GIGA bakterie spiralne (Treponema, Borrelia), bakterie atypowe (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Coxiella) Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA bakterie spiralne (Treponema, Borrelia), bakterie atypowe (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Coxiella) > Flashcards

Flashcards in GIGA bakterie spiralne (Treponema, Borrelia), bakterie atypowe (Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, Coxiella) Deck (68)
Loading flashcards...
1

1. Triada Hutchinsona (dla kiły wrodzonej objawy; 1.szeroko rozstawione, zagłębione górne siekacze
2. głuchota 3. bielmo) to objawy kliniczne jednostki chorobowej wywoływanej przez:
a) Borrelia recurrentis
b) Treponema pallidum
c) Helicobacter pylori
d) Leptospira interrogans

b) Treponema pallidum

 

2

2. Rumień wędrujący jest objawem specyficznym dla zakażeń wywoływanych przez
a) Borrelia burgdorferi
b) Mycoplasma hominis
c) Chlamydia trachomatis
d) Leptospira icterohaemorrhagiae

a) Borrelia burgdorferi

 

3

3. VDRL jest to:
a) swoisty test stosowany w diagnostyce kiły
b) test nieswoisty stosowany w diagnostyce kiły 
c) test biochemiczny stosowany w diagnostyce boreliozy
d) test serologiczny stosowany w diagnostyce boreliozy

b) test nieswoisty stosowany w diagnostyce kiły (też test Wassermana)

4

4. Zakażenia wywołane przez Treponema pallidum przenosi się:
a) poprzez kontakt płciowy

b) zakażony pokarm

c) ugryzienie owada

a) poprzez kontakt płciowy

5

5. zmiany narządowe w przebiegu kiły obserwujemy:
a) w kile I-rzędowej
b) w kile II-rzędowej
c) w kile III-rzędowej
d) w żadnej z wyżej wymienionych

b) w kile II-rzędowej

 

6

6. Treponema pallidum nie wzrastają na sztucznych. Otrzymanie żywych krętków możliwe jest
jedynie przez dojądrowe pasaże na króliku. Krętki zachowują żywotność na:
a) pożywce Nelsona 1-6 dni
b) izotonicznym roztworze soli do 24h 
c) odpowiedzi a i b
d) żadna z wyżej wymienionych


a) pożywce Nelsona 1-6 dni
b) izotonicznym roztworze soli do 24h to skąd wiadomo? (Mikrobiologia Jabłońskiego)
c) odpowiedzi a i b
 

7

7. Triada Hutchinsona są to objawy kliniczne związane z:
a) zakażeniem błony śluzowej żołądka przez H.pylori
b) z kiłą II-rzędową
c) z kiłą wrodzoną(pokarbowane zęby, śródmiąższowe zapalenie rogowki i gluchota)
d) z późnym stadium choroby z Lyme

c) z kiłą wrodzoną(pokarbowane zęby, śródmiąższowe zapalenie rogowki i gluchota)

8

8. Do charakterystycznych objawów kiły III-rzędowej należą:
a) zapalenia stawów
b) przewlekłe biegunki
c) zaburzenia neurologiczne
d) choroba wrzodowa żołądka

c) zaburzenia neurologiczne

 

9

9. Odczyn VDRL służy do oznaczania przeciwciał (reagin) w surowicy pacjenta chorego na kiłę, od
czego zależy ilość reagin w surowicy?
a) zdolności ustroju do wytwarzania przeciwciał
b) okresu kiły
c) posocznicy krętkowej
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

10

10. Drobnoustroje pozbawione ściany komórkowej to:
a) chlamydia
b) krętki
c) mykoplazmy
d) wszystkie wyżej wymienione

c) mykoplazmy

 

11

11. W durze powrotnym nawroty choroby z dreszczami, bólami głowy i gorączką powstają w wyniku:
a) kontaktu z osobą chorą
b) po ukąszeniu kleszcza
c) pod wpływem zmienności antygenowej B.recurentis
d) w durze powrotnym nie ma nawrotów choroby

c) pod wpływem zmienności antygenowej B.recurentis

 

12

12. Które z objawów klinicznych są charakterystyczne dla zakażenia wywoływanego przez Borrelia
burgdorferi:
a) rumień wędrujący
b) objawy neurologiczne i kardiologiczne
c) zapalenia stawów
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

