Survival Mandarin Chinese Flashcards Preview

Uncategorized > Survival Mandarin Chinese > Flashcards

Flashcards in Survival Mandarin Chinese Deck (99):
1

Hello

你好
(nǐ hǎo )

2

How are you?

你好吗?
(nǐ hǎo ma ?)

3

Thank you

谢谢
(xiè xiè )

4

You're welcome

不客气
(bú kè qì )

5

How much is this?

多少钱?
(duō shǎo qián ?)

6

I'm sorry

对不起
(duì bù qǐ )

7

And you?

你呢?
(nǐ ne ?)

8

My name is . . .

我名字叫…
(wǒ míng zi jiào …)

9

I don't speak Chinese

我不会讲中文
(wǒ bú huì jiǎng zhōng wén )

10

I like this

我喜欢
(wǒ xǐ huān )

11

I don't like this

我不喜欢
(wǒ bù xǐ huān )

12

English

英文
(yīng wén )

13

Chinese

中文
(zhōng wén )

14

Bathroom

洗手间
(xǐ shǒu jiān )

15

Help!

救命!帮帮我!
(jiù mìng !bāng bāng wǒ !)

16

Good


(hǎo )

17

Bad


(huài )

18

Beer

啤酒
(pí jiǔ )

19

Water


(shuǐ )

20

Please


(qǐng )

21

You


(nǐ )

22

I


(wǒ )

23

We

我们
(wǒ men )

24

They, them

他们,她们,它们
(tā men )

25

There

那里
(nà lǐ )

26

Here

这里
(zhè lǐ )

27

Where is it?

哪里?
(nǎ lǐ ?)

28

What is it?

这是什么?
(zhè shì shén me ?)

29

When is it?

什么时候?
(shén me shí hòu ?)

30

Money


(qián )

31

Bus

公车
(gōng chē )

32

Car

汽车
(qì chē )

33

Numbers

数字
(shù zì )

34

Goodbye

再见
(zài jiàn )

35

Excuse me

对不起
(duì bù qǐ )

36

I want . . . .

我要…
(wǒ yào …)

37

Yes


(shì )

38

No

不是
(bú shì )

39

Left / right

左/右
(zuǒ /yòu )

40

Food

食物
(shí wù )

41

Beverage

饮料
(yǐn liào )

42

Do you have . . .?

你有…吗?
(nǐ yǒu …mā?)

43

I'm looking for . . .

我在找…
(wǒ zài zhǎo …)

44

More

更多的
(gèng duō de )

45

Less

更少的
(gèng shǎo de )

46

Expensive

贵的
(guì de )

47

Cheap

便宜的
(pián yì de )

48

It is [adjective]

这个真…
(zhè gè zhēn …)

49

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

一,二,三,四,五,六,七,八,九,十
(yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ ,liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí )

50

Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七,十八,十九,二十
(shí yī ,shí èr ,shí sān ,shí sì ,shí wǔ ,shí liù ,shí qī ,shí bā ,shí jiǔ ,èr shí )

51

Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

十,二十,三十,四十,五十,六十,七十,八十,九十,一百
(shí ,èr shí ,sān shí ,sì shí ,wǔ shí ,liù shí ,qī shí ,bā shí ,jiǔ shí ,yī bǎi )

52

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期天
(xīng qī yī ,xīng qī èr ,xīng qī sān ,xīng qī sì ,xīng qī wǔ ,xīng qī liù ,xīng qī tiān )

53

I love you

我爱你
(wǒ ài nǐ )

54

Happy birthday

生日快乐
(shēng rì kuài lè )

55

Man

男人
(nán rén )

56

Woman

女人
(nǚ rén )

57

Clean

干净的
(gān jìng de )

58

Dirty

脏的
(zāng de )

59

Why?

为什么?
(wéi shén me ?)

60

It is sunny

天晴
(tiān qíng )

61

It is rainy

下雨
(xià yǔ )

62

Friend

朋友
(péng you )

63

Mother

母亲
(mǔ qīn )

64

Father

父亲
(fù qīn )

65

Son

儿子
(ér zi )

66

Daughter

女儿
(nǚ ér )

67

Wife

妻子
(qī zi )

68

Sister

姐妹
(jiě mèi )

69

Brother

兄弟
(xiōng dì )

70

Husband

丈夫
(zhàng fu )

71

Family

家庭,家里人
(jiā tíng ,jiā lǐ rén )

72

And


(hé )

73

But

但是
(dàn shì )

74

Because

因为
(yīn wéi )

75

Happy

高兴的
(gāo xìng de )

76

Sad

悲伤的
(bēi shāng de )

77

Lost

丢掉
(diū diào )

78

Hotel

酒店
(jiǔ diàn )

79

House

房子
(fáng zi )

80

Taxi

出租车
(chū zū chē )

81

Hospital

医院
(yī yuàn )

82

Airport

机场
(jī chǎng )

83

Apartment

公寓
(gōng yù )

84

To sleep

睡觉
(shuì jiào )

85

Night

夜晚
(yè wǎn )

86

Day

白天
(bái tiān )

87

Breakfast

早餐
(zǎo cān )

88

Lunch

午餐
(wǔ cān )

89

Dinner

晚餐
(wǎn cān )

90

Restaurant

餐馆
(cān guǎn )

91

School

学校
(xué xiào )

92

Funny

有趣的
(yǒu qù de )

93

Delicious

好吃的
(hǎo chī de )

94

Beautiful

美丽的
(měi lì de )

95

Ugly

丑陋的
(chǒu lòu de )

96

Kind

亲切的
(qīn qiè de )

97

One hundred

一百
(yī bǎi )

98

One thousand

一千
(yī qiān )

99

One million

一百万
(yī bǎi wàn )

Decks in Uncategorized Class (207):