Basic Terms Flashcards Preview

Uncategorized > Basic Terms > Flashcards

Flashcards in Basic Terms Deck (159):
1

on credit

信用
xìn yòng

2

to supply

供应
gòng yīng

3

in cash

现金
xiàn jīn

4

up to date

最新
zuì xīn

5

to depreciate

贬值
biǎn zhí

6

faulty

故障
gù zhàng

7

job

工作
gōng zuò

8

bank

银行
yín háng

9

business cycle

商业周期
shāng yè zhōu qī

10

customer, client

客户
kè hù

11

cash

现金
xiàn jīn

12

fee

费用
fèi yòng

13

schedule, time table

时间表
shí jiān biǎo

14

business hours

营业时间
yíng yè shí jiān

15

amount, value

价值
jià zhí

16

increase

提高
tí gāo

17

index

指数
zhǐ shù

18

report, brief

报告简要
bào gào jiǎn yào

19

intermediary, broker

中介,经纪
zhōng jiè ,jīng jì

20

kilometer

公里
gōng lǐ

21

product launch

产品上市
chǎn pǐn shàng shì

22

long-term

长期
cháng qī

23

maintenance

保养
bǎo yǎng

24

wholesaler

批发商
pī fā shāng

25

market

市场
shì chǎng

26

emerging market

新兴市场
xīn xīng shì chǎng

27

square meter

平方米
píng fāng mǐ

28

cubic meter

立方米
lì fāng mǐ

29

sum, total

总之
zǒng zhī

30

business

业务
yè wù

31

core business

核心业务
hé xīn yè wù

32

market niche

市场利基
shì chǎng lì jī

33

job title

职位
zhí wèi

34

round figure

整数
zhěng shù

35

target

目标
mù biāo

36

strategic goal

战略目标
zhàn luè mù biāo

37

worker

工人
gōng rén

38

skilled worker

技工
jì gōng

39

flow chart

流程图
liú chéng tú

40

organization chart

组织结构图
zǔ zhī jié gòu tú

41

agency

代理机构
dài lǐ jī gòu

42

unemployment

失业
shī yè

43

permit

许可证
xǔ kě zhèng

44

staff

员工
yuán gōng

45

weight

重量
zhòng liàng

46

business plan

商业计划
shāng yè jì huà

47

percentage

百分比
bǎi fèn bǐ

48

positioning

定位
dìng wèi

49

price

价格
jià gé

50

cash price

现货价格
xiàn huò jià gé

51

asking price, selling price

要价,卖价
yào jià ,mài jià

52

sales forecasting

销售预测
xiāo shòu yù cè

53

down payment

首期付款
shǒu qī fù kuǎn

54

procedure

程序
chéng xù

55

product

产品
chǎn pǐn

56

average

平均
píng jūn

57

forecast, estimate

预测,估计
yù cè ,gū jì

58

supplier

供应商
gòng yīng shāng

59

project

项目
xiàng mù

60

post, position

职位,职务
zhí wèi ,zhí wù

61

regulation

规定
guī dìng

62

summary

摘要
zhāi yào

63

wage

工资
gōng zī

64

customer service

顾客服务
gù kè fú wù

65

system

系统
xì tǒng

66

member

成员
chéng yuán

67

teamwork

合作
hé zuò

68

transport

运输
yùn shū

69

value


zhí

70

seller

卖方
mài fāng

71

turnover

营业额
yíng yè é

72

(payment) in kind

实物支付
shí wù zhī fù

73

in real terms

以实质计算
yǐ shí zhì jì suàn

74

excess

过剩
guò shèng

75

tax-free

免税
miǎn shuì

76

line of business, commercial activity

业务范围,商业活动
yè wù fàn wéi ,shāng yè huó dòng

77

performance

表现
biǎo xiàn

78

credit rating

信用评级
xìn yòng píng jí

79

quantity

数量
shù liàng

80

figure

数字
shù zì

81

appointment

约会,预约
yuē huì ,yù yuē

82

marketing

市场营销
shì chǎng yíng xiāo

83

buying, purchase

购买
gòu mǎi

84

accounting

会计
kuaì jì

85

copy, duplicate

复制
fù zhì

86

bank account

银行帐户
yín háng zhàng hù

87

customs declaration

报关
bào guān

88

debt

债务
zhài wù

89

guideline

指引
zhǐ yǐn

90

economy

经济
jīng jì

91

black economy

黑色经济,非法经济
hēi sè jīng jì ,fēi fǎ jīng jì

92

company

公司
gōng sī

93

joint venture

合资企业
hé zī qǐ yè

94

subsidiary company, branch company

子公司,分公司
zǐ gōng sī ,fēn gōng sī

95

parent company

母公司
mǔ gōng sī

96

date

日期
rì qī

97

deadline

期限
qī xiàn

98

financing

融资
róng zī

99

training

训练
xùn liàn

100

photocopy

影印
yǐng yìn

101

franchise

专营权
zhuān yíng quán

102

merger

合并
hé bìng

103

earnings

收益
shōu yì

104

management

管理
guǎn lǐ

105

mortgage

抵押
dǐ yā

106

spreadsheet

电子表格
diàn zǐ biǎo gé

107

strike

罢工
bà gōng

108

importation

输入
shū rù

109

industry

产业
chǎn yè

110

engineering

工程
gōng chéng

111

bidding, tender

招标,投标
zhāo biāo ,tóu biāo

112

work force

工作力
gōng zuò lì

113

machinery

机械
jī xiè

114

measure

措施
cuò shī

115

improvement

改善
gǎi shàn

116

merchandise, goods

商品,货物
shāng pǐn ,huò wù

117

currency

货币
huò bì

118

sample

样本
yàng běn

119

supply

供应
gòng yīng

120

bid

出价
chū jià

121

supply and demand

供需
gòng xū

122

loss

损失
sǔn shī

123

output

产量
chǎn liàng

124

economic recovery

经济复苏
jīng jì fù sū

125

income

收入
shōu rù

126

rent

租金
zū jīn

127

profitability

盈利能力
yíng lì néng lì

128

corporation

公司
gōng sī

129

rate


130

business card

名片
míng piàn

131

credit card

信用卡
xìn yòng kǎ

132

unemployment rate

失业率
shī yè lǜ

133

ton


dūn

134

metric ton

公吨
gōng dūn

135

unit

单位
dān wèi

136

sale

出售
chū shòu

137

foreign currencies

外币
wài bì

138

mergers and acquisitions

兼并和收购
jiān bìng hé shōu gòu

139

small and medium-sized enterprises

小型和中小型企业
xiǎo xíng hé zhōng xiǎo xíng qǐ yè

140

profit and loss

损益
sǔn yì

141

data

数据
shù jù

142

copyright

版权
bǎn quán

143

business days

营业日
yíng yè rì

144

expenses, charges

费用,收费
fèi yòng ,shōu fèi

145

operating expenses

经营费用
jīng yíng fèi yòng

146

revenues

收入
shōu rù

147

requirements

要求
yāo qiú

148

results

结果
jié guǒ

149

securities

证券
zhèng quàn

150

multinational

跨国公司
kuà guó gōng sī

151

to notify

通知
tōng zhī

152

mandatory, compulsary

强制性的
qiáng zhì xìng de

153

to pay

支付
zhī fù

154

to register

注册
zhù cè

155

profitable

有利可图
yǒu lì kě tú

156

biannual

一年两次
yī nián liǎng cì

157

quarterly

季刊
jì kān

158

variable

变量
biàn liàng

159

disbursements

付款
fù kuǎn

Decks in Uncategorized Class (207):