GIGA-Enterobacteriaceae Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA-Enterobacteriaceae > Flashcards

Flashcards in GIGA-Enterobacteriaceae Deck (85)
Loading flashcards...
1

1. Cechy wspólne dla wszystkich bakterii z rodziny Enterobacteriacea to:
a) zdolność do fermentacji glukozy
b) zdolność do rozkładania azotanów
c) brak cytochromu C (oksydazoujemność)
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

2

2. Czynniki patogenne E.coli:
a) Antygeny powierzchniowe K (K 1 )
b) Fimbrie (CFA I, CFA II)
c) Antygeny somatyczne O (LPS)
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

3

3. Która z wymienionych bakterii najczęściej wywołuje zapalenie dróg moczowych:
a) Escherichia coli
b) Proteus mirabilis
c) Salmonella enteritidis
d) Shigella dysenteriae

a) Escherichia coli

4

4. Test Widala jest diagnostyczny dla:
a) salmonellowych zatruć pokarmowych
b) duru brzusznego
c) HUS (zespołu hemolityczno – mocznicowego)
d) biegunek podróżnych

b) duru brzusznego

Jeden z ważniejszych kryteriów diagnostycznych duru:

odczyn aglutynacyjny Widala - narastający w odstępach tygodniowych poziom miana p-ciał anty-O i anty-H

 

5

5. Zespół hemolityczno – mocznicowy (HUS) rozwija się w wyniku zakażeń:
a) Shigella dysentariae typu I
b) EHEC (E. coli O 157 H 7 )
c) Shigella flexneri
d) Shigella boydi

b) EHEC (E. coli O 157 H 7 )

 

 

6

6. Szczepy E.coli powodujące zakażenia dróg moczowych mają następujące czynniki determinujące
chorobotwórczość:
a) antygeny O
b) fimbrie P
c) obie wyżej wymienione
d) toksyny LT i ST

c) obie wyżej wymienione

7

7. Zespół hemolityczno – mocznicowy (HUS) rozwija się w wyniku zakażeń:
a) Shigella dysentariae typu I
b) EHEC (E. coli O 157 H 7 )
c) żadnej z wyżej wymienionych
d) wszystkich wyżej wymienionych

d) wszystkich wyżej wymienionych

8

8. Źródłem zakażeń Salmonella enteritidis są:
a) tylko ludzie
b) ludzie i zwierzęta
c) tylko zwierzęta
d) nie jest chorobotwórcza dla ludzi

b) ludzie i zwierzęta

9

9. Verotoksyny są produkowane przez:
a) EPEC (enteropatogenne E. coli)
b) ETEC (enterotoksykogenne E. coli)
c) EIEC (enteroinwazyjne E. coli)
d) EHEC (enterokrwotoczne E. coli)

d) EHEC (enterokrwotoczne E. coli)

 

endokrwotoczne lub werotoksyczne E.coli EHEC lub VTEC

wywołują krwotoczne zapalenie jelita grubego (Hemorrhagic Colitis) , zespółhemolityczno-mocznicowy HUS (Hemolytic Uremic Syndrome) oraz małopłytkową plamicę zakrzepową. 

Wutwarzają werotoksyny VT czyli toksyny Shiga-podobne, zwykle szczepy są sorbitolo-ujemne, fenotyp O157:H7

10

10. Ziarninowe zapalenie dróg oddechowych (twardziel) u ludzi wywołuje:
a) Klebsiella pneumoniae
b) Klebsiella ozaenae
c) Klebsiella rhinoscleromatis
d) żadna z wymienionych pałeczek

c) Klebsiella rhinoscleromatis

11

13. Odczyn Widala to:
a) odczyn wiązania dopełniacza
b) odczyn aglutynacyjny
c) odczyn fluorescencyjny
d)odczyn precypitacyjny

b) odczyn aglutynacyjny

 

12

14. Czerwonka bakteryjna (zespół czerwonkowy) jest powodowana przez:


a) bakterie z rodzaju Shigella
b) bakterie z rodzaju Salmonella

c) przez obydwa wymienione rodzaje
d) przez bakterie z rodzaju Proteus

a) bakterie z rodzaju Shigella

 

Pamietaj, Shigella dysenteriae powoduje czerwonkę bakteryjną, w przebiegu której może wystąpić zespół hemolityczno-mocznicowy HUS

13

15. Zespół hemolityczno – mocznicowy może rozwinąć się w przypadku zakażenia:
a) Shigella dysenteriae serotyp I
b) Shigella sonnei
c) Shigella flexneri
d) Shigella boydi

a) Shigella dysenteriae serotyp I

14

16. Zatrucie pokarmowe u ludzi są wywoływane przez:
a) Shigella dysenteriae
b) Salmonella typhi
c) Salmonella enteritidis
d) wszystkie w/w

d) wszystkie w/w

15

17. Na podłożach stałych wzrostem pełzającym charakteryzuje się:
a) Klebsiella pneumoniae
b) Proteus spp.
c) Shigella spp.
d) Salmonella spp.

b) Proteus spp.

