GIGA - Campylobacter, Helicobacter + Bacillusy Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Campylobacter, Helicobacter + Bacillusy > Flashcards

Flashcards in GIGA - Campylobacter, Helicobacter + Bacillusy Deck (37)
Loading flashcards...
1

5. Do laboratorium przysłano wycinek błony śluzowej żołądka pobrany w trakcie gastroskopii od
pacjenta z podejrzeniem wrzodów. Rutynowa diagnostyka takiego materiału obejmuje:
a) barwienie srebrem i PCR
b) oddechowy test ureazowy i wykryce przeciwciał w kale
c) test ureazowy, barwienie metodą Grama i hodowlę
d) hodowla na podłożu agarowym i PCR

c) test ureazowy, barwienie metodą Grama i hodowlę

 

2

6. Lekarze podejrzawają zakażenie H. pylori u 5 letniej Zuzy. Jaki testem potwierdzisz diagnozę?

a) badanie bioptatu pobranego w trakcie gastroskopii
b) badaniem serologicznym (wykrycie p-ciał anty-H.pylori w surowicy)
c) infekcja takim patogenem nie jest możliwa u dzieci
d) oddechowym testem ureazowym

d) oddechowym testem ureazowym

3

10. Wrzody dwunastnicy. Jaki szybki test na potwierdzenie H.pylori?
a) test ureazowy
b) hodowla
c) ELISA
d) met. Grama

a) test ureazowy

4

11. Które z objawów klinicznych są następstwem zakażenia śluzówki żołądka przez Helicobacter
pylori?
a) przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka
b) choroba wrzodowa
c) rak żołądka
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

5

12. Która z wymienionych metod diagnostycznych H.pylori jest metodą nieinwazyjną o wysokiej
specyfice:
a) hodowla H.pylori z materiału pobranego ze śluzówki żołądka
b) oznaczanie antygenu H.pylori w kale
c) oznaczanie przeciwciał IgM  
d) hodowla H.pylori z kału

b) oznaczanie antygenu H.pylori w kale

 

6

13. Chorobotwórczość Helicobacter pylori uwarunkowana jest wytwarzaniem:
a) cytotoksyny
b) enterotoksyny
c) dermonekrotoksyny
d) wszystkie wyżej wymienione

a) cytotoksyny

 

7

14. Bakterie Helicobacter pylori odpowiedzialne są za:
a) chorobę wrzodową dwunastnicy i żołądka
b) biegunki niemowląt
c) bakteriemie
d) martwicze zapalenie jelit
e) wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe

a) chorobę wrzodową dwunastnicy i żołądka

8

15. W leczeniu zakażenia wywołanego przez Helicobacter pylori stosuje się:
a) klarytromycynę + metronidazol 
b) klarytromycynę+ amoksycylinę
c) odpowiedzi a i b są poprawne
d) metronidazol + gentamycynę
e) wankomycynę

c) odpowiedzi a i b są poprawne

9

16. W celu potwierdzenia skuteczności eradykacji drobnoustrojów Helicobacter pylori z żołądka
stosuje się
a) test ureazowy + ew. hodowlę
b) określenie poziomu przeciwciał anty-H. pylori w surowicy
c) USG jamy brzusznej
d) hodowlę drobnoustrojów z kału
e) wszystkie w/w odpowiedzi są prawidłowe

a) test ureazowy + ew. hodowlę

10

17. Czynnik uznany przez WHO za kancerogen:
a) Helicobacter pylori

b) N.meningitis

c)Staphylococcus aureus

a) Helicobacter pylori

11

18. Materiał do diagnostyki C. jejuni:
a) kał
b) krew
c) bioptaty z żołądka
d) wszystkie wymienione

a) kał

12

19. Charakterystyka campylobacter jejuni
a) są to Gram-ujemne pałeczki, względnie beztlenowe, rosnące w temperaturze 42ºC,
odpowiedzialne za biegunki u dzieci i dorosłych
b) pałeczki Gram-ujemne, przypominające skrzydła mewy, nie tolerujące temperatury 42ºC,
odpowiedzialne za biegunki poantybiotyczne
c) zakrzywione Gram-ujemne pałeczki, wytwarzające przetrwalniki, odpowiedzialne za martwicze
zapalenie jelit
d) ciepłolubne Gram-ujemne pałeczki, wytwarzające werotoksynę, odpowiedzialne za HUS
e) Gram-ujemne pałeczki, nie rosnące w temperaturze 42ºC, odpowiedzialne za wrzody żołądka

a) są to Gram-ujemne pałeczki, względnie beztlenowe, rosnące w temperaturze 42ºC,
odpowiedzialne za biegunki u dzieci i dorosłych

