New Important Flashcards Preview

Japanese > New Important > Flashcards

Flashcards in New Important Deck (17):
1

Population

Junko

2

Choice (noun)

Sentaku

3

Enough

Ju-bun

4

Like this

Sono kanji

5

President

Dai-to-rio

6

Word

Tango

7

Guess / guess please

A-te-ru / a-te-te kudasai

8

Up

Ageru

9

Horse

Umma

10

And so on

Toka

11

Just slept / I'm smoking / I'll go to the store

Saki wa nemuri tokoro / ima tobacco Sui tokoro / solo solo conveni Iku tokoro

12

Overall / with all my energy

NAto kirai , dakedo Zen tai tekki wa Nikon no riori suki desu

Zen tai tekki ni guitar O hiku

13

Happened

Datta-ra

14

Kanjo

Finger hitting butt

15

Really / super

Mecha

16

Continue

Tsutsukiru

17

Especially

Toku ni