For High School Flashcards Preview

Japanese > For High School > Flashcards

Flashcards in For High School Deck (23):
1

Mixed high school

Dan jyo kyo gakko

2

Elementary school

Shyo gakko

3

Junior high school

Chu gakko

4

Private

Shiritsu

5

Girls high school

Jyo gakko

6

Private girls high school

Shiritsu no jyo gakko

7

Principle

Koucho sensei

8

Classroom

Kyo shitsu

9

Teacher room

Kyo in shitsu

10

Privileged girls school

Ojo sama gakko

11

Interview

Mensetsu

12

National holiday

Shukujitsu

13

Japanese class

Kokugo

14

Social studies

Shakai

15

Sports

Taiiku

16

Math

Suugako

17

Science

Kagaku

18

Exchange student

Koukan ryugakusei

19

Subject

Kamoku

20

Public school

Koritsu gakko

21

Exam

Shikan

22

HW

Shu-ku-dai

23

Meeting

Kaigi