Vocab Enrichment 15 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 15 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 15 Deck (193):
1

fraud

舞弊
wǔ bì

2

(to cook something) from scratch

从头开始
cóng tóu kāi shǐ

3

from the bottom of my heart

发自内心的
fā zì nèi xīn de

4

gaze

凝视
níng shì

5

glance

一瞥
yī piē

6

golden

金色的
jīn sè de

7

grimace

扮鬼脸
bàn guǐ liǎn

8

peace and harmony

和平与和谐
hé píng yǔ hé xié

9

horror

恐怖
kǒng bù

10

incident

事件
shì jiàn

11

indeed

的确
de què

12

intention

意向
yì xiàng

13

joy

喜悦
xǐ yuè

14

closet (e.g. en una casa), locker (e.g. en un gimnasio)

橱柜,寄物柜
chú guì ,jì wù guì

15

mask

面具
miàn jù

16

simply, merely

仅仅
jǐn jǐn

17

miracle

奇迹
qí jì

18

moral

道德
dào dé

19

mystery

神秘
shén mì

20

mysterious

神秘的
shén mì de

21

necessary

必要的,必需的
bì yào de ,bì xū de

22

necessarily

一定
yī dìng

23

noble

高贵
gāo guì

24

nonsense

废话
fèi huà

25

objection

异议
yì yì

26

overnight

通宵
tōng xiāo

27

paperwork

文书工作
wén shū gōng zuò

28

personally

亲自地
qīn zì dì

29

perspective

前途,希望
qián tú ,xī wàng

30

phase

阶段,时期
jiē duàn ,shí qī

31

dove


32

popcorn

爆米花
bào mǐ huā

33

porch

门廊
mén láng

34

seaport

海港
hǎi gǎng

35

potential

潜力
qián lì

36

precious

珍贵的
zhēn guì de

37

pregnancy

怀孕
huái yùn

38

priority

优先
yōu xiān

39

privacy

隐私
yǐn sī

40

profile

轮廓,简介,概况
lún kuò ,jiǎn jiè ,gài kuàng

41

rage, fury, wrath

狂怒,暴怒
kuáng nù ,bào nù

42

revenge

复仇
fù chóu

43

routine

惯例
guàn lì

44

sacrifice

牺牲
xī shēng

45

section

部分
bù fèn

46

a sensitive issue

敏感问题
mǐn gǎn wèn tí

47

to sin

犯罪
fàn zuì

48

sin

罪恶
zuì è

49

to stand out

突出
tū chū

50

statement, declaration

声明
shēng míng

51

steady

稳定
wěn dìng

52

string

一串,细绳
yī chuàn ,xì shéng

53

(light) switch

开关
kāi guān

54

terrific

极大的,了不起的
jí dà de ,le bú qǐ de

55

to arrange

安排
ān pái

56

to fix

修复
xiū fù

57

to arrest

逮捕
dǎi bǔ

58

to assure, to ensure

使相信
shǐ xiàng xìn

59

to bounce (e.g. a ball)

弹回
dàn huí

60

to crack

开裂,破裂
kāi liè ,pò liè

61

to crush

压碎,毁坏
yā suì ,huǐ huài

62

to gasp

喘气
chuǎn qì

63

to inquire

查询
chá xún

64

to interfere

干涉
gān shè

65

to process

处理
chù lǐ

66

process, procedure

过程,进程
guò chéng ,jìn chéng

67

to propose

建议
jiàn yì

68

proposal

建议
jiàn yì

69

to slide


huá

70

to snap your fingers

打响指
dǎ xiǎng zhǐ

71

to annul

每年的
měi nián de

72

to assault, to attack

攻击
gōng jī

73

to *sexually harrass), to molest

性骚扰
xìng sāo rǎo

74

barn

仓房
cāng fáng

75

beam, ray

光速,光线
guāng sù ,guāng xiàn

76

bird's eye view

鸟瞰
niǎo kàn

77

a (decorative) bow

蝴蝶结
hú dié jié

78

to break in

打断,闯入
dǎ duàn ,chuǎng rù

79

chain (e.g. for a bicycle, a restaurant)

锁链
suǒ liàn

80

colonel

上校
shàng xiào

81

commander

指挥官
zhǐ huī guān

82

captain

船长
chuán zhǎng

83

sergeant

警官
jǐng guān

84

commissioner

专员
zhuān yuán

85

Council

议会
yì huì

86

ghost


guǐ

87

vampire

吸血鬼
xī xuè guǐ

88

demon

恶魔
è mó

89

the Devil

恶魔
è mó

90

Hell

地狱
dì yù

91

Heaven

天堂
tiān táng

92

department

部门
bù mén

93

disbelief

怀疑
huái yí

94

district


95

federal

联邦
lián bāng

96

dragon


lóng

97

ego

自我
zì wǒ

98

escort

护送着
hù sòng zhe

99

to inherit

继承
jì chéng

100

inheritance

继承
jì chéng

101

fairy

仙女
xiān nǚ

102

fund

基金
jī jīn

103

giant (n., adj.)

