GIGA-Staphylococcus Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA-Staphylococcus > Flashcards

Flashcards in GIGA-Staphylococcus Deck (60)
Loading flashcards...
1

4. Które z wymienionych toksyn i enzymów nie są wytwarzane przez gronkowce
chorobotwórcze:
a) fibrynolizyna
b) egzotoksyna A
c) plazmokoagulaza
d) TSST-1

Trochę kanał, bo gronkwce mają je wszystkie

2

6. Jaki czynnik/czynniki są odpowiedzialne za powstawanie gronkowcowych zatruć
pokarmowych:
a) obecność żywych bakterii
b) dezoksyrybonukleaza
c) enterotoksyna
d) CF (Clumping Factor)

c) enterotoksyna

 

3

7. Jakie bakterie, spośród podanych poniżej najczęściej wywołują zakażenie dróg moczowych u
młodych kobiet:
a) Staphylococcus epidermidis
b) Staphylococcus saprophyticus
c) Staphylococcus aureus
d) Streptococcus viridans

b) Staphylococcus saprophyticus

 

U młodych kobiet jest to drugi po Ecoli czynnik etiologiczny

4

9. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:
a) barwienie metodą Grama
b) produkcja koagulazy
c) produkcja hemolizyn
d) wrażliwość na antybiotyki

b) produkcja koagulazy

 

5

11. Na jaki antybiotyk oporna jest większość szczepów Staphylococcus aureus:
a) penicylinę
b) wankomycynę
c) gentamycynę
d) erytromycynę

a) penicylinę

6

12. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe związane są z produkcją:
a) β-laktamaz
b) hialuronidazy
c) enterotoksyny A
d) toksyn eksfoliatywnych

c) enterotoksyny A

 

7

13. Gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry (SSSS – sthapylococcal scalded skin syndrom)
wywołane jest przez szczepy wytwarzające:
a) fibrynolizynę
b) toksyny eksfoliatywne
c) hemolizyny
d) enterotoksyny

b) toksyny eksfoliatywne

8

14. Chorobotwórczość gronkowców złocistych związana jest:
a) z obecnością białka A na powierzchni komórki
b) z wytwarzaniem egzotoksyn
c) z wytwarzaniem β-laktamaz
d) z wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami

d) z wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami

9

16. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:
a) opornością na wankomycynę
b) opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy
c) wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

b) opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy

 

10

17. Od 7 pacjentów, hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii, wyizolowano szczep
Staphylococcus aureus (MRSA). Wobec wszystkich pacjentów zastosowano szczególny reżim
sanitarny, który z powyższych powodów jest najbardziej prawdopodobny:
a) szczepy MRSA są przyczyną TSST
b) szczepy MRSA są najbardziej wirulentnymi gronkowcami
c) szczepy MRSA są wrażliwe na penicylinę
d) szczepy MRSA rozprzestrzeniają się bardzo szybko i mogą być przyczyną zakażeń
szpitalnych, leczonych wankomycyną

d) szczepy MRSA rozprzestrzeniają się bardzo szybko i mogą być przyczyną zakażeń
szpitalnych, leczonych wankomycyną

11

19. Typowanie epidemiologiczne S. aureus polega na:
a) barwieniu metodą Grama
b) obserwacji zdolności do wytwarzania koagulazy
c) typowaniu bakteriofagami
d) wszystkie powyższe

c) typowaniu bakteriofagami

 

12

20. W zakażeniach gronkowcami MRSA lekiem z wyboru jest:
a) Augmentin
b) Cefalosporyny II generacji
c) Wankomycyna
d) Imipenem

c) Wankomycyna

 

13

22. Gronkowce metycylinooporne to:
a) szczepy oporne tylko na metycylinę
b) szczepy oporne na aminoglikozydy
c) szczepy oporne na wszystkie antybiotyki β−laktamowe
d) szczepy oporne tylko na penicyliny

c) szczepy oporne na wszystkie antybiotyki β−laktamowe

 

14

23. Do czynników chorobotwórczych gronkowców należy:
a) enterotoksyna A
b) TSST-1
c) leukocydyna
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

15

24. Do zakażeń wywołanych przez S. aureus należy
a) róża
b) płonnica
c) czyrak
d) zgorzel gazowa

c) czyrak

 

16

25. Która z wymienionych toksyn jest odpowiedzialna za wystąpienie gronkowcowego zespołu
oparzonej skóry:
a) enterotoksyna A
b) hemolizyna
c) toksyna eksfoliatywna
d) fibrynolizyna

c) toksyna eksfoliatywna

 

