Katsuhiro Flashcards Preview

Japanese > Katsuhiro > Flashcards

Flashcards in Katsuhiro Deck (23):
0

Wide

Hi roi

1

Short

Se Mai

2

Korea

Kan ko ku

3

How long have you lived in Japan ?

Anata wa don no kurai e ni hon e sun de mas ka?

4

I've lived in koenji for 3 months

Wa tashi wa koenji ni San ka getsu kan

5

Do you want to go to New York?

New York ni iki tai des ka ?

6

I work at GABA, a kindergarten and a high school teaching English

Shigoto ga GABA to yo- chi-en to ko-ko de ego o oshie-te-mas

7

High school

Ko-ko

8

Kindergarten

Yo-chi-en

9

I've never been

Ma-da-nai

10

How many years

Nannen - cry

11

I've lived in tokyo for 1 year

Tokyo ne sun de e- mash ta ichi - nen kan

12

Have you been here before?

Koko ni kita koto ari-mas-ka

13

I don't know

Shi--ri-nai / wa ka nai

14

Do you know ?

Shi-te-ru mas ka?

15

I know

Shi-te-ru

16

Where are you from?

Shu-shin wa doko des ka?

17

I'm from New York

Boku wa New York no shu-shin desu

18

How old are you?

Nan-sai desu-ka

19

I'm 25 years old

Boku wa ni ju go sai desu

20

How do you say this in japanese ?

Kore wa ne hongo de nanto e mas ka ?

21

Tomorrow

Ashta

22

Teach

Oshie - te- mas