巨人
jù rén

104

guts (insides)

内脏
nèi zāng

105

guts (courage)

勇气
yǒng qì

106

to hop

跳跃,跳过
tiào yuè ,tiào guò

107

the middle of nowhere

偏僻的
piān pì de

108

to influence

影响
yǐng xiǎng

109

influence

影响
yǐng xiǎng

110

case, example, instance

例子
liè zǐ

111

It's up to you, It depends on you

取决于你
qǔ jué yú nǐ

112

(first aid) kit

急救包
jí jiù bāo

113

memorial

纪念碑
jì niàn bēi

114

mercy

怜悯
lián mǐn

115

motive, reason, cause

动机,目的
dòng jī ,mù de

116

butterfly

蝴蝶
hú dié

117

net (e.g. for a butterfly)


wǎng

118

paranoid

偏执的
piān zhí de

119

to protest

抗议
kàng yì

120

protest

抗议
kàng yì

121

strike, riot

打,击
dǎ ,jī

122

puzzle


123

riddle

谜语
mí yǔ

124

radar

雷达
léi dá

125

mouse

鼠标
shǔ biāo

126

rat


shǔ

127

related

有关
yǒu guān

128

the remains (e.g. of a person)

残余
cán yú

129

rope


shéng

130

a row (of seats)


háng

131

a series (e.g. of events)

一系列
yī xì liè

132

a serving, a helping

食物
shí wù

133

session

一段时间,时期
yī duàn shí jiān ,shí qī

134

shadow

影子
yǐng zǐ

135

shade

阴凉处,遮蔽
yīn liáng chù ,zhē bì

136

a shift (at work)

换班
huàn bān

137

signal

信号
xìn hào

138

spare (tire)

备胎
bèi tāi

139

spider

蜘蛛
zhī zhū

140

to spy

侦查
zhēn chá

141

a spy

密探
mì tàn

142

stress

压力
yā lì

143

to strip

剥去,脱去
bāo qù ,tuō qù

144

tank

坦克
tǎn kè

145

technically

技术上
jì shù shàng

146

tension

张力
zhāng lì

147

tent

帐篷
zhàng péng

148

term (word)

措辞,术语
cuò cí ,shù yǔ

149

(long) term

任期,期限
rèn qī ,qī xiàn

150

Thanksgiving Day

感恩节
gǎn ēn jiē

151

the pros and cons

利弊
lì bì

152

theory

理论
lǐ lùn

153

hypothesis

假说,假设
jiǎ shuō ,jiǎ shè

154

to approve

批准
pī zhǔn

155

to bump into (something)

撞到,撞上
zhuàng dào ,zhuàng shàng

156

to bump into (someone)

偶然碰见
ǒu rán pèng jiàn

157

to chill


lěng

158

to click

点击
diǎn jī

159

to collapse

倒塌,崩溃
dǎo tā ,bēng kuì

160

to determine

决定
jué dìng

161

to emerge

出现
chū xiàn

162

to exclaim

惊呼,呼喊
jīng hū ,hū hǎn

163

to hiss (like a cat)

嘶嘶声
sī sī shēng

164

to irritate

激怒
jī nù

165

to mumble, to murmer

叽咕,咕哝
jī gū ,gū nóng

166

to pierce (an ear)

刺入,穿透
cì rù ,chuān tòu

167

to slam a door

砰得关上门
pēng dé guān shàng mén

168

to slap

掌击
zhǎng jī

169

to snatch (something from someone's hand)

抢,夺
qiǎng ,duó

170

to sneak

鬼鬼祟祟的
guǐ guǐ suì suì de

171

to snort


hēng

172

to squeal, to screech, to shriek

长声尖叫
zhǎng shēng jiān jiào

173

to startle

以惊吓
yǐ jīng xià

174

to straighten

变直的
biàn zhí de

175

to stun, to daze

使迷惑,茫然
shǐ mí huò ,máng rán

176

to urge

催促
cuī cù

177

to wander

徘徊
pái huái

178

to whine

发牢骚
fā láo sāo

179

to wince

畏缩
wèi suō

180

to (ship)wreck

毁坏,破坏
huǐ huài ,pò huài

181

torture

折磨,使痛苦
shé mó ,shǐ tòng kǔ

182

tower


183

trauma

创伤,挫折
chuàng shāng ,cuò shé

184

twin

双胞胎
shuāng bāo tāi

185

midget, dwarf

侏儒
zhū rú

186

underage

未成年
wèi chéng nián

187

vice

副的
fù de

188

vulnerable

脆弱的,敏感的
cuì ruò de ,mǐn gǎn de

189

whip

鞭打,抽打
biān dǎ ,chōu dǎ

190

wicked, evil

邪恶的
xié è de

191

without a doubt

毫无疑问
háo wú yí wèn

192

worthy (of)

值得的
zhí dé de

193

zone

区域
qū yù

Decks in Uncategorized Class (207):