Staphylococcus - teoria Flashcards Preview

Mikrobiologia > Staphylococcus - teoria > Flashcards

Flashcards in Staphylococcus - teoria Deck (41)
Loading flashcards...
1

Jaki jest najbardziej zjadliwy gatunek Staphylococcus i co go odróżnia?

Staphylococcus aureus 

wyróżnia go produkcja koagulazy CPS

(coagulase positive Staphylococcus )

2

Jakie są najważniejsze czynniki zjadliwości S.aureus?

 1. otoczka polisacharydowa - CP; z 11 serotypów dominują szczepy CP5 i CP8
 2. białko A - SpA; białko powierzchniowe, wiąże fragment Fc ludzkiej IgG co chroni przed opsonizacją i fagocytozą
 3. enzymy - koagulaza, koagulaza związana CF (clumping factor), stafylokinaza, hialuronidaza, lipaza, nukleaza
 4. egzotoksyny - cytolityczne, TSST-1, enetrotoksyny, eksfoliatyny

3

Jak działa koagulaza i CF?

są to enzymy będące jednym z czynników zjadliwości - wirulencji S.aureus

katalizują one konwersję fibrynogenu do fibryny i ścinają osocze krwi

4

Jak działa stafylokinaza?

Jest to  jeden z czynników wirulencji S.aureus.

aktywuje profibrynolizę, katalizuje fibrynolizę

5

Jak działa hialuronidaza?

Jest to jeden z czynników wirulencji S.aureus

katalizuje hydrolizę kw.hialuronowego w tkankach

6

Jak działa lipaza u S.aureus?

Jest to jeden z czynników wirulencji S.aureus.

Katalizuje lipolizę w tk. podskórnej i skórze

7

Toksyna cytolityczna Alfa

hemolizyna Alfa

 • silne działanie letalne na komórki
 • właśc. hemolityczne
 • właśc. dermonekrotyczne
 • neurotoksyczna

8

Toksyna Beta

hemolizyna Beta - sfingomielinaza C

 • częściej w szczepach zwierzęcych

9

Toksyna Delta

hemolizyna Delta

 • u prawie wszystkich S.aureus, ale też u innych Staphylo
 • cytolityczna dla różnych komórek
 • liza erytrocytów
 • jak syrfaktant, rozrywa błony kom.

10

Leukotoksyny

Leukocydyna L-P oraz hemolizyna gamma

 • liza neutrofili, monocytów, makrofagów

!!!! Leukocydyna P-V nie ma właśc. hemolitycznych

11

Toksyna-1 zespołu wstrząsu toksycznego 

TSST-1

(kiedyś enterotoksyna F)

 • termostabilna
 • wywołuje STSS - Staphylococcal Toxic Shock Syndrome
 • pirogenna *
 • superantygen

*Pirogen – substancja wywołująca gorączkę. Substancje pirogenne oddziałują na ośrodek termoregulacyjny, który znajduje się w podwzgórzu i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała tzw. set point na wyższy poziom.

12

Enetrotoksyny gronkowcowe A,B,C,D, E

 • ciepłostałe
 • pirogenne - gorączka
 • superantygeny
 • zwykle powodują zatrucia pokarmowe
 • enetrotoksyna B - broń biologiczna 

13

Eksfoliatyny

tzw. toksyny epidermolityczne

 • superantygeny
 • aktywne proteolitycznie w warstwie ziarnistej naskórka
 • powodują SSSS - Gronkowcowy zespoł oparzonej skóry

14

Choroby skórne S. aureus

 1. ropnie
 2. czyraki
 3. liszaje
 4. zakażenia ran
 5. SSSS

15

Choroby układu oddechowego S.aureus

 1. zapalenia gardła
 2. zapalenia migdałków
 3. zapalenie zatok przynosowych 
 4. zapal. ucha środkowego
 5. zapal. oskrzeli
 6. zapal. płuc
 7. zapa. opłucnej

16

Choroby układu moczowego powodowane przez S.aureus

 1. odmiedniczkowe zapalenie nerek
 2. zapalenie cewki mocz
 3. zapalenie pęcherza

17

Jak wygląda diagnostyka S.aureus?