13

20. H. pylori - do hodowli pobiera sie:
a) kał,
b) bioptat z błony śluzowej żołądka,
c) oba,
d) krew

b) bioptat z błony śluzowej żołądka,

 

14

22. Choroba Gullian-Barre jest powikłaniem po infekcji
a) Campylobacter jejuni
b) S.typhi
c)C. diphtheriae

a) Campylobacter jejuni

15

23. Materiał do diagnostyki Campylobacter jejuni:

a) krew

b) kał

c) bioptaty żołądka

d) wszystkie w/w

b) kał

16

24. Profilaktyczne działania wobec H. pylori objemuja:
a) izolacje chorego
b) podanie antybiotyków całej rodzinie
c) żadne z w/w

raczej żadne z ww

17

25. Profilaktyka C. jejuni
a) obróbka termiczna mięsa

b) szczepienia ochronne

a) obróbka termiczna mięska

18

7. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:
a) warunkowana obecnością plazmidu w komórce
b) kodowana na chromosomie bakteryjnym
c) wynikiem stanu lizogenii
d) żadne z wyżej wymienionych

a) warunkowana obecnością plazmidu w komórce

 

19

10. Zatrucie pokarmowe może być wywoływane przez:
a) Clostridium perfringens
b) Salmonella enteritidis
c) Bacillus cereus
d) Staphylococcus aureus
e) wszystkie wyżej wymienione

e) wszystkie wyżej wymienione

20

12. Chorobotwórczość Bacillus anthracis związana jest z:
a) wytwarzaniem otoczki
b) wytwarzaniem egzotoksyny
c) obie wyżej wymienione
d) wytwarzaniem endotoksyny

c) obie wyżej wymienione

21

14. Laseczki wąglika:
a) rosną dobrze na podłożach zwykłych
b) rosną wyłącznie na podłożach wybiórczych
c) rosną w atmosferze CO 2
d) należą do beztlenowców

a) rosną dobrze na podłożach zwykłych

 

22

18. Zakażenie laseczką Bacillus anthracis może przebiegać jako:
a) postać skórna
b) postać jelitowa
c) postać płucna
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

23

21. Czynniki determinujące chorobotwórczość Bacillus anthracis to:
a) otoczka
b) egzotoksyna
c) obie wyżej wymienione
d) wytwarzanie przetrwalników

c) obie wyżej wymienione

 

24

24. U sortowaczy wełny najczęstszą postacią kliniczną zakażenia wąglikiem jest postać:
a) skórna
b) jelitowa
c) płucna
d) wyżej wymienione postacie występują z jednakową częstotliwością

c) płucna

25

28. Kliniczna postać wąglika to postać:
a) skórna
b) płucna
c) jelitowa
d) wszystkie wymienione

d) wszystkie wymienione

26

31. B. anthracis wytwarza egzotoksynę złożoną z trzech komponentów I, II, III (białek). Działanie
toksyczne objawia się tylko wtedy, gdy działają:
a) mieszaniny czynników I i II
b) mieszaniny czynników II i III
c) mieszaniny czynników I i III
d) mieszaniny czynników I, II i III

d) mieszaniny czynników I, II i III

27

35. Przyczyną zatrucia pokarmowego wywołanego przez B. cereus mogą być następujące potrawy:
a) gotowany ryż przechowywany w cieple
b) gotowane ziemniaki przechowywane do następnego dnia
c) sałatki jarzynowe z majonezem
d) wszystkie wyżej wymienione

a) gotowany ryż przechowywany w cieple

28

39. Bakteremia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych mogą wystąpić jako powikłanie następujących
postaci wąglika:
a) postaci skórnej
b) postaci płucnej (choroba sortowaczy wełny)
c) wąglika przewodu pokarmowego
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

29

57. Otoczka Bacillus anthracis jest zbudowana:
a) z polisacharydów
b) z polipeptydów
c) z lipidów
d) z prostych cukrów

b) z polipeptydów

 

30

59. Bacillus anthracis wytwarza otoczki:
a) rosnąc na podłożach bakteryjnych
b) tylko w żywych organizmach
c) zarówno na podłożach jak i w żywych organizmach
d) nie wytwarza otoczki

c) zarówno na podłożach jak i w żywych organizmach