Vocab Enrichment 13 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 13 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 13 Deck (192):
1

headquarters

司令部
sī lìng bù

2

branch office

分部
fēn bù

3

to inherit

继承
jì chéng

4

to inhale


5

to inflate

膨胀
péng zhàng

6

to found

成立,建立
chéng lì ,jiàn lì

7

to flourish

繁茂,繁荣
fán mào ,fán róng

8

to drizzle

毛毛雨
máo máo yǔ

9

to dominate, to master

占主导地位,掌握
zhàn zhǔ dǎo dì wèi ,zhǎng wò

10

to distract

以转移
yǐ zhuǎn yí

11

distracted

分心的
fēn xīn de

12

to dig


13

to devote, dedicate

奉献
fèng xiàn

14

to define

定义
dìng yì

15

to dare to

敢于
gǎn yú

16

to conquer

征服
zhēng fú

17

to get over, to overcome

渡过, 战胜
dù guò , zhàn shèng

18

to confess

坦白
tǎn bái

19

to burp

打嗝
dǎ gé

20

to blink (eyes)

眨眼睛
zhǎ yǎn jīng

21

to bite


yǎo

22

a bite

一口
yī kǒu

23

a sip

一小口
yī xiǎo kǒu

24

a gulp

狼吞虎咽
láng tūn hǔ yān

25

to betray

出卖
chū mài

26

traitor

背叛者,卖国贼
bèi pàn zhě ,mài guó zéi

27

to bend down

屈身
qū shēn

28

to bend over

弯腰
wān yāo

29

to tilt, to bend

倾斜
qīng xié

30

to beg, to plead

乞求,申辩
qǐ qiú ,shēn biàn

31

rate, fee

费用
fèi yòng

32

to adopt

收养
shōu yǎng

33

to add

添加
tiān jiā

34

to acquire

收购,获得
shōu gòu ,huò dé

35

to abbreviate

省略
shěng luè

36

abbreviation

缩写
suō xiě

37

styrofoam

泡沫聚苯乙烯
pào mò jù běn yǐ xī

38

stew


dùn

39

solitude, loneliness

孤独
gū dú

40

sole (of a shoe)

单独的
dān dú de

41

slippers

拖鞋
tuō xié

42

flip-flops

夹脚拖鞋
jiá jiǎo tuō xié

43

shell


44

sensational

轰动的,情绪激动的
hōng dòng de ,qíng xù jī dòng de

45

self-esteem

自尊
zì zūn

46

scar

疤痕
bā hén

47

to satisfy

满足
mǎn zú

48

satisfied

满意的
mǎn yì de

49

logic, reason

逻辑
luó jí

50

logical

逻辑的,符合逻辑的
luó jí de ,fú hé luó jí de

51

rumor

谣言
yáo yán

52

king


wáng

53

queen

女王
nǚ wáng

54

prince

王子
wáng zǐ

55

princess

公主
gōng zhǔ

56

to reign

当政,统治
dāng zhèng ,tǒng zhì

57

kingdom

王国
wáng guó

58

castle

城堡
chéng bǎo

59

palace

宫殿
gōng diàn

60

royalty

王族
wáng zú

61

royal

王室的
wáng shì de

62

real

真的
zhēn de

63

dust


chén

64

powder

粉,粉末
fěn ,fěn mò

65

maternal

母亲的
mǔ qīn de

66

paternal

父亲的
fù qīn de

67

pale

苍白
cāng bái

68

millionaire

百万富翁
bǎi wàn fù wēng

69

meanwhile, in the meantime

同时,在此期间
tóng shí ,zài cǐ qī jiān

70

magic

魔法
mó fǎ

71

magician

魔术师
mó shù shī

72

thunder

雷声
léi shēng

73

lighting

照明
zhào míng

74

license plate

牌照
pái zhào

75

(basketball) court, (soccer) field

球场
qiú chǎng

76

countryside, field

乡下
xiāng xià

77

inspector

检查员
jiǎn chá yuán

78

inferior

劣势
liè shì

79

superior

上等的,优秀的
shàng děng de ,yōu xiù de

80

infancy

婴儿期
yīng ér qī

81

I've been waiting for an hour

我已经等了一个小时
wǒ yǐ jīng děng le yī gè xiǎo shí

82

flattered

过奖的
guò jiǎng de

83

I caught him (red-handed)

我抓住了他
wǒ zhuā zhù le tā

84

property

不动产,房产
bú dòng chǎn ,fáng chǎn

85

(home)owner

房主
fáng zhǔ

86

He got stuck with the bill

被强加的账单
bèi qiáng jiā de zhàng dān

87

fracture

骨折
gǔ shé

88

fighter, wrestler

摔跤
shuāi jiāo

89

Don't make excuses

不要找借口
bú yào zhǎo jiè kǒu

90

Do you take me for a fool?

你以为我是白痴?
nǐ yǐ wéi wǒ shì bái chī ?

