14November Flashcards Preview

Genetik > 14November > Flashcards

Flashcards in 14November Deck (38)
Loading flashcards...
1

Hvad vil det sige at en fænotype er multifaktorielt betinget?

Forårsaget af gener og miljø

2

Forklar kort hvad en STRP markør er

Short tandem repeat polymorphism
Er en DNA sekvens som består af multiple korte og gentagne DNA sekvenser. disse sekvenser er polymorfe idet nummeret af antal gentagne sekvenser varierer fra individ til individ.
Den måler mellem 2-5bp

3

Hvad er den genetiske betegnelse for at en monogen arvelig sygdom i forskellige familier kan skyldes mutationer i forskellige gener

Locus heterogenitet

4

Giv en mulig forklaring på at to forskellige markr-alleler co-segregerer med en sygdom i to familier

10cM = 10% chance for cross-over
Der er tale om koblingsuligevægt.
Sygdomslocus forekommer hyppigere i befolkningen, da de er tæt koblede (10cM)
Derfor kan de to markør-alleller co-segregere med sygdommen.

De er så tæt koblede at de nedarves sammen, i stedet for hver for sig.

5

DGiv to mulige forklaringer på resultatet af genotypning hos den pige, som ikke har arvet markør-allel 1

Hun kan have nedarvet rekombinant type gameten.
hvilket betyder at hun ikke bærer markør-allellen for markør allel 1., det er der 10% chance for

6

EGiv to mulige forklaringer på resultatet af genotypningen hos den raske bror

- Nedsat penetrans
- Variabel ekspressivitet
- Fænokopi: miljø er årsag, men ligner genetik
- Maternel/paternel imprinting

7

G. mRNA koncentrationen hos syge er 50% lavere end hos de raske
Giv en kort forklaring på hvordan mRNA målingerne kan hhænge sammen med mutationerfundet i familien

RISC overvågningssystem
Habloinsufficiens som følge af loss-of-function pga. frameshift mutation

8

I. Giv to mulige forklaringer på at forskellige mutationer i samme gen kan give forskellig sygdom/fænotype

En basedeletion vil skabe en frame-shift mutation --> loss-of-function
- Splice-site

9

B. Forklar hvordan replikationen i S-fasen resulterer både i fordobling af cellens DNA indhold og i dannelsen af identiske søsterkromatider

Under replikation fordobels alt arvemateriale, hvorfor man får dannet to antiparallelle komplementære DNA strenge ud fra en DNA-streng.

Det foregår efter komplementær baseparring i synteseretning 5'-->3' på leading og lagging strand

man kan tegne DNA dobbelthelix som splittes op og replikeres på hvert bånd

10

C. hvilken kromosomal struktur er i meiosen afgørende for at den maternelle og den paternelle allel i et locus adskilles og går til hver sin celle?

Centrioler danner tentrådsapparatet.

Deres funktion er at tage fat i centromererne på kromosomerne

11

D Hvilke forskellige gameter vil A1B1 og A2B2 person kunne danne og hvor mange procent ville hver af dem udgøre?

A1B1 = 25%
A2B2 = 25%
A1B2 = 25%
A2B1 = 25%

12

E I hvilken situation vil Mendels 2.lov ssvigte?

Mendels lov ophører når locus siges at være koblede, dvs. under 50cM afstand

13

F. Forklar kort om der i primære spermatocytter skerparring mellem x-kromosom og y-kromosom eller dele deraf

Ja, men kun på de pseudoautosomale dele af X- og Y-kromosomerne, dvs. de dele der findes homologt genetisk materiale på begge kromosomer.
De findes på tippen af den korte p-arm

14

I Et barn har 47XXY klinefelter med en x-bunden blødersygdom, men begge forældre er fænotypiske raske
Giv en sandsynlig forklaring på at barnet har blødersygdom

Non-disjunction i 2. meiotiske deling danner gamet med 2 identiske X hver

Mor er bærer af recessiv hæmofili-allel på det ene X kromosom

15

Tumorsuppressor gener er nedarvelige.. hvorfor skidt hvorfor godt?

hvis onkogener nedarves muteret vil fosteret dø.

Knudson's 1 and 2 hit hypotese
Cellerne har taget første trin i processen (muteret)

16

C Nævn en anden klinisk forskel der gør at man vil mene at det drejer sig om en arvelig snarere sporadisk cancer

Sygdommen optræder bilateralt, multifokalt og med flere uafhængige primærtumorer

17

D Hvilken genetisk forandring er afgørende at en celle med muteret ''tumorsuppressorgen'' kan udvikle sig til en malign cancercelle?

