GIGA - Mycobacterium, Corynebacterium Flashcards Preview

Mikrobiologia > GIGA - Mycobacterium, Corynebacterium > Flashcards

Flashcards in GIGA - Mycobacterium, Corynebacterium Deck (138)
Loading flashcards...
1

1. 4-letnia dziewczynka od kilku dni skarżyła się na ból gardła. Matka zgłosił się do lekarza pediatry z
powodu gorączki dziecka i bólu gardła. W badaniu fizykalnym lekarz zdiagnozował tworzenie się
błon rzekomych na migdałkach, języczku podniebiennym i ścianie gardła oraz znaczny obrzęk
szyjnych węzłów chłonnych. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?
a) angina
b) mononukleoza
c) błonica gardła
d) szkarlatyna
e) zapalenie nagłośni

c) błonica gardła

 

2

2. Błonicę wywołuje:
a) Streptococcus pyogenes
b) Corynebacterium diphteriae
c) Bordatella pertusis
d) Haemophilus influenzae
e) Listeria monocytogenes

b) Corynebacterium diphteriae

 

3

3. Leczenie błonicy polega na podaniu:
a) szczepionki DPT
b) anatoksyny i antybiotyku
c) antytoksyny i antybiotyku
d) tylko antybiotyku
e) żadna z wyżej wymienionych

c) antytoksyny i antybiotyku

 

Pamietaj, anatoksyna jest w szczepionce

4

4. Gruźlica jest chorobą zakażną, która może rozwijać się w różnych narządach. Najczęstszym
miejscem zakażenia są:
a) jelita
b) kości i stawy
c) narządy moczowo - płciowe
d) płuca
e) węzły chłonne

d) płuca

 

5

5. Grużlica prosówkowa (rozsiana) rozwija się:
a) u pacjentów z immunosupresją
b) u pacjentów zakażonych wirusem HIV
c) w wyniku pęknięcia czynnego gruzełka grużliczego i wysiewu bakterii do krwioobiegu
d) w wyniku pokonania miejscowych mechanizmów obronnych i wysiewu bakterii do krwioobiegu
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6

6. Która z wymienionych postaci gruźlicy przebiega w postaci choroby ostrej
a) gruźlica płuc
b) gruźlica jelit
c) gruźlica nerek
d) gruźlica prosówkowa
e) gruźlica kości

d) gruźlica prosówkowa

 

7

7. Dodatni test skórny z leprominą jest diagnostyczny dla:
a) grużlicy płuc
b) grużlicy prosówkowej
c) grużlicy nerek
d) postaci tuberkuloidowej trądu
e) postaci lepromatycznej trądu

d) postaci tuberkuloidowej trądu

8

8. Metoda Ziehl - Neelsena służy do:
a) różnicowania prątków grużlicy od prątków MOTT
b) różnicowania prątków grużlicy od prątków trądu
c) wykrywania prątków saprofitycznych
d) wykrywania prątków kwasoopornych
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

d) wykrywania prątków kwasoopornych

9

9. Dodatni test skórny z tuberkuliną zależy od obecności:
a) swoistych przeciwcial klasy IgM
b) swoistych przeciwciał klasy IgG
c) swoistych przeciwciał klasy IgE
d) uczulonych limfocytów T
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

d) uczulonych limfocytów T

 

10

10. Czynna postać grużlicy może rozwinąc się w następstwie:
a) reinfekcji
b) zakażenia pierwotnego
c) reaktywacji wcześniejszego zakazenia
d) kontaktu z osobą zakażoną
e) wszystkich w/w

e) wszystkich w/w

11

11. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:
a) Mycobacterium avium complex
b) Mycobacterium leprae
c) Mycobacterium kansassi
d) Mycobacterium tuberculosis
e) wszystkich w/w

d) Mycobacterium tuberculosis

12

12. Podłoże Lövensteina - Jensena jest stosowane do hodowli :
a) Mycobacterium leprae
b) Mycobacterium tuberculosis
c) Listeria monocytoge
d) Corynebacterium diphteriae
e) Lactobacillus sp.

b) Mycobacterium tuberculosis

13

13. Diagnostyka trądu opiera się na:
a) objawach klinicznych
b) badaniach mikroskopowych w kierunku obecności bakterii kwasoopornych
c) hodowli czynnika etiologicznego na podłożach wybiórczych
d) testach serologicznych
e) odpowiedzi a i b są prawidłowe

e) odpowiedzi a i b są prawidłowe

 