 1. hodowla próbki w 37st na podłożu różnicująco-wybiórczym z mannitolem dla gronkowców - agar Chapmana
 2. wyrastają kolonie - złocisto-żółte, wypukłe, równy brzeg
 3. Na agarze z krwią - widać strefę hemolizy Beta 
 4. pod mikroskopem: Gram-dodatnie ziarenkowce, nieregularne skupiska
 5. Potwierdzamy testem koagulazowym i oceną wytwarzania katalazy 
 6. gatunek identyfikujemy - testy komercyjne, gatunkowo-spec PCR

18

Jak diagnozuje się STSS?

 STSS - Staphylococcal Toxic Shock 

stosuje się test ELISA dla wykrycia w surowicy chorego przeciwciał IgI-anty-TSST-1 

miano > 1:32 dodatnie

19

Jak leczyć S.aureus?

Określamy wg antybiogramu.

MSSA  methicillin susceptible S. aureus 

 • Beta-laktamy: peniciliny, cefalosporyny I i II, III i IV, peniciliny z inhibitorem Beta-lakatamaz (amoxy z kw.klawulonowym)
 • linkozamidy-klindamycyna
 • fluorochinolony- ciproflaksyna, moksifloksacyna
 • kotrimaksazol

MRSA methicillin resistant S.aureus - oporne receptorowo

 • odpadają beta-laktamy i wiele innych np linkozamidy, aminoglikozydy, tetracykliny, fluorochinolony
 • leki ostatniej szansy ---- antybiotyki glikopeptydowe:
 • wankomycyna , teikoplanina
 • chinupristina\dalfopristina - sinercid
 • linezolid

VISA Vankomycin Intermediate Resistant S.aureus i GISA Glycopeptide Intermediate Resistant S.aureus

 • umiarkowanie oporne na antybiotyki glikopeptydowe ( wankomycyna i teikoplanina) 
 • sinercid 
 • linezoid
 • MIC wankomycyny =8-16mg/L

VRSA Vankomycin Resistant S.aureus

 • sinercid
 • linezolid
 • MIC wankomycyny > 32 mg/L

20

Co jest charakterystyczne dla S.epidermidis?

 • koagulazoujemny CNS
 • wrażliwy na nowobiocynę
 • nie fermentuje mannitolu ( nie zmieni zatem koloru podłoża Chapmana)
 • nie wywołuje hemolizy na agarze z krwią
 • nie produkuje egzotoksyn
 • głównie patogen szpitalny HAI - hospital acquired infection

21

Jakie są najważniejsze czynniki zjadliwości S.epidermidis?

 • otoczka polipeptydowa - polimer kwasu DL-glutaminowego PGA - chroni przed fagocytozą
 • śródkomórkowa polisacharydowa adhezyna PIA - stanowi główny składnik uwalnianego egzopolisacharydu - śluz - biofilm na implantach, endoprotezach itd

22

Na czym polega chorobotwórczość S.epidermidis?

 • zakażenia miejscowe lub uogólnione towarzyszące biomateriałom tzw. BAI - biomaterial associated infections

                 - zakażenie wkłucia cewnika

                 -posocznica odcewnikowa

                 - zapalenie wsierdzia przy sztucznych                                       zastawkach

                 -zapalenie kości przy endoprotezach

 • pozaszpitalne zakażenia np pierwotne zap. wsierdzia u narkomanów, posocznice u osób z upośledzoną odpornością

23

Jak wygląda diagnostyka mikrobiologiczna S.epidermidis?

 1. identyfikacja gatunku na podstawie biochemicznych testów komoercyjnych manualnych lub półautomatycznych 
 2. identyfikacja gatunku na podst. PCR
 3. genotypowanie szczepów

 

 

24

Czy S. epidermidis wytwarza koagulazę?

nie

25

Czy S. epidermidis hemolizuje na agarze w krwią?

nie

26

Czy S. epidermidis fermentuje mannitol?

nie

27

Czy S. epidermidis jest oporny na nowobiocynę?

nie

28

Czy S.epidermidis wytwarza egzotoksyny?

nie

29

Jak leczyć S.epidermidis?

 • wg antybiogramu
 • sporo jest opornych na metycylinę MRSE 
 • stosuje się wankomycynę i linezolid przy MRSE i uogólnionym MSSE

 

30

Jaka jest charakterystyka S.saprophyticus?

 • koagulazo-ujemny CNS
 • oporny na nowobiocynę MIC > 1,6 mg/L
 • nie hemolizuje na agarze z krwią
 • może ale nie musi fermentować mannitol - cecha zmienna wg szczepu
 • wykazuje tropizm tkankowy do nabłonka dróg moczowych - zapalenia dróg moczowych zwykle u młodych kobiet