91

Denmark

丹麦
dān mài

92

Danish

丹麦的
dān mài de

93

convertible

可改变的
kě gǎi biàn de

94

contradictory

矛盾
máo dùn

95

comet

彗星
huì xīng

96

kite

风筝
fēng zhēng

97

chemical engineer

化学工程师
huà xué gōng chéng shī

98

brief

短暂的,简洁的
duǎn zàn de ,jiǎn jié de

99

brevity

简短
jiǎn duǎn

100

briefly

简要地
jiǎn yào dì

101

a bruise

挫伤
cuò shāng

102

ability

能力
néng lì

103

absolute

绝对的
jué duì de

104

aisle

过道
guò dào

105

hall, hallway, corridor

门廊,过道
mén láng ,guò dào

106

everywhere, all over the place

到处
dào chù

107

alley

胡同,小巷
hú tóng ,xiǎo xiàng

108

appropriate, proper

适当的,恰当的
shì dāng de ,qià dāng de

109

(floral) arrangement

摆设
bǎi shè

110

audition

试音,视听
shì yīn ,shì tīng

111

authority

权威
quán wēi

112

balance

平衡
píng héng

113

base, foundation

基础,底座
jī chǔ ,dǐ zuò

114

bay

海湾
hǎi wān

115

beast


shòu

116

to behave

表现
biǎo xiàn

117

behavior

行为
xíng wéi

118

ceremony

仪式
yí shì

119

civil

公民的,民法的
gōng mín de ,mín fǎ de

120

to collect

收集
shōu jí

121

clinic

诊所
zhěn suǒ

122

clown

小丑
xiǎo chǒu

123

code

代码
dài mǎ

124

to comfort, to reassure

安慰
ān wèi

125

to accommodate

容纳
róng nà

126

comfortable

舒服的
shū fú de

127

uncomfortable

不舒服
bú shū fú

128

competition

竞争
jìng zhēng

129

conference, lecture

会议,演讲
huì yì ,yǎn jiǎng

130

connection

连接
lián jiē

131

to connect

连接
lián jiē

132

creature

生物
shēng wù

133

dam

坝,堤
bà ,dī

134

decent

得体的,体面的
dé tǐ de ,tǐ miàn de

135

deep

深深的
shēn shēn de

136

deeply

深深地
shēn shēn de

137

desert

沙漠
shā mò

138

device

设备
shè bèi

139

diary

日记
rì jì

140

disaster

灾难
zāi nán

141

to exchange

交流
jiāo liú

142

fascinating

迷人
mí rén

143

feeling

感觉
gǎn jiào

144

flag


145

the flu

流感
liú gǎn

146

genius

天才
tiān cái

147

helpless

无助
wú zhù

148

hero

英雄
yīng xióng

149

syrup

蜂蜜
fēng mì

150

honey

蜂蜜
fēng mì

151

honeymoon

度蜜月
dù mì yuè

152

to hunt

打猎
dǎ liè

153

imagination

想像力
xiǎng xiàng lì

154

instant (decision)

立刻
lì kè

155

immediate

立即的
lì jí de

156

immediately

紧迫的
jǐn pò de

157

urgent

紧急的
jǐn jí de

158

junk

帆船
fān chuán

159

to keep, to maintain

保持,维持
bǎo chí ,wéi chí

160

Keep me posted

使我了解
shǐ wǒ le jiě

161

Let me know

让我知道
ràng wǒ zhī dào

162

to keep in touch with

与某人保持联系
yǔ mǒu rén bǎo chí lián xì

163

to contact

联系
lián xì

164

Leave me alone

让我静一静
ràng wǒ jìng yī jìng

165

to feel lonely

感到孤独
gǎn dào gū dú

166

lover

情人
qíng rén

167

a misunderstanding

误会
wù huì

168

official (report)

官方
guān fāng

169

opera

歌剧
gē jù

170

pause

暂停
zàn tíng

171

(100) percent

百分数
bǎi fèn shù

172

percentage

百分比
bǎi fèn bǐ

173

permanent

永久
yǒng jiǔ

174

picnic

野餐
yě cān

175

plain, simple

清晰的,明白的
qīng xī de ,míng bái de

176

prize


jiǎng

177

quality

质量
zhì liàng

178

quantity

数量
shù liàng

179

(chosen at) random

任意的
rèn yì de

180

responsible

负责
fù zé

181

duty, responsibility

责任
zé rèn

182

handwriting

字迹,书法
zì jì ,shū fǎ

183

lyrics

歌词
gē cí

184

script

脚本,剧本
jiǎo běn ,jù běn

185

stage

阶段
jiē duàn

186

shelter

遮蔽,保护
zhē bì ,bǎo hù

187

skill, ability

技能
jì néng

188

specific

具体的
jù tǐ de

189

a speech

一场演讲
yī chǎng yǎn jiǎng

190

speech

说话,谈话
shuō huà ,tán huà

191

suggestion

建议
jiàn yì

192

tag, label

标签
biāo qiān

Decks in Uncategorized Class (207):