Vocab Enrichment 1 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 1 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 1 Deck (195):
1

Thank you, Thanks

谢谢
xiè xiè

2

Blunt, Impolite

不客气
bú kè qì

3

you


4

he, him


5

she, her


6

I


7

we, us

我们
wǒ men

8

they, them

他们
tā men

9

you, you all, you guys

你们
nǐ men

10

Correct


shì

11

No, thank you

不,谢谢
bù, xiè xiè

12

to speak, to talk

说,告诉
shuō ,gào sù

13

What?

什么?
shén me?

14

Please


qǐng

15

I don't speak English

我不会讲英文
wǒ bú huì jiǎng yīng wén

16

Hello

你好
nǐ hǎo

17

Goodbye

再见
zài jiàn

18

Do you speak English?

你会讲英文吗?
nǐ huì jiǎng yīng wén ma?

19

the bathroom

浴室
yù shì

20

man

男人
nán rén

21

woman

女人
nǚ rén

22

What is your name?

你叫什么名字?
nǐ jiào shén me míng zi?

23

very


hěn

24

I like ___

我喜欢...
wǒ xǐ huān ...

25

I love ____

我爱...
wǒ ài ...

26

to learn

学习
xué xí

27

I'm sorry

对不起
duì bú qǐ

28

one, two, three, four, five

一,二,三,四,五
yī ,èr ,sān ,sì ,wǔ

29

six, seven, eight, nine, ten

六,七,八,九,十
liù ,qī ,bā ,jiǔ ,shí

30

How many?

多少个?
duō shǎo gè ?

31

How much?

多少?
duō shǎo ?

32

How are you?

你好吗?
nǐ hǎo ma ?

33

his

他的
tā de

34

hers

她的
tā de

35

their (pl.)

他们的
tā men de

36

your(s)

你的
nǐ de

37

our

我们的
wǒ men de

38

my

我的
wǒ de

39

me


40

good


hǎo

41

bad


huài

42

Be Careful!

小心!
xiǎo xīn !

43

Good morning

早上好
zǎo shàng hǎo

44

Good afternoon

下午好
xià wǔ hǎo

45

Good night

晚安
wǎn ān

46

to want

想要
xiǎng yào

47

I want . . . .

我想要...
wǒ xiǎng yào ...

48

to understand

了解
liáo jiě

49

I don´t understand

我不明白
wǒ bù míng bái

50

there

那里
nà lǐ

51

here

这里
zhè lǐ

52

this


zhè

53

this one

这个
zhè gè

54

that


55

that one

那个
nà gè

56

these

这些
zhè xiē

57

those

那些
nà xiē

58

dining hall

餐厅
cān tīng

59

phone

电话
diàn huà

60

or


huò

61

It's nice to meet you

很高兴认识你
hěn gāo xìng rèn shí nǐ

62

My name is . . .

我的名字是。 。 。
wǒ de míng zì shì 。 。 。

 

63

I'm lost

我迷路了
wǒ mí lù le

64

girl

女孩
nǚ hái

65

boy

男孩
nán hái

66

child, kid

小孩
xiǎo hái

67

children, kids

小孩们
xiǎo hái men

68

friend

朋友
péng yǒu

69

food

食物
shí wù

70

breakfast

早餐
zǎo cān

71

lunch

午餐
wǔ cān

72

dinner

晚餐
wǎn cān

73

And you?, How about you?

你呢?
nǐ ne ?

74

The United States of America (USA)

美国
měi guó

75

a lot

很多
hěn duō

76

a little bit

一点点
yī diǎn diǎn

77

internet

因特网
yīn tè wǎng

78

with


tóng

79

well


hǎo

80

to say, to tell

说,告诉
shuō ,gào sù

81

to go


82

to come


lái

83

to leave

离开
lí kāi

84

to eat


chī

85

to drink


86

to take


dài

87

to give


gěi

88

of, from

在...的,从
zài ...de ,cóng

89

but


dàn

90

danger

危险
wēi xiǎn

91

yesterday

昨天
zuó tiān

92

tomorrow

明天
míng tiān

93

today

今天
jīn tiān

94

to have


yǒu

95

I have, I've got

我有
wǒ yǒu

96

Do you have ____?

你有...吗?
nǐ yǒu ...ma ?

97

big, large

大的
dà de

98

small, little

小的
xiǎo de

99

medium

半熟
bàn shú

100

now

现在
xiàn zài

101

nothing

没有
méi yǒu

102

no one

没有人
méi yǒu rén

103

day


tiān

104

morning

上午
shàng wǔ

105

afternoon

下午
xià wǔ

106

night

夜晚
yè wǎn

107

What time is it?

几点了?
jǐ diǎn le ?

