Countries and Geographical Features Flashcards Preview

Uncategorized > Countries and Geographical Features > Flashcards

Flashcards in Countries and Geographical Features Deck (61):
1

The People's Republic of China

中国
zhōng guó

2

India

印度
yìn dù

3

United States

美国
měi guó

4

Indonesia

印度尼西亚
yìn dù ní xī yà

5

Brazil

巴西
bā xī

6

Pakistan

巴基斯坦
bā jī sī tǎn

7

Bangladesh

孟加拉国
mèng jiā lā guó

8

Nigeria

尼日利亚
ní rì lì yà

9

Russia

俄罗斯
é luó sī

10

Japan

日本
rì běn

11

Mexico

墨西哥
mò xī gē

12

the Philippines

菲律宾
fēi lǜ bīn

13

Vietnam

越南
yuè nán

14

Germany

德国
dé guó

15

Ethiopia

埃塞俄比亚
āi sài é bǐ yà

16

Egypt

埃及
āi jí

17

Iran

伊朗
yī lǎng

18

Turkey

土耳其
tǔ ěr qí

19

Dem. Rep. of Congo

刚果共和国
gāng guǒ gòng hé guó

20

France

法国
fǎ guó

21

Thailand

泰国
tài guó

22

United Kingdom

英国
yīng guó

23

Italy

意大利
yì dà lì

24

Myanmar (Burma)

缅甸
miǎn diàn

25

South Korea

韩国
hán guó

26

South Africa

南非
nán fēi

27

Spain

西班牙
xī bān yá

28

Ukraine

乌克兰
wū kè lán

29

Colombia

哥伦比亚
gē lún bǐ yà

30

Tanzania

坦桑尼亚
tǎn sāng ní yà

31

Argentina

阿根廷
ā gēn tíng

32

Kenya

肯尼亚
kěn ní yà

33

Sudan

苏丹
sū dān

34

Poland

波兰
bō lán

35

Algeria

阿尔及利亚
ā ěr jí lì yà

36

Canada

加拿大
jiā ná dà

37

Uganda

乌干达
wū gàn dá

38

Morocco

摩洛哥
mó luò gē

39

Iraq

伊拉克
yī lā kè

40

Nepal

尼泊尔
ní bó ěr

41

Peru

秘鲁
bì lǔ

42

Venezuela

委内瑞拉
wěi nèi ruì lā

43

Malaysia

马来西亚
mǎ lái xī yà

44

Afghanistan

阿富汗
ā fù hàn

45

Uzbekistan

乌兹别克斯坦
wū zī bié kè sī tǎn

46

Saudi Arabia

沙特阿拉伯
shā tè ā lā bó

47

North Korea

北朝鲜
běi cháo xiān

48

Ghana

加纳
jiā nà

49

Yemen

也门
yě mén

50

Republic of China (Taiwan)

台湾
tái wān

51

United Nations

联合国
lián hé guó

52

European Union

欧洲联盟
ōu zhōu lián méng

53

Africa

非洲
fēi zhōu

54

Asia

亚洲
yà zhōu

55

Europe

欧洲
ōu zhōu

56

Oceania

大洋洲
dà yáng zhōu

57

North America

北美
běi měi

58

South America

南美洲
nán měi zhōu

59

Atlantic Ocean

大西洋
dà xī yáng

60

Pacific Ocean

太平洋
tài píng yáng

61

Indian Ocean

印度洋
yìn dù yáng

Decks in Uncategorized Class (207):