M.leprae nie hoduje się na podłożach wybiórczych i liniach komórkowych, bastard

14

14. Zakażenia prątkami MOTT stanowią istotny problem kliniczny

a) na oddziałach pediatrycznych

b) na oddziałach urologicznych

c) na oddziałach chirurgicznych

d) u pacjentów z obniżona odpornościa, szczególnie u pacjentów zakażonych wirusem HIV

e) u pacjentów z dodatnią próbą tuberkulinową.

d) u pacjentów z obniżona odpornościa, szczególnie u pacjentów zakażonych wirusem HIV

15

15. Wskaż nieprawidłową charakterystykę Corynebacterium diphtheriae:
a) to pleomorficzne, Gram-dodatnie maczugowce
b) mogą zawierać wewnątrzkomórkowe ziarnistości metachromatyczne
c) rosną najlepiej w warunkach tlenowych
d) posiadają polisacharydowe otoczki
e) są katalazo-dodatnie

d) posiadają polisacharydowe otoczki

16

16. Zapobieganie gruźlicy polega na:
a) jednokrotnym szczepieniu szczepionką BCG
b) wielokrotnym szczepieniom po uprzednim wykonaniu próby tuberkulinowej
c) podawaniu antytoksyny
d) podawaniu wyłącznie antybiotyków

a) jednokrotnym szczepieniu szczepionką BCG

17

17. Toksyna błonicza jest białkiem zbudowanym:
a) Frakcji B (podjednostka wiążąca)
b) Frakcji A (podjednostka aktywna)
c) odpowiedź a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

c) odpowiedź a i b

 

18

18. Do rodzaju Corynebacterium należy kilka gatunków, większość z nich wchodzi w skład
prawidłowej flory:
a) części ustnej gardła
b) przewodu pokarmowego
c) dróg moczowych
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

19

19. Objawy kliniczne błonicy to:
a) błonica nozdrzy przednich
b) błonicze zapalenie migdałków
c) błonica gardła
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

20

20. Możliwe drogi zakażenia prątkami Mycobacterium spp. to:
a) droga wziewna
b) droga pokarmowa
c) droga przyranna
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

21

21. Leczenie błonicy polega na:
a) podaniu antytoksyny błoniczej
b) podaniu anatoksyny błoniczej
c) odpowiedź a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

a) podaniu antytoksyny błoniczej

 

22

22. Błony rzekome są koloru:
a) szarego
b) zielonego
c) czarnego
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

23

23. Przy pobieraniu materiału biologicznego w gruźlicy należy uwzględnić:
a) objętość pobranego materiału
b) ilość pobranych próbek
c) czas pobierania materiału
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

24

24. Celem homogenizacji jest:
a) zagęszczenie prątków w jednostce objętości
b) zabicie innych bakterii znajdujących się w materiale
c) upłynnienie materiału
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

25

25. Egzotoksyna C. diphtheriae przedostaje się do krążenia gdzie powoduje:
a) tylko zapalenie mięśnia sercowego
b) tylko obwodową neuropatię
c) odpowiedź a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

c) odpowiedź a i b

26

26. Gruźlica prosówkowa charakteryzuje się:
a) krwiopochodnym szerzeniem się bakterii
b) zakażeniem wszystkich narządów
c) wysokim stopniem śmiertelności
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

27

27. Szczepionka DPT zawiera:
a) anatoksynę błoniczą
b) antytoksynę błoniczą
c) odpowiedź a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

a) anatoksynę błoniczą

 

28

28. Testem Eleka wykrywany:
a) C. diphtheriae
b) toksyny
c) odpowiedź a i b
d) żadna z wyżej wymienionych

c) odpowiedź a i b

lub jedynie a)

pamiętajmy że to test skierowany na jedną konkretną toksynę błoniczą...

29

29. W rozpoznaniu klinicznym błonicy należy uwzględnić:
a) paciorkowcowe zapalenie gardła
b) białaczkę z agranulocytozą
c) mononukleozę
d) wszystkie wyżej wymienione

d) wszystkie wyżej wymienione

30

30.Kwasooporność Mycobacteriaceae w barwieniu Ziehl-Neelsena warunkuje:
a) kwas mikolowy
b) LPS
c) PRP
d) białko M

a) kwas mikolowy