108

It is one o'clock

一点钟
yī diǎn zhōng

109

It is two thirty

两点半
liǎng diǎn bàn

110

It is eleven twenty-five

十一点二十五分
shí yī diǎn èr shí wǔ fēn

111

It is five 'til eight

八点差五分
bā diǎn chà wǔ fēn

112

noon

中午
zhōng wǔ

113

midnight

午夜
wǔ yè

114

more

更多
gèng duō

115

less

较少的
jiào shǎo de

116

soon

不久
bù jiǔ

117

late


wǎn

118

later

后来
hòu lái

119

early

早的
zǎo de

120

I'm late

我迟到了
wǒ chí dào le

121

right now

现在
xiàn zài

122

house

房子
fáng zǐ

123

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen

十一,十二,十三,十四,十五
shí yī ,shí èr ,shí sān ,shí sì ,shí wǔ

124

sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

十六,十七,十八,十九,二十
shí liù ,shí qī ,shí bā ,shí jiǔ ,èr shí

125

ten, twenty, thirty, forty, fifty

十,二十,三十,四十,五十
shí ,èr shí ,sān shí ,sì shí ,wǔ shí

126

sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred

六十,七十,八十,九十,一百
liù shí ,qī shí ,bā shí ,jiǔ shí ,yī bǎi

127

number

数字
shù zì

128

fast, quick

快速的,快的
kuài sù de ,kuài de

129

slow

慢的
màn de

130

Can you speak slower?

你可以说慢点吗?
nǐ kě yǐ shuō màn diǎn ma ?

131

boyfriend

男朋友
nán péng yǒu

132

girlfriend

女朋友
nǚ péng yǒu

133

Why?

为什么?
wéi shén me ?

134

because, since

因为
yīn wèi

135

Who?

谁?

shéi?

136

where?

哪里?
nǎ lǐ ?

137

When?

什么时候?
Shénme shíhòu ?

138

Which?

哪个
nǎ gè

139

always

总是
zǒng shì

140

It's alright, It's OK

没什么
méi shén me

141

all, every

所有的,每个
suǒ yǒu de ,měi gè

142

before

在...前面
zài ...qián miàn

143

after


hòu

144

only, just

只有,只是
zhǐ yǒu ,zhǐ shì

145

too, also

也, 同样的
yě, tóng yàng de

146

to know (a fact)

知道
zhī dào

147

to know (someone)

认识
rèn shí

148

to meet

见到
jiàn dào

149

to introduce (a person)

介绍
jiè shào

150

I don´t know

我不知道
wǒ bú zhī dào

151

Have a nice day

祝你今天愉快
zhù nǐ jīn tiān yú kuài

152

easy

容易
róng yì

153

difficult, hard

难的
nán de

154

bus

公交车
gōng jiāo chē

155

one-hundred, two-hundred, three-hundred

一百,二百,三百
yī bǎi ,èr bǎi ,sān bǎi

156

one-thousand, two.thousand, three-thousand

一千,二千,三千
yī qiān ,èr qiān ,sān qiān

157

one million

一百万
yī bǎi wàn

158

one billion

十亿
shí yì

159

to read

阅读
yuè dú

160

to be


shì

161

to ask (a question)


wèn

162

to ask for

要求
yāo qiú

163

to answer, to respond

回复,回答
huí fù ,huí dá

164

answer

答案
dá àn

165

time

时间
shí jiān

166

one time

一度,一次
yī dù ,yī cì

167

five times

五次
wǔ cì

168

twice

两次
liǎng cì

169

the next

下个
xià gè

170

better than

比...更好
bǐ ...gèng hǎo

171

the best

最好
zuì hǎo

172

worse

更坏
gèng huài

173

the worst

最差
zuì chà

174

teacher

教师
jiào shī

175

student

学生
xué shēng

176

son

儿子
ér zi

177

daughter

女儿
nǚ ér

178

brother

兄弟
xiōng dì

179

sister

姐妹
jiě mèi

180

siblings

兄弟姐妹
xiōng dì jiě mèi

181

school

学校
xué xiào

182

high school

中学
zhōng xué

183

university, college

大学,学院
dà xué ,xué yuàn

184

family

家庭
jiā tíng

185

father, dad

父亲,爸爸
fù qīn ,bà bà

186

mother, mom

母亲,妈妈
mǔ qīn ,mā mā

187

parents

父母
fù mǔ

188

husband

丈夫
zhàng fū

189

wife

妻子
qī zǐ

190

happy

快乐
kuài lè

191

sad, unhappy

悲伤地,不高兴的
bēi shāng de,bú gāo xìng de

192

handsome, good-looking

英俊,好看
yīng jùn,hǎo kàn

193

pretty

漂亮的
piào liàng de

194

cute

可爱的
kě ài de

195

ugly

丑陋的
chǒu lòu de

Decks in Uncategorized Class (207):