U Verbs Flashcards Preview

Japanese > U Verbs > Flashcards

Flashcards in U Verbs Deck (22):
1

To go back

Kaeru / kaerumasu / kaerimashita / kaette

2

To wash

Arau / araimasu / araimashita/ aratte

3

To read

Yomu / yomimasu / yomimashita / yomimassen / yonde

4

To drink

Nomu / nomi mas / nomimashita / nonde

5

To buy

Kau / kaimasu / kaimashita / katte

6

To sing

Utau / utaiimas / utatte

7

To send

Okuru / okurimasu / okutte

8

To learn

Manabu / manabimasu / manande

9

To sell

Uru / Urimasu / utte

10

To make

Tsukuru / tsukurimasu / tsukutte

11

To rest

Yasumu / yasumimas / yasunde

12

To think

Omou / omoimasu / omotte

13

To say

Iu / iimasu / itte

14

To write

Kaku / Kakimasu / kaite

15

Talk

Hanasu / hanashimasu / hanashite

16

To use

Tsukau / tsukaimasu / tsukutte

17

To work

Hataraku / hatarakimasu / hataraite

18

To hear

Kiki / kikimasu / kiite

19

To go

Iku / iki-mas / iki mashta /!ikimasen /
Itte

20

Play

Asobu / asobumas / asonde

21

Can do / can't do

Dekeru / dekenai

22

Press

Osu