Months Flashcards Preview

Japanese > Months > Flashcards

Flashcards in Months Deck (12):
0

January

I chi ga tsu

1

February

Ni ga tsu

2

March

San ga tsu

3

April

Shi ga tsu

4

May

Go ga tsu

5

June

Ro ku ga tsu

6

August

Ha chi ga tsu

7

July

Shi chi ga tsu

8

October

Ju ga tsu

9

September

Ku ga tsu

10

November

Ju I chi ga tsu

11

December

Ju ni ga tsu