GIGA - Dezynfekcja, antybiotyki w stomatologii Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Dezynfekcja, antybiotyki w stomatologii > Flashcards

Flashcards in GIGA - Dezynfekcja, antybiotyki w stomatologii Deck (30)
Loading flashcards...
1

1. Działanie nitroimidazoli:
a) blokowaniu syntezy ściany komórkowej
b) blokowaniu syntezy białka
c) uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej
d) blokowaniu syntezy DNA

d) blokowaniu syntezy DNA

2

2. Lekiem ostatnie szansy w zakażeniach wywołanych przez szczepy VRSA oraz VRE jest:
a) wankomycyna
b) chloramfenikol
c) linezolid
d) kolistyna

c) linezolid

 

3

3. Antybiotyk aktywny wobec drobnoustrojów beztlenowych to:
a) gentamycyna
b) metronidazol
c) klindamycyna
d) odpowiedzi b i c

d) odpowiedzi b i c

4

4. Klindamycyna to antybiotyk, który wykazuje aktywność wobec większości:
a) tlenowych bakterii Gram + i Gram -
b) bakterii beztlenowych i tlenowych Gram +
c) bakterii beztlenowych i tlenowych Gram -
d) tlenkowych bakterii Gram +

b) bakterii beztlenowych i tlenowych Gram +

 

5

5. Mechanizm działania metronidazolu polega na:
a) blokowaniu syntezy ściany komórkowej
b) blokowaniu syntezy białka
c) uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej
d) blokowaniu syntezy DNA

d) blokowaniu syntezy DNA

6

6. Antybiotyk z wyboru w zakażeniach zębopochodnych
a) penicylina
b) klindamycyna
c) doksycyklina
d)wankomycyna

a) penicylina

 

7

7. Co leczymy wankomycyną:

 

a) MRSA

8

8. Do mechanizmów oporności na antybiotyki należą:
a) synteza nowych układów białkowych
b) zmiany mutacyjne genów własnych
c) zmiany informacji genetycznej na poziomie translacji lub transkrypcji
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

9

9. Metoda oznaczenia wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki przy użyciu E-testu oznacza:
a) MBC
b) MIC
c) odpowiedzi a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

b) MIC

 

10

10. Które z niżej wymienionych działają bakteriostatycznie? a) tetracykliny+linkozamidy
b) linkozamidy+chinolony

c) aminoglikozydy+makrolidy

d) makrolidy+b-laktamy

a) tetracykliny+linkozamidy

11

11. Cefalosporyny III generacji stosujemy wobec bakterii:
a) MRSA u osób uczulonych na wankomycynę
b) Mycoplasma i Ureoplasma
c) pseudomonas i coś jeszcze

c) pseudomonas i coś jeszcze

12

12. Co decyduje o lekooporności bakterii?
a) ilość przeciwciał wobec drobnoustroju u gospodarza
b) zmiana białek receptorowych
c) wytwarzanie enzymów inaktywujących antybiotyk
d) b i c prawidłowe

d) b i c prawidłowe

13

13. Na jakie antybiotyki oporny jest S. aureus?
a) penicyliny
b) cefalosporny
c) gentamycynę
d) wankomycynę

a) penicyliny

 

14

14. Profilaktyka antybiotykowa:

 

a) 1 dawka amoksycyliny na 1 godzinę przed zabiegiem

15

15. Brak efektu terapii antybiotykami β-laktamowymi w zakażeniach wywołanych przez Mycoplasma
pneumoniae jest wynikiem:
a) wydzielania β-laktamaz przez Mycoplasma pneumoniae
b) braku ściany komórkowej u Mycoplasma pneumoniae
c) oporności plazmidowej
d) wszystkich wyżej wymienionych

b) braku ściany komórkowej u Mycoplasma pneumoniae

 

16

16. Lekami z wyboru w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit w wyniku zakażenia Clostridium difficile
jest:
a) cefalosporyna IV generacji
b) wankomycyna
c) gentamycyna
d) wszystkie wyżej wymienione

b) wankomycyna

 

17

17. Zakażenia wywołane przez szczepy MRSA leczy się:
A. antybiotykami aminoglikozydowymi
B. penicylinami z inhibitorem β-laktamaz
C. cefalosporynami III generacji
D. karbapenami
E. żadnymi z w/w antybiotyków

