GIGA Clostridium i Bacterioides Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA Clostridium i Bacterioides > Flashcards

Flashcards in GIGA Clostridium i Bacterioides Deck (90)
Loading flashcards...
1

1. Clostridium perfringens jest podzielony na 5 głównych serotypów w oparciu o:

a) właściwości biochemiczne

b) zdolność do wytwarzania 4 głównych toksyn

c) budowę antygenową otoczki bakteryjnej

d) wszystkie wyżej wymienione

b) zdolność do wytwarzania 4 głównych toksyn

2

2. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez:

a) Clostridium perfringens

b) Clostridium botulinum

c) Staphylococcus aureus

d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

3

3. Szczepionka przeciwtężcowa zawiera:

a) anatoksynę tężcową

b) zabite laseczki tężca

c) atenuowane laseczki tężca

d) surowicę przeciwtężcową

a) anatoksynę tężcową

4

4. Laseczka jadu kiełbasianego to:

a) Clostridium tetani

b) Clostridium botulinum

c) Bacillus subtilis

d) Bacillus cereus

b) Clostridium botulinum

5

5. Do objawów zatrucia jadem kiełbasianym zalicza się:

a) zaburzenia wzroku

b) wiotczenie mięśni

c) wszystkie wyżej wymienione

d) szczękościsk

c) wszystkie wyżej wymienione

6

6. Clostridium perfringens może być czynnikiem etiologicznym:

a) zgorzeli gazowej

b) zatruć pokarmowych

c) obie wyżej wymienione

d) rzekomobłoniastego zapalenia jelit

c) obie wyżej wymienione

7

7. Zdolność do wytwarzania otoczek i toksyn przez Bacillus anthracis jest:

a) warunkowana obecnością plazmidu w komórce

b) kodowana na chromosomie bakteryjnym

c) wynikiem stanu lizogenii

d) żadne z wyżej wymienionych

a) warunkowana obecnością plazmidu w komórce

8

8. Spożycie przetrwalników Clostridium botulinum może wywołać schorzenie:

a) u małych dzieci

b) u dorosłych

c) u ludzi niezależnie od wieku

d) nie powoduje choroby u nikogo

a) u małych dzieci

9

9. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a) zapalenia otrzewnej

b) bakteriemii

c) ropni wewnątrzbrzusznych

d) wszystkie w/w

d) wszystkie w/w

10

10. Zatrucie pokarmowe może być wywoływane przez:

a) Clostridium perfringens

b) Salmonella enteritidis

c) Bacillus cereus

d) Staphylococcus aureus

e) wszystkie wyżej wymienione

e) wszystkie wyżej wymienione

11

11. Clostridium difficile może być czynnikiem etiologicznym:

a) zatruć pokarmowych

b) zapalenia błony śluzowej żołądka

c) biegunek poantybiotycznych

d) wszystkich wyżej wymienionych

c) biegunek poantybiotycznych

12

12. Chorobotwórczość Bacillus anthracis związana jest z:
a) wytwarzaniem otoczki
b) wytwarzaniem egzotoksyny
c) obie wyżej wymienione
d) wytwarzaniem endotoksyny

c) obie wyżej wymienione

 

13

13. W skład szczepionki DTP wchodzi m. in.:

a) toksyna tężca

b) antytoksyna tężca

c) anatoksyna tężca

d) oczyszczone antygeny powierzchniowe laseczek tężca

c) anatoksyna tężca

14

14. Laseczki wąglika:
a) rosną dobrze na podłożach zwykłych
b) rosną wyłącznie na podłożach wybiórczych
c) rosną w atmosferze CO 2
d) należą do beztlenowców

a) rosną dobrze na podłożach zwykłych

 

15

15. Toksyny botulinowe A-F to neurotoksyny. Ich działanie powoduje objawy:

a) porażenia wiotkiego

b) porażenia spastycznego jednostronnego

c) porażenia spastycznego obustronnego

d) wszystkie wyżej wymienione

a) porażenia wiotkiego

16

16. Tężec obejmujący mięśnie głowy jest związany z zaburzeniem funkcji nerwów czaszkowych. Który z nerwów czaszkowych jest najczęściej zajęty:

a) nerw VII

b) nerw VIII

c) nerw X

d) nerw III

a) nerw VII

17

17. Zjadliwość Clostridium tetani związana jest z wytwarzaniem:

a) otoczki

b) przetrwalników

c) toksyny

d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

c) toksyny

18

18. Zakażenie laseczką Bacillus anthracis może przebiegać jako: a) postać skórna b) postać jelitowa c) postać płucna d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

19

19. Lekami z wyboru w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit w wyniku zakażenia Clostridium difficile jest:

a) cefalosporyna IV generacji

b) wankomycyna

c) gentamycyna

d) wszystkie wyżej wymienione

b) wankomycyna

20

20. Bacteroides fragilis może być przyczyną:

a) bakteriemii

b) ropni mózgu

c) zapalenia otrzewnej

d) wszystkich wyżej wymienionych

d) wszystkich wyżej wymienionych

21

21. Czynniki determinujące chorobotwórczość Bacillus anthracis to:
a) otoczka
b) egzotoksyna
c) obie wyżej wymienione
d) wytwarzanie przetrwalników

c) obie wyżej wymienione

22

22. Zapobieganie tężcowi polega na stosowaniu:

a) anatoksyny

b) autoszczepionki

c) szczepionki zawierającej atenuowane laseczki tężca

d) szczepionki zawierającej inaktywowane laseczki tężca

a) anatoksyny

23

23. Zatrucia pokarmowe wywoływane przez Clostridium perfringens są związane z produkcją enterotoksyny, która jest uwalniana z komórki bakteryjnej podczas:

a) lizy bakterii

b) sporulacji

c) rozrostu bakterii

d) żadne z wyżej wymienionych

b) sporulacji

24

24. U sortowaczy wełny najczęstszą postacią kliniczną zakażenia wąglikiem jest postać:
a) skórna
b) jelitowa
c) płucna
d) wyżej wymienione postacie występują z jednakową częstotliwością

c) płucna

25

25. W przebiegu zakażenia tężcem może wystąpić:

a) szczękościsk

b) wygięcie kręgosłupa

c) hemoliza krwinek czerwonych

d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

26

26. Zgorzel gazową wywołuje laseczka/laseczki: a) Clostridium perfringens b) Clostridium septicum c) obie powyższe d) Clostridium difficile

c) obie powyższe

27

27. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest wywołane przez: a) Clostridium botulinum

b) Bacillus anthracis

c) Clostridium difficile

d) Bacteroides fragilis

c) Clostridium difficile

28

28. Kliniczna postać wąglika to postać:
a) skórna
b) płucna
c) jelitowa
d) wszystkie wymienione

d) wszystkie wymienione

29

29. Za patogenezę tężca odpowiedzialne są następujące substancje toksyczne:

a) tetanospazmina

b) tetanolizyna

c) odpowiedzi a i b

d) toksyna-α (lecytynaza)

a) tetanospazmina

30

30. Podłoże do diagnostyki bakterii beztlenowych to:

a) Podłoże Clauberga

b) Podłoże z tioglikolanem sodu

c) Podłoże Kinga

d) Podłoże z bacytracyną

b) Podłoże z tioglikolanem sodu