Vocab Enrichment 3 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 3 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 3 Deck (188):
1

long

长的
chǎng de

2

short (length)

短的
duǎn de

3

wide, broad

宽的,宽广的
kuān de ,kuān guǎng de

4

narrow

狭窄的
xiá zhǎi de

5

shorts

短裤
duǎn kù

6

pants

裤子
kù zi

7

shirt

衬衫
chèn shān

8

T-shirt

T恤衫
T xù shān

9

blouse

衬衫
chèn shān

10

dress

服装,连衣裙
fú zhuāng ,lián yī qún

11

(business) suit

西装
xī zhuāng

12

dressed (in red)

穿(红色)
chuān (hóng sè)

13

sleeve

衣服袖子
yī fú xiù zǐ

14

hat

帽子
mào zǐ

15

socks

袜子
wà zǐ

16

shoes


xié

17

underwear

内衣
nèi yī

18

glasses

眼镜
yǎn jìng

19

first

第一
dì yī

20

second

第二
dì èr

21

third

第三
dì sān

22

last

最后的
zuì hòu de

23

right?

对吗?
duì ma ?

24

to get ready

准备
zhǔn bèi

25

to be clever

聪明的
cōng míng de

26

to get ready

准备好
zhǔn bèi hǎo

27

to prepare

准备
zhǔn bèi

28

professor

教授
jiào shòu

29

problem, trouble

问题,麻烦
wèn tí,má fan

30

present, gift

礼物,礼品
lǐ wù ,lǐ pǐn

31

kitchen

厨房
chú fáng

32

table

表格,桌子
biǎo gé ,zhuō zǐ

33

salad

沙拉
shā lā

34

soup


tāng

35

plate

盘子
pán zi

36

fork

叉子
chā zi

37

knife

刀子
dāo zi

38

spoon

勺子
sháo zi

39

cup


bēi

40

drink, beverage

饮料
yǐn liào

41

coffee

咖啡
kā fēi

42

water


shuǐ

43

beer

啤酒
pí jiǔ

44

wine

红酒
hóng jiǔ

45

bottle


píng

46

napkin

餐巾
cān jīn

47

cake

蛋糕
dàn gāo

48

dessert

甜点
tián diǎn

49

waiter (m.), waitress (f.)

服务员
fú wù yuán

50

to tip

给小费
gěi xiǎo fèi

51

tip

小费
xiǎo fèi

52

(political) party

党派
dǎng pài

53

club, discoteque

俱乐部
jù lè bù

54

bar

酒吧
jiǔ ba

55

alcohol

酒精
jiǔ jīng

56

liquor

烈酒
liè jiǔ

57

drunk

醉了的
zuì le de

58

to get drunk

喝醉
hē zuì

59

park

公园
gōng yuán

60

(my) own

自己的
zì jǐ de

61

notebook

笔记本
bǐ jì běn

62

next to

在...旁边
zài ...páng biān

63

news

新闻
xīn wén

64

newspaper

报纸
bào zhǐ

65

magazine

杂志
zá zhì

66

new

新的
xīn de

67

name

名字
míng zi

68

nickname

昵称
nì chēng

69

movie theater

电影院
diàn yǐng yuàn

70

movie, film

电影
diàn yǐng

71

menu

菜单
cài dān

72

maybe

也许
yě xǔ

73

map

地图
dì tú

74

love


ài

75

Let's go

走吧
zǒu ba

76

lesson


77

left


zuǒ

78

right


yòu

79

Keep going straight

继续直走
jì xù zhí zǒu

80

straight

直的
zhí de

81

curly

卷的
juǎn de

82

directions

方向
fāng xiàng

83

address

地址
dì zhǐ

84

north


běi

85

south


nán

86

west

西

87

east


dōng

88

interesting

有趣
yǒu qù

89

How old are you?

你多大?
nǐ duō dà ?

90

I am (22) years old

我22岁
Wǒ èr shí èr suì

91

age

年龄
nián líng

92

an hour

一个小时
yī gè xiǎo shí

93

a minute

一分钟
yī fēn zhōng

94

a second

一秒钟
yī miǎo zhōng

95

homework

作业
zuò yè

96

myself

我自己
wǒ zì jǐ

97

yourself

你自己
nǐ zì jǐ

98

himself, herself

他自己,她自己
tā zì jǐ ,tā zì jǐ

99

ourselves

我们自己
wǒ men zì jǐ

100

to help,help

帮忙
bāng máng

101

grades

等级,分数
děng jí, fēn shù

102

Good luck!

