GIGA-Sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA-Sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka > Flashcards

Flashcards in GIGA-Sterylizacja, dezynfekcja, antyseptyka Deck (70)
Loading flashcards...
1

1. Aseptyka polega na:

a) dezynfekcji rąk operującego

b) nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

c) dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d) płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko, zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

b) nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

 

2

2. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a) szkło laboratoryjne

b) wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

c) wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

d) żadne z wyżej wymienionych

 

c) wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

 

3

3. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

a) konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

b) mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

c) jednorazowgo sprzętu medycznego

d) wszystkie wyżej wymienione

c) jednorazowgo sprzętu medycznego

 

4

4. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a) podłoża wzbogacone

b) podłoża proste

c) podłoża różnicujące

d) podłoża wybiórcze

a) podłoża wzbogacone

 

5

5. Z pośród wymienionych związków zakreśl ten, który należy do antyseptyków:

a) 1-2% sublimat

b) lizol

c) 2% nadmanganian potasu (KMnO4)

d) chloramina T

c) 2% nadmanganian potasu (KMnO4)

6

6. Czwartorzędowe związki amoniowe działają:

a) tylko przeciwbakteryjnie

b) tylko przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo

c) tylko przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie

d) działają zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo

d) działają zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo

7

7. Tyndalizacja to:

a) sterylizacja w autoklawie

b) sterylizacja w aparacie Kocha

c) sterylizacja poprzez promieniowanie

d) sterylizacja za pomocą ultradźwięków

 

b) sterylizacja w aparacie Kocha

 

8

8. Do sterylizacji metodami chemicznymi używamy następujących związków:

8. Do sterylizacji metodami chemicznymi używamy następujących związków:

a) tlenek etylenu, formaldehyd-gaz, 2% aldehyd glutarowy

b) 1% kwas borny, 0,1% roztwór sterinolu, 70% alkohol etylowy

c) septyl, lizol, betadinę

d) chloraminę T, podchloryn wapniowy, dichloraminę T

a) tlenek etylenu, formaldehyd-gaz, 2% aldehyd glutarowy

 

9

9. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a) formaldehyd w postaci gazowej

b) tlenek etylenu

c) nasycona para wodna pod ciśnieniem

d) środki z aktywnym tlenem

c) nasycona para wodna pod ciśnieniem

 

10

10. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a) dezynfekcji pomieszczeń

b) sterylizacji podłoży bakteriologicznych

c) sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

d) sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

a) dezynfekcji pomieszczeń

 

11

11. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a) komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

b) zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

c) mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

d) przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

a) komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

12

12. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a) do wyjaławiania opatrunków

b) do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

c) do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

d) do wyjaławiania leków

c) do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

 

13

13. Związki jodoforowe mają działanie:

a) przeciwbakteryjne

b) przeciwwirusowe

c) przeciwgrzybicze

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

14

14. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a) agar zwykły

b) podłoża wzbogacone

c) bulion zwykły

d) podłoża specjalne

d) podłoża specjalne

15

15. Antyseptyka jest stosowana przy:
a) odkażaniu ran
b) odkażaniu narzędzi stomatologicznych
c) odkażaniu pomieszczeń
d) odkażaniu stołów laboratoryjnych

 

a) odkażaniu ran

 

16

16. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

a) odpowiednią zawartość substancji odżywczych

b) odpowiednie pH

c) odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

d) wszystkie wyżej wymienione parametry

d) wszystkie wyżej wymienione parametry

17

17. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

a) 3% nadtlenek wodoru

b) 2-5% lizol

c) 5% chloramina

d) 1-2% sublimat

a) 3% nadtlenek wodoru

 

18

18. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

a) do wyjaławiania leków, pożywek

b) do wyjaławiania wody wodociągowej

c) do wyjaławiania wody ściekowej

d) żadne z wyżej wymienionych

 

a) do wyjaławiania leków, pożywek

 

19

19. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

a) utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

b) denaturację białka

c) przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

20

21. Narzędzia chirurgiczne sterylizowane w autoklawie lub tlenkiem etylenu są pakowane:

a) w rękawy z jednej strony papier z drugiej folia

b) w rękawy z obu stron papier

c) w rękawy z obu stron folia

d) żadne z wyżej wymienionych

a) w rękawy z jednej strony papier z drugiej folia

 

21

22. W procesie sterylizacji tlenkiem etylenu istotne parametry to:

a) temperatura, wilgotność, stężenie tlenku etylenu

b) tylko temperatura

c) tylko stężenie tlenku etylenu

d) żaden z wyżej wymienionych

a) temperatura, wilgotność, stężenie tlenku etylenu

 

22

23. Niszczenie drobnoustrojów odbywa się w procesie:

a) dezynfekcji

b) dezynsekcji

c) deratyzacji

d) liofilizacji

 

a) dezynfekcji

 

23

24. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

a) kontrolę fizyczną ciągłą

b) kontrolę chemiczno-wskaźnikową

c) kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

24

25. Sterylizacja to proces w którym następuje:

a) zabicie tylko form wegetatywnych (bakterii, grzybów i wirusów)

b) zabicie tylko form zarodnikujących

c) zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii, grzybów i wirusów

d) ograniczenie ilości bakterii w środowisku

 

c) zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii, grzybów i wirusów

 

25

26. W procesie sterylizacji tlenkiem etylenu istotne parametry to:

a) ilość tlenku etylenu
b) temperatura i wilgotność

c) czas sterylizacji

d) wszystkie wyżej wymienione

 

d) wszystkie wyżej wymienione

26

27. Sterylizacja polega na usuwaniu:

a) wszystkich form drobnoustrojów

b) wyłącznie wirusów

c) wyłącznie bakterii

d) wyłącznie grzybów chorobotwórczych

 

a) wszystkich form drobnoustrojów

 

27

28. Aseptyka polega na:

a) dezynfekcji rąk operującego

b) zachowaniu jałowości

c) dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d) płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko, zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

b) zachowaniu jałowości

 

28

29. Technika barwienia metodą Grama wykorzystuje różnice w:

a) budowie ściany komórkowe bakterii

b) składzie cytoplazmy bakterii

c) budowie błony cytoplazmatycznej bakterii

d) właściwościach enzymatycznych bakterii

a) budowie ściany komórkowe bakterii

 

29

30. Podłoża selektywne stosowane są do:

a) hodowli określonego gatunku bakterii

b) uzyskania szczególnie obfitego rozwoju rzęsek bakteryjnych u bakterii urzęsionych

c) różnicowania bakterii chorobotwórczych od saprofitycznych

d) hodowli bakterii o dużych wymaganiach odżywczych

a) hodowli określonego gatunku bakterii

 

30

31. Sprzęt jednorazowy (igły, strzykawki, wzierniki ginekologiczne) jest sterylizowany:

a) tlenkiem etylenu lub radiacyjnie

b) w suszarce

c) w autoklawie

d) wszystkie wyżej wymienione

a) tlenkiem etylenu lub radiacyjnie