13

13. W przypadku podejrzenia kiły I-rzędowej wykonuje się następujące badania diagnostyczne:
a) posiew badanego materiału na podłoża specjalne
b) badania mikroskopowe w ciemnym polu widzenia
c) odczyn immunofluorescencji bezpośredniej (test ten stosujemy w kile I- i II-rzędowej)
d) odpowiedzi b i c

d) odpowiedzi b i c

14

15. Diagnostyka kiły II i III rzędowej oparta jest na serodiagnostyce. Które z wymienionych
odczynów są odczynami swoistymi?
a) odczyn TPHA
b) odczyn immunofluorescencji pośredniej (FTA)
c) odczyn VDRL
d) odpowiedzi a i b

d) odpowiedzi a i b

15

16. W diagnostyce boreliozy z Lyme stosuje się:
a) hodowle na agarze z krwią
b) odczyny kardiolipinowe
c) PCR – łańcuchową reakcję polimerazy
d) wszystkie wyżej wymienione

c) PCR – łańcuchową reakcję polimerazy

 

16

17. Które z objawów klinicznych występują w kile II rzędowej:
a) wysypka na skórze i błonach śluzowych
b) powiększenie węzłów chłonnych
c) występowanie kłykcin w obrębie błony śluzowej odbytu
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

17

18. Swoisty odczyn FTA-ABS stosowany jest w serodiagnostyce kiły. W odczynie tym stosujemy
zawiesinę zabitych ultradźwiękami krętków Reitera ponieważ:
a) likwiduje wyniki nieswoiście dodatnie
b) absorbuje przeciwciała przeciwko krętkom saprofitycznym
c) absorbuje przeciwciała skierowane przeciw antygenowi białkowemu wspólnemu dla krętków kiły i
krętków saprofitycznych
d) odpowiedzi a i c

d) odpowiedzi a i c

18

19. Zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis mogą przebiegać jako:
a) wtrętowe zapalenie spojówek u noworodków
b) zespół Reitera
c) zapalenie szyjki macicy i cewki moczowej
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

19

20. Źródłem zakażeń wywoływanych przez C. pneumoniae są:

a) gryzonie

b) stawonogi

c) człowiek

d) ptaki

c) człowiek

20

21. W leczeniu zakażeń wywołanych przez Chlamydie stosuje się:
a) wankomycynę
b) tetracykliny
c) penicyliny
d) cefalosporyny III generacji

b) tetracykliny

21

22. C. pneumoniae może wywołać:
a) stany zapalne dróg oddechowych
b) stany zapalne dróg moczowych
c) zapalenie spojówek oka
d) wszystkie wyżej wymienione

a) stany zapalne dróg oddechowych

 

22

23. Chlamydia psittaci powoduje:
a) zapalenie płuc
b) zakażenia skórne
c) zakażenia układu moczowego
d) wszystkie wymienione

a) zapalenie płuc

 

23

24. Zakażenia dróg moczowo-płciowych powoduje:
a) Mycoplasma pneumoniae
b) Mycoplasma hominis
c) C. psittaci
d) C. pneumoniae

b) Mycoplasma hominis

 

24

25. Diagnostyka laboratoryjna atypowego zapalenia płuc o etiologi M.pneumoniae polega na:
a) wykrywaniu zimnych aglutynin
b) hodowli (podłoże SP-4)
c) reakcji łańcuchowej polimerazy – PCR
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

25

26. Choroba ptasia (ornitoza) lub choroba papuzia występuje:
a) na całym świecie
b) tylko w krajach tropikalnych
c) w krajach o klimacie umiarkowanym (rozwój onitozy wymaga takiej temperatury)
d) żadna z wyżej wymienionych opcji

a) na całym świecie

 

26

27. Mycoplasma pneumoniae wywołuje:
a) zapalenie gardła
b) zapalenie płuc
c) zapalenie oskrzeli
d) wszystkie wyżej wymienionych

d) wszystkie wyżej wymienionych

27

28. Zespół Reitera stanowi powikłanie zakażenia spowodowanego przez:
a) Mycoplasma hominis
b) Ureaplasma ureoliticum
c) Chlamydia trachomatis serotypy A – C
d) Chlamydia trachomatis serotypy D – K

d) Chlamydia trachomatis serotypy D – K

28

29. Czynnikiem etiologicznym atypowego zapalenia płuc jest:
a) Mycoplasma pneumoniae
b) Streptococcus pneumoniae
c) Klebsiella pneumoniae
d) wszystkie wyżej wymienione

a) Mycoplasma pneumoniae

 

29

30. Czynnikiem etiologicznym ziarniniaka wenerycznego jest:
a) C. pneumoniae
b) C. trachomatis serotypy A, B, Ba i C
c) C. trachomatis serotypy D – K
d) C. trachomatis serotypy L1, L2 i L3

30

31. Zakażenia dróg moczowo-płciowych powoduje:
a) Mycoplasma pneumoniae
b) Mycoplasma hominis
c) Chlamydia psittaci
d) Chlamydia pneumoniae

b) Mycoplasma hominis