out

U-re-te shimau

U-re-te Shimatta

39

Have to

Have to study
Have to eat
Have to go

Nai form + Nakuchya + ikenai

Benkyou shinakuchya (ikenai)

Tabenakuchya (ikenai)

Ikanakuchya (ikenai)

40

To be moved by something

Kandou sure / saserareru

41

Change from adjective to noun

Hot
Nice
Cold
Energy
Bad
Quiet

Atsusa
Yasashisa
Samuisa
Genkisa
Warusa
Shizukasa42

Get lost

Michi ni mayou

43

Parking place

Chyushyajyo

44

and then what happened?

sore de doshita no?

45

oh thats why

ahh, dakaraka/ soredeka

46

slack off
Are you slacking off at work?
Recently, I have been slacking off with study

saboru
Mata, shigoto sabotteru no?
kono aida, benkyou sabotte-chatta

47

good idea! / agree with something

sansei

48

while
While he was gone i was sleeping

aida
Kara wa inai aida ni zutto neteita

49

I heard it will rain tomorrow (Someone said)
Because i am tired (like dakara)
Anyone can do that (like demo/anyone/ everyone)
Even a child knows that kind of thing (like demo/ even)

Ashta ame datte
Datte, skalita
sono koto dare datte dekeru
Kodomo datte sonna koto shireruyo

50

angry
He is angry
I am happy
He is happy

okoru
Kare wa okotte-iru
Shiawase desu
kare wa yorokonde-iru

51

getting excited

wakuwaku-suru

52

its hard/ tough

kitsui

53

i feel strange / stange feeling

henna kanji ga suru / henna kanji

54

hairdo

kamigata

55

He has a cold feeling.

kare wa sumitai kanji ga suru

56

guest / customer
audience

kiyaku
kankiyaku

57

get wet

nureru

58

unite
cause to meet (bad or good fate / accident /love)
mix/ combine

awaseru

59

machine

kikai

60

build
assemble

tateru
kumitateru

61

hide / conceal

kakusu

62

proof / verification

shyoumei

63

sightseeing

kenbutsu

64

give up (hope/plan)

akirameru

65

surroundings

mawari

66

at first
at last

mazu wa
yatto

67

field

hatake

68

hit ( a person)
collide with (a car)

butsu / bu-ta/ buchitai / butareru
butsukaru / butsukatta / butsukareru

69

skin / leather / fur

kawa

70

factory

koujyou

71

opportunity / chance

kikai

72

present condition of (economy / country / company/ ect)

genjyou

73

stingy

kechi

74

doctor

isha

75

valley

tani

76

somehow or another / for some reason / vaguely

nantonaku

77

obvious / normal (?)

atarimae

78

why? What reason?
What happened?

doshite
doshitano

79

Attendance

Shuseki

80

Leave / stay behind

Nokorun desu