 

16

18. Odczyn Widala wykonujemy w diagnostyce:
a) salmonelloz
b) zakażeń EPEC
c) duru brzusznego
d) wszystkich wyżej wymienionych

c) duru brzusznego

 

17

19. Biegunka podróżnych najczęściej wywołana jest przez:
a) EHEC
b) ETEC
c) EPEC
d) wszystkie wyżej wymienione

b) ETEC

 

ewentualnie jeszcze EAggEC = EAEC

18

20. Salmonellowe zatrucie pokarmowe u ludzi wywoływane są przez spożycie w pokarmach
spożywczych:
a) żywych bakterii
b) toksyn bakteryjnych
c) zabitych bakterii
d) wszystkich wyżej wymienionych

a) żywych bakterii

 

19

21. Materiałem biologicznym w diagnostyce mikrobiologicznej duru brzusznego jest:
a) krew
b) kał
c) mocz
d) wszystkie wymienione

najprawdopodobniej d) wszystkie wymienione

 

chociaż w pliku zaznaczono 

a) krew

 

ale Szkarad str. 101 

"Próbki materiału klinicznegi stanowią krew kał mocz, rzadziej szpik kostny, żółć czy wymiociny"

 

20

22. Najczęściej izolowanym czynnikiem etiologicznym w zakażeniach dróg moczowych są szczepy:
a) Escherichia coli
b) Staphylococcus aureus
c) Klebsiella pneumoniae
d) Proteus mirabilis

a) Escherichia coli

 

21

23. Pałeczki E. coli są najczęstszą przyczyną:

a) zakażeń układu oddechowego

b) zakażeń ropnych

c) zakażeń układu moczowego

d) wszystkich wymienionych

c) zakażeń układu moczowego

22

24. Dochodzenie epidemiologiczne w zakażeniach żołądkowo-jelitowych polega na:
a) izolacji i badaniach biochemicznych oraz serotypowaniu
b) tylko na izolacji chorobotwórczych drobnoustrojów
c) podstawie objawów klinicznych
d) wszystkie wyżej wymienione

a) izolacji i badaniach biochemicznych oraz serotypowaniu

 

23

25. W budowie antygenowej pałeczek okrężnicy wyróżniamy następujące antygeny:
a) somatyczny O
b) rzęskowy H
c) powierzchniowy K
d) wszystkie wymienione

d) wszystkie wymienione

24

26. Pałeczki Salmonella wywołujące zatrucia pokarmowe u ludzi należą do grupy:
a) chorobotwórcze tylko dla ludzi
b) chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt
c) chorobotwórcze tylko dla zwierząt
d) nie należą do żadnej z wymienionych grup

b) chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt

25

27. Odczyn Widala wykonuje się w celu:
a) stwierdzenia obecności przeciwciał w surowicy pacjenta
b) określenia ilości przeciwciał
c) oba powyższe stwierdzenia są prawdziwe
d) określenia gatunku bakterii

c) oba powyższe stwierdzenia są prawdziwe

 

26

28. Szok endotoksyczny związany z toksycznym LPS (lipopolisacharydem ściany komórkowej)
najczęściej wywołany jest przez:
a) Escherichia coli
b) Shigella spp.
c) Proteus spp.
d) Salmonella enteritidis

a) Escherichia coli

 

27

29. Które z wymienionych pałeczek E. coli powodują zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS):
a) szczepy enterotoksyczne – ETEC
b) szczepy enterokrwotoczne – EHEC (E.coli O 157 H 7 )
c) szczepy enteroinwazyjne – EIEC
d) szczepy enteropatogenne – EPEC

b) szczepy enterokrwotoczne – EHEC (E.coli O 157 H 7 )

lub werotoksyczne EHEC i VTEC 

wytwarzają werotoksyny  VT  czyli toksyny Shiga-podobne

28

30. Biegunki podróżnych są wywołane przez:
a) gronkowce
b) ETEC - (enterotoksykogenne E.coli)
c) B. proteus
d) Klebsiella spp.

b) ETEC - (enterotoksykogenne E.coli)

 

29

31. Salmonella typhi wywołuje schorzenia:
a) tylko u ludzi
b) u ludzi i zwierząt
c) tylko u zwierząt
d) nie jest chorobotwórcza dla ludzi

a) tylko u ludzi

 

30

32. W leczeniu zakażeń układu moczowego wywołanych przez szczepy E. coli ESBL-dodatnie można

stosować:

a) penicyliny

b) cefalosporyny

c) penicyliny z inhibitorem β-laktamaz

d) wankomycynę

e) antybiotyki markolidowe

c) penicyliny z inhibitorem β-laktamaz