September Minna No Nihongo Flashcards Preview

Japanese > September Minna No Nihongo > Flashcards

Flashcards in September Minna No Nihongo Deck (32):
1

Organize

Katazukeru

2

This months schedule

Kongetsu no yotei

3

There is a poster on the wall

Kabe ni posta ga hate aru

4

There's a garbage in the corner

Gomibaku wa heya no sumi ni oi-te- aru

5

There a box on the table

Tabulu no ue ni hako ga oi-te-aru

6

Backpack

Ryu / ku

7

Things needed to live

Sekatsu dekeru mono

8

Something else

Hokanimo

9

Selling

U-te-ru

10

Respond

Henji

11

Information/ Document / materials / data

Shi ryo

12

Business trip

Shyu chou

13

Hole in material or something missing from material

There is a hole in the bike tire

Yabureru


Ano jidensha no tiya ga yabureteru

14

Folded / brokenly folded

Oreru

15

The window is open / closed

Mado ga aiteru / shimateru

16

The light / computer / tv is on

Hi ga tsuiteru

Pasocon ga tsuiteru

Telebi ga tsuiteru

17

Cracked

The glass window is cracked

Wareru

Mado no glasu ga wareteru

18

Stained / dirty

The shirt is dirty

Shirtsu ga yogoreteru

19

The door is locked

Kagi ga kakateru

20

Malfunction

Koshyou suru

21

You first

Osaki ni dozo

22

The bag has a big pocket

Ano Kaban wa Oki poketo ga tsueteru

23

Office

Jimushyo

24

Probably

Tashika

25

Join

Sanka suru

26

Free

Muriyo

27

Public Transportation

Kotsu

28

Good fit

Chodo e

29

Product

Sei hin

30

A little bit

Tsukunai

(Opposite oi )

31

Goods ( for sale )

Shina mono

32

Cat style/ design hat

Sono botchi wa nekki no katachi desu