祝你好运!
zhù nǐ hǎo yùn !

103

fun

乐趣
lè qù

104

to have fun

有乐趣
yǒu lè qù

105

since (the year 1955)

自从(1955 年)
zì cóng 1955 nian

106

foreign

外国
wài guó

107

stranger

陌生人
mò shēng rén

108

unknown

未知的
wèi zhī de

109

favorite

最爱
zuì ài

110

fall, autumn

秋天
qiū tiān

111

winter

冬天
dōng tiān

112

spring

春天
chūn tiān

113

summer

夏天
xià tiān

114

season

季节
jì jié

115

different

不同的
bú tóng de

116

difference

差异
chā yì

117

dark-skinned

黑皮肤的
hēi pí fū de

118

blond

金发的,淡黄色的
jīn fā de ,dàn huáng sè de

119

dangerous

危险的
wēi xiǎn de

120

to dance

跳舞
tiào wǔ

121

country

国家
guó jiā

122

city

城市
chéng shì

123

town


zhèn

124

neighborhood

社区
shè qū

125

Congratulations!

恭喜!
gōng xǐ !

126

computer

计算机
jì suàn jī

127

clothes, clothing

衣服
yī fú

128

classmate

同班同学
tóng bān tóng xué

129

God

上帝
shàng dì

130

Christian

基督教
jī dū jiào

131

Catholic

天主教的
tiān zhǔ jiào de

132

Protestant

新教徒,新教的
xīn jiāo tú ,xīn jiào de

133

church

教堂
jiào táng

134

Jewish

犹太人
yóu tài rén

135

Muslim

穆斯林
mù sī lín

136

Buddhist

佛教徒
fó jiào tú

137

Hindu

印度教
yìn dù jiào

138

chair

椅子
yǐ zi

139

car


chē

140

boring

无聊
wú liáo

141

bored

无聊的
wú liáo de

142

to bore

令人厌烦的
lìng rén yàn fán de

143

hand


shǒu

144

fingers

手指
shǒu zhǐ

145

thumb

拇指
mǔ zhǐ

146

head


tóu

147

hair

头发
tóu fà

148

face

面对
miàn duì

149

eye

眼睛
yǎn jīng

150

ear

耳朵
ěr duo

151

nose

鼻子
bí zǐ

152

mouth


kǒu

153

tooth, teeth

牙齿
yá chǐ

154

tongue

舌头
shé tóu

155

language

语言
yǔ yán

156

lips

嘴唇
zuǐ chún

157

arms

手臂
shǒu bì

158

legs


tuǐ

159

knee

膝盖
xī gài

160

foot


jiǎo

161

chest

胸部
xiōng bù

162

back

背面
bèi miàn

163

wrist


wàn

164

neck

颈部
jǐng bù

165

necklace

项链
xiàng liàn

166

jewelry

首饰

shǒu shi

167

bracelet

手镯
shǒu zhuó

168

ring

戒指,指环
jiè zhǐ ,zhǐ huán

169

(ear)ring

耳环
ěr huán

170

to ring

按铃
àn líng

171

sound

声音
shēng yīn

172

bicycle, bike

自行车
zì xíng chē

173

beach

海滩
hǎi tān

174

ocean, sea

海洋
hǎi yáng

175

to swim

游泳
yóu yǒng

176

towel

毛巾
máo jīn

177

to tan

晒成棕褐色
shài chéng zōng hè sè

178

tanned, suntanned

晒黑的
shài hēi de

179

bathing suit

游泳衣
yóu yǒng yī

180

baseball

棒球
bàng qiú

181

soccer

足球
zú qiú

182

football

橄榄球
gǎn lǎn qiú

183

basketball

篮球
lán qiú

184

(soccer) team

球队
qiú duì

185

ball


qiú

186

a fan of (football)

(球)迷
qiú mí

187

athlete

运动员
yùn dòng yuán

188

player

播放机,比赛者
bō fàng jī ,bǐ sài zhě

Decks in Uncategorized Class (207):