Transportation and Infrastructure Flashcards Preview

Uncategorized > Transportation and Infrastructure > Flashcards

Flashcards in Transportation and Infrastructure Deck (79):
1

preliminary

初步
chū bù

2

proposed

建议
jiàn yì

3

technical

技术
jì shù

4

feasible

可行
kě xíng

5

aqueduct

水道
shuǐ dào

6

corridor

走廊
zǒu láng

7

railway

铁路
tiě lù

8

bridge


qiáo

9

freeway

高速公路
gāo sù gōng lù

10

street

街头
jiē tóu

11

road

道路
dào lù

12

highway

公路
gōng lù

13

route

路线
lù xiàn

14

busway

公车专用路
gōng chē zhuān yòng lù

15

east


dōng

16

north


běi

17

west

西

18

south


nán

19

analysis

分析
fēn xī

20

design

设计
shè jì

21

landscaping

美化
měi huà

22

construction

施工
shī gōng

23

aesthetics

美学
měi xué

24

school crossing

学校交通安全
xué xiào jiāo tōng ān quán

25

seat

座位
zuò wèi

26

lane

车道
chē dào

27

downtown

市中心
shì zhōng xīn

28

parking lot

停车场
tíng chē chǎng

29

interchange

交换
jiāo huàn

30

site

现场
xiàn chǎng

31

embankment

堤防
dī fáng

32

detour

绕道
rào dào

33

on-ramp

上匝道
shàng zā dào

34

wetlands

沼泽地
zhǎo zé dì

35

off-ramp

把坡道
bǎ pō dào

36

bus stop

公共汽车站
gōng gòng qì chē zhàn

37

landslide area

滑坡区
huá pō qū

38

asphalt

沥青
lì qīng

39

concrete

具体
jù tǐ

40

ticket

车票
chē piào

41

baggage

行李
xíng lǐ

42

environment

环境
huán jìng

43

cross-section

截面
jié miàn

44

right of way

优先权
yōu xiān quán

45

improvement

改善
gǎi shàn

46

noise level

噪音水平
zào yīn shuǐ píng

47

traffic

交通
jiāo tōng

48

direction

方向
fāng xiàng

49

rush hour

高峰
gāo fēng

50

speed

速度
sù dù

51

passenger

乘客
chéng kè

52

pilot

飞行员
fēi xíng yuán

53

Yield

让路
ràng lù

54

Dim your lights for oncoming traffic

为迎面而来的车辆调暗灯光
wèi yíng miàn ér lái de chē liàng diào àn dēng guāng

55

Keep to the right

保持右行
bǎo chí yòu háng

56

dangerous intersection

危险的十字路口
wēi xiǎn de shí zì lù kǒu

57

dangerous curve

危险曲线
wēi xiǎn qǔ xiàn

58

Reduce your speed

降低你的速度
jiàng dī nǐ de sù dù

59

two-way traffic

双程行车
shuāng chéng háng chē

60

widen

扩大
kuò dà

61

Do not pass where there is a solid line

不要通过实线
bú yào tōng guò shí xiàn

62

Do not throw trash

不扔垃圾
bú rēng lā jī

63

Obey the signs

服从迹象
fú cóng jì xiàng

64

bridge under construction

大桥正在建设中
dà qiáo zhèng zài jiàn shè zhōng

65

section under repair

部分正在维修
bù fèn zhèng zài wéi xiū

66

drainage

引流
yǐn liú

67

project

项目
xiàng mù

68

system

系统
xì tǒng

69

congestion

拥塞
yōng sāi

70

fill


tián

71

alignment

对准
duì zhǔn

72

retaining wall

挡土墙
dǎng tǔ qiáng

73

policy

政策
zhèng cè

74

train, freight

火车,货运
huǒ chē ,huò yùn

75

flight

飞行
fēi xíng

76

to develop

发展
fā zhǎn

77

to evaluate

评估
píng gū

78

to excavate

挖掘
wā jué

79

to sign

签署
qiān shǔ

Decks in Uncategorized Class (207):