2016 Minna No Nihongo Flashcards Preview

Japanese > 2016 Minna No Nihongo > Flashcards

Flashcards in 2016 Minna No Nihongo Deck (16):
1

Must

Must study
Must show
Must do

Nakereba narimasen

Benkyo shi nakereba narimasen

Mise nakereba narimasen

Shi nakereba narimasen

2

Don't have to

Don't have to get up early

Nakutemo

Ha ya ku o ki na ku te mo iii desu

3

Lots of forest and green

Midori ga ooi desu

4

Temple

Otera

5

Subway

Chikatetsu

6

I want to take out money

Okane hikidashi tai

7

Password

Anshyo bango

8

First of all / directions / listing

Mazu

9

Tell me how to use

Tsukai kata o oshiete kudasai

10

Amount

Kingaku

11

Confirm

Kakunin

12

The future

Mirai

13

To become

-- ni naru

14

Opposite

Hantai

15

Not enough

Tari nai

16

Half

Han pun