- Loss-of-function

18

E Nævn og beskriv en metode der kan bruges til at visualisere balancerede translokationer i cancerceller

E.
beskriv kort en probe-baseret, cytogenetisk metode til bestemmelse af kromosomal lokalisation af sygdomslocus

Først SKY derefter FISH

FISH har cytogenetisk metode, ved komplementær baseparring kan identificere gDNA

DCFDDH
1. Dyrkning af celler
2. Tilsætte Colchicin --> tentråde sprænger
3. Fiksere cellerne
4. Dråbeteknik i små glas
5. Denaturering med 96'C
6. Hybridisering og tilsætning af farvestof

19

F Nævn og beskriv en metode der i en og samme undersøgelse kan afsløre numeriske fejl i arvemassen og samtidig bestemme lokalisationen af disse afvigelser

FISH og SKY, måske CGH

20

G Nævn 3 forskellige typer af genetiske forandringer som kan ændre et proto-onkogen til et onkogen

- Mutation i proto-onkogenets regulatoriske region (promoterregionen) kan ændre proteinet til et onkogen
- Mutationer i miRNA
- Translokation

21

H Hvordan kan man forvente at Metyleringsændringer af DNA vil påvirke hhv. tumorsuppressorgener og protoonkogener sådan at det bidrager til udvikling af maligne celler?

Hypermethylering
Giver ukontrolleret celle proliferation

- Hypomethylering
Frmmer ureguleret cellevækst

22

I Hvilke 3 celleulære reaktioner på genskaber er de vigtigste for at undgå permanent genskade skal opstå som cancer

- DNA-repair gener
- Apoptose
- G0 hvilestadie

23

J Beskriv 2 principielle mekanismer som kan være involveret i virus-medieret induktion af cancer

Onkogner: Virus kommer med et onkogen og speeder celledeling op

Tumorsuppre. gener: Virus nedlukker menneskecellens tumorsuppressorgen

24

Tab af funktionelt genprodukt kan ske følge af:

- Loss of heterozygosity
- En punktmutation i kodende sekvens
- promoter mutation
- enhancer mutation
- hypermetylering
- overproduktion af miRNA

25

D.
PJD nedarves Xbunden DogR Hvis man sætter hyppigheden af sygdomsallellen til 0,001, hvad er da sygdomshyppigheden af PJD i befolkningen

q = 0,001
2pq -''bølge'' 2q = 0,002

26

G.
Nedarvede sygdomme kan skyldes mutation i mitokondrie-DNA
1. Hvad er karakteristisk ved sådan en arvegang?
2. Hvordan vil du forkalre variable ekspressivitet ved mitokondriesygdom?

1. Mitokondriel arvegang nedarves fra mødre til børn

2. Homoplasmi dvs alle mitokondrier har samme DNA-sekvens.
Alle børn bliver syge.

2. Heteroplasmi, vil det sige at ikke alle mitokondrier indeholder mutationen..
Ikke alle børn bliver syge, dem som bliver syge i mildere eller sværere grad

27

B. Hvilken type kromosomabnormitet vil du se efter ved båndfarvning

Aneuploidi

28

F
Et barn emd karyotypen XXY
Hvad er sandsynligheden for at barnet får hæmofili A hvis non-disjunction var sket i
1. Første mtiotiske deling hos far
2. anden meiotiske deling hos mor

Skæv in-aktivering kan give sygdommen.
Ved at faderen har non-disjunction i første meiose er ca. 0%

2. Moderens bærersandsynlighed er 50%.
nondisjunction i 2. meiotiske stadie skaber identiske kromosomer.

Derfor er sandsynligheden for at hun har givet den videre 1/2 * 1/2 = 1/4 = 25%

29

Hvad er VNTR-locus?

Et sted i arvemassens DNA hvor en sekvens forekmmer i et antal kopier ved siden af hinanden.

Antallet kan vareiere fra invidiv ti lindivid VNTR (variable numer tandem repeats)

Man kan derfor bruge VNTR locus som markør til undersøgning af nedarvning Og DNA finger print

30

D.
nævn en specifik somatisk non-disjunction der sker hos et voksens menneske, der kan føre til alvorlig sygdom

hvis et kromosom har muteret tumorsuppressorgen, vi ltab af det homologe kromosom ved non-disjunction i en somatisk celle kunne føre til at cellen udvikler sig forkert og danner en tumor