17

27. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe to najczęściej efekt spożycia:
a) lodów
b) ciastek z kremem
c) sałatek z majonezem
d) tortów
e) wszystkich wyżej wymienionych

e) wszystkich wyżej wymienionych

18

29. Co wytwarza enterotoksynę?:

 

a) S. aureus

19

30. Prawdziwe o S. aureus:
a) oporny na penicylinę G

a) oporny na penicylinę G

20

31. Mechanizm lekooporności wśród szczepów MRCNS związany jest z:
a) zmianą w obrębie miejsca docelowego działania antybiotyków β-laktamowych
b) zdolnością szczepów do wytwarzania β-laktamaz hydrolizujących antybiotyki β-laktamowe

c) zmianą w przepuszczalności błon komórkowych
d) zdolnością do wytwarzania warstwy śluzu utrudniającego penetrację antybiotyku
e) ominięciem ogniwa reakcji szlaku metabolicznego

b) zdolnością szczepów do wytwarzania β-laktamaz hydrolizujących antybiotyki β-laktamowe

21

36. U młodej kobiety w drugim dniu miesiączki pojawiła się gorączka, której towarzyszą ból mięśni.
W ciągu 48 godzin dochodzi do pogorszenia się objawów i wstrząsu. Posiew krwi jest ujemny.
Pacjentka stosowała tampony.
Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
a) wstrząs toksyczny spowodowany Streptococcus pyogenes
b) wstrząs toksyczny spowodowany Streptococcus agalactiae
c) wstrząs toksyczny spowodowany Staphylococcus aureus
d) wstrząs toksyczny spowodowany uwolnieniem tkankowego czynnika nekrotycznego
e) wstrząs toksyczny spowodowały Staphylococcus epidermidis

c) wstrząs toksyczny spowodowany Staphylococcus aureus

22

37. Staphylococcus epidermidis kolonizuje implanty ponieważ:
a) posiada otoczki
b) posiada rzęski
c) wytwarza śluz
d) wszystkie wyżej wymienione

c) wytwarza śluz

 

23

38. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:
a) opornością na wankomycynę
b) wrażliwością na cefalosporyny IV generacji
c) wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz
d) opornością na wankomycynę i teikoplaninę
e) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

e) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

24

39. Do mechanizmów oporności na antybiotyki należą:
a) synteza nowych układów białkowych
b) zmiany mutacyjne genów własnych
c) zmiany informacji genetycznej na poziomie translacji lub transkrypcji
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

25

40. Odczyn immunoenzymatyczny ELISA zastąpił większość diagnostycznych technik
immunologicznych ponieważ jest badaniem swoistym, uniwersalnych i stosunkowo prostym. ELISA
można stosować do wykrywania:
a) antygenów
b) przeciwciał
c) odpowiedzi a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

c) odpowiedzi a i b

 

26

41. Bakterie mogą wytwarzać swoiste enzymy, które inaktywują lek, np. b-laktamazy, które
hydrolizują pierścień b-laktamowy penicyliny i polisyntetycznych penicylin. Bakterie, które je
wytwarzają to:
a) Gram dodatnie
b) Gram ujemne
c) odpowiedzi a i b
d.) nie barwiące się metodą Grama

c) odpowiedzi a i b

 

27

43. Oportunistyczna flora bakteryjna to:
a) drobnoustroje powodujące zakażenie o łagodnym, nietypowym i najczęściej krótkim przebiegu
b) drobnoustroje, którym stworzono warunki wywołania przez nie zakażenia
c) drobnoustroje powodujące zakażenie w wyniku bezpośredniej lub pośredniej styczności z
zakażonym człowiekiem
d) drobnoustroje powodujące zakażenie przebiegające bez widocznych objawów chorobowych

b) drobnoustroje, którym stworzono warunki wywołania przez nie zakażenia

28

44. Które partie ciała pozbawione są flory bakteryjnej:
a) krew
b) jelito grube i jelito cienkie
c) nosogardziel
d) pochwa

a) krew

 

29

45. Zespół gronkowcowego wstrząsu toksycznego (TSS) może być wynikiem:
a) działania toksyn chemicznych
b) działania plazmokoagulazy
c) zatrucia pokarmowego
d) stosowania tamponów absorpcyjnych

d) stosowania tamponów absorpcyjnych

30

49. S.aureus jest drobnoustrojem, który kolonizuje skórę i błony śluzowe u około 30% zdrowych
ludzi. Najczęstszym miejscem występowania bakterii jest:
a) nozdrza przednie
b) skóra rąk
c) migdałki podniebienne
d) wszystkie wyżej wymienione

a) nozdrza przednie