E. żadnymi z w/w antybiotyków

18

18. Mechanizm lekooporności wśród szczepów MRSA związany jest z:
A. modyfikacją antybiotyku przez enzymy wytwarzane przez drobnoustroje
B. zmianą powinowactwa miejsca docelowego działania antybiotyku
C. spadkiem stężenia wewnątrzkomórkowego antybiotyku przez aktywny wypływ z komórki
D. zaburzeniem barier przepuszczalności drobnoustroju
E. ominięciem ogniwa zablokowanego przez antybiotyk

B. zmianą powinowactwa miejsca docelowego działania antybiotyku

19

19. W ulotce informacyjnej o działaniu antybiotyku zamieszczono m.in. informację, że MIC=5 μg/ml.
Oznacza to, że:
A. stężenie antybiotyku równe 5 μg/ml zabija drobnoustroje
B. maksymalna jednorazowa dawka antybiotyku wynosi 5 μg/ml
C. odpowiedzi a i b są poprawne
D. stężenie antybiotyku równe 5 μg/ml hamuje wzrost drobnoustrojów

D. stężenie antybiotyku równe 5 μg/ml hamuje wzrost drobnoustrojów

20

20. W metodzie dyfuzyjno-krążkowej oznaczania lekowrażliwości określa się
A. czy szczep jest wrażliwy na dany antybiotyk
B. czy szczep jest oporny na dany antybiotyk
C. obie powyższe odpowiedzi są poprawne
D. najmniejsze stężenie antybiotyku hamujące wzrost drobnoustrojów
E. najmniejsze stężenie antybiotyku zabijające drobnoustroje

C. obie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

21

21. W pracowni mikrobiologii dla wyhodowanego patogennego drobnoustroju wykonano antybiogram
metodą dyfuzyjno-krążkową. Które z powyższych stwierdzeń dotyczących zastosowanej metody nie
jest prawdziwe:
A. hodowlę wyizolowanych drobnoustrojów wysiewa się na płytkę z podłożem i nakłada krążki z
antybiotykami
B. po okresie inkubacji wokół krążków widoczne są strefy zahamowania wzrostu
C. średnica strefy zahamowania wzrostu jest proporcjonalna do wrażliwości drobnoustroju na dany lek
D. w miarę zwiększania się odległości od krążka stężenie antybiotyku maleje
E. wartość MIC jest to stężenie antybiotyku w krążku przy którym zahamowany został wzrost
drobnoustrojów

E. wartość MIC jest to stężenie antybiotyku w krążku przy którym zahamowany został wzrost
drobnoustrojów

22

22. W leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy MRCNS
A. lekiem z wyboru jest imipenem
B. lekiem z wyboru jest wankomycyna
C. należy zastosować lek z inhibitorem β-laktamaz np. kwasem klawulanowym
D. należy zastosować leczenie skojarzone: aminoglikozydy+ antybiotyk β-laktamowy
E. żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe

B. lekiem z wyboru jest wankomycyna

 

23

23. Wybierz grupę leków, których niebezpiecznym działaniem ubocznym jest wpływ na osteogenezę i
powstawanie przebarwienia zębów:
a) tetracykliny
b) makrolidy
c) penicyliny syntetyczne
d) sulfonamidy
e) fluorochinolony

a) tetracykliny

 

24

24. Klindamycyna, zaznacz zdanie prawdziwe:

 

a) łączy się z podjednostką 50S, wnika do makrofagów i leukocytów, rzekomo błoniaste
zapalenie jelit to najgorsze powikłanie

25

25. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:
a) opornością na wankomycynę
b) opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy
c) wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

b) opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy

26

26. W zakażeniach gronkowcami MRSA lekiem z wyboru jest:
a) Augmentin
b) Cefalosporyny II generacji
c) Wankomycyna
d) Imipenem

c) Wankomycyna

 

27

27. Do mechanizmów oporności na antybiotyki należą:
a) synteza nowych układów białkowych
b) zmiany mutacyjne genów własnych
c) zmiany informacji genetycznej na poziomie translacji lub transkrypcji
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

28

28. Oporność na metycylinę jest związana z obecnością w ścianie komórkowej gronkowca:
a) białka PBP
b) lipidów PBP
c) polisacharydów PBP
d) białek PBP2a

d) białek PBP2a

29

29. Zakażenia wywołane przez szczepy MRSA leczy się:
a) antybiotykami aminoglikozydowymi
b) penicylinami z inhibitorem β-laktamaz
c) cefalosporynami III generacji
d) karbapenami
e) żadnymi z w/w antybiotyków

e) żadnymi z w/w antybiotyków

30

30. Lekiem z wyboru w zakażeniach zębopochodnych:
a) Penicylina
b) Doksycyklina
c) Wankomycyna
d) Klindamycyna