Masu Verb Forms Flashcards Preview

Japanese > Masu Verb Forms > Flashcards

Flashcards in Masu Verb Forms Deck (49):
1

Wash

Arai Masu

2

Have / exist / have festival

Ari - Masu

3

Walk

Aruki - mas

4

Enjoy / play

Asobi-Masu

5

Send a letter/ take out(withdraw) / hand in a report / give help

Dashi-Masu

6

Rain

Furi-Masu

7

Enter place/ university / take a (bath)

Hairi-Masu

8

Speak

Hanashi-Masu

9

Pay

Harai-Masu

10

Work

Hataraki-Masu

11

Play / pull

Hiki - Masu

12

Say

II - Masu

13

Go

Iki-Masu

14

Hurry

Isogi-Masu

15

Put on (clothes)

Kaburi-Masu

16

Win

Kachi - Masu

17

Return / give back

Kaeshi - Masu

18

Return / go home

Kaeri-Masu

19

Buy

Kai - Masu

20

Take (time / money )

Kakari - Masu

21

Draw / write

Kaki - Masu

22

Lend

Kashi - Masu

23

Turn off

Keshi- Masu

24

Hear / listen /ask

Kiki - Masu

25

Cut

Kiri - Masu

26

Wait

Machi- Masu

27

Turn (right/left)

Magari-Masu

28

Hold

Mochi-Masu

29

Receive

Morai- Masu

30

Take (something)

Motte iki - Masu

31

Loose

Nakushi - Masu

32

Learn

Narai - Masu

33

Repair / correct

Naoshi-Masu

34

Become

Nari-Masu

35

Climb

Nobori-Masu

36

Drink / take medicine

Nomi-Masu / kusuri o nomimas

37

Ride ( train / plane)

Nori - Masu

38

Take off ( clothes.....)

Nugi - Masu

39

Put

Oki- Masu

40

Send

Okuri - Masu

41

Think

Omoi - Masu

42

Remember

Omoidashi- Masu

43

Push / press

Oshi - Masu

44

Finish

Owari - Masu

45

Swim

Oyogi - Masu

46

Touch

Sawari- Masu

47

Meet

Ai Masu

48

Put into ( put sugar into coffee)

I-li-Masu

49

Drive

Hashi -te-Masu