Vocab Enrichment 11 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 11 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 11 Deck (195):
1

horse


2

donkey


3

cow


niú

4

bull

公牛
gōng niú

5

mule

骡子,顽固的人
luó zǐ ,wán gù de rén

6

wolf


láng

7

sheep

绵羊
mián yáng

8

lamb

羔羊
gāo yáng

9

kitten

小猫
xiǎo māo

10

puppy

小狗
xiǎo gǒu

11

bug (insect)

昆虫
kūn chóng

12

fly

苍蝇
cāng yíng

13

mosquito

蚊子
wén zǐ

14

monkey

猴子
hóu zǐ

15

snake


shé

16

worm

蠕虫
rú chóng

17

duck


18

turkey

火鸡
huǒ jī

19

pig


zhū

20

tail

尾巴
wěi bā

21

feather (on a bird)

羽毛
yǔ máo

22

Don't forget to ...

不要忘了...
bú yào wàng le ...

23

director

董事
dǒng shì

24

dentist

牙科医生
yá kē yī shēng

25

defensive

防御的
fáng yù de

26

defective

缺陷
quē xiàn

27

data, facts

数据
shù jù

28

crystal

水晶
shuǐ jīng

29

cramp

抽筋
chōu jīn

30

courage

勇气
yǒng qì

31

brave

勇敢的
yǒng gǎn de

32

citizen

公民
gōng mín

33

circumstance

环境
huán jìng

34

childhood, youth

青年时期
qīng nián shí qī

35

to donate

捐赠
juān zèng

36

donation

捐款
juān kuǎn

37

nonprofit, Non-Governmental Organization (NGO)

非营利组织
fēi yíng lì zǔ zhī

38

NATO

北大西洋公约组织
běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī

39

chaos

混乱
hún luàn

40

to challenge

挑战
tiǎo zhàn

41

challenge

挑战
tiǎo zhàn

42

celebrity

名人
míng rén

43

catastrophe

灾难
zāi nán

44

capitalism

资本主义
zī běn zhǔ yì

45

to shine, to glow

发光
fā guāng

46

brilliant

光辉的,辉煌的
guāng huī de ,huī huáng de

47

shine, glow

发光,发热
fā guāng ,fā rè

48

to hit, to strike

打,击
dǎ ,jī

49

to punch (someone)

用拳猛击
yòng quán měng jī

50

to bang (a door, a drum)

猛击
měng jī

51

a hit, a bang

巨响,爆炸声
jù xiǎng ,bào zhà shēng

52

to blow

吹,吹起
chuī ,chuī qǐ

53

to splash

溅泼声
jiàn pō shēng

54

biography

传记
chuàn jì

55

benefit

效益
xiào yì

56

beneficial

有利的
yǒu lì de

57

bare (head, hands, feet)

使露出
shǐ lù chū

58

barefoot

赤脚的
chì jiǎo de

59

anticipation

预期
yù qī

60

agility

敏捷,活泼
mǐn jié ,huó pō

61

adaptable

可适应的
kě shì yīng de

62

accessible

容易取得的
róng yì qǔ dé de

63

to act

采取行动
cǎi qǔ háng dòng

64

adventure

冒险
mào xiǎn

65

to advise

告知,提意见
gào zhī ,tí yì jiàn

66

advice

忠告
zhōng gào

67

to allow, to permit

允许
yǔn xǔ

68

allowed

允许
yǔn xǔ

69

permission

允许
yǔn xǔ

70

to obey

服从
fú cóng

71

to disobey

不服从
bú fú cóng

72

ancient

古代的,古老的
gǔ dài de ,gǔ lǎo de

73

elderly

上了年纪
shàng le nián jì

74

apology

道歉,认错
dào qiàn ,rèn cuò

75

to assign

分配,交给
fèn pèi ,jiāo gěi

76

back and forth

来回的
lái huí de

77

to support

支持
zhī chí

78

support, backup

支持,后备
zhī chí ,hòu bèi

79

to bark

吠叫
fèi jiào

80

bark

犬吠声
quǎn fèi shēng

81

basically

基本上
jī běn shàng

82

breeze

微风,清风
wēi fēng ,qīng fēng

83

bubble

泡沫
pào mò

84

bubbles, foam

气泡,泡沫
qì pào ,pào mò

85

buddy, pal

伙伴,同伙
huǒ bàn ,tóng huǒ

86

cabin

机舱,小木屋
jī cāng ,xiǎo mù wū

87

(summer) camp

露营
lù yíng

88

circus

马戏团
mǎ xì tuán

89

classic

经典的
jīng diǎn de

90

collar

领子
lǐng zǐ

91

comment, remark

评论,建议
píng lùn ,jiàn yì

92

consequences

后果
hòu guǒ

93

creative

创意性的,有创造力的
chuàng yì xìng de ,yǒu chuàng zào lì de

94

doll

娃娃
wá wá

95

driveway

车道
chē dào

96

easily

容易地
róng yì dì

97

education

教育
jiào yù

98

fancy

幻想
huàn xiǎng

99

fantastic

奇妙的
qí miào de

100

financial

金融的
jīn róng de

101

flat (surface)

扁平的
biǎn píng de

102

forest

森林
sēn lín

103

honest

诚实的
chéng shí de

104

frankly, honestly

直率的,坦诚的
zhí lǜ de ,tǎn chéng de

105

freedom

自由
zì yóu

106

to spread

伸开,摊开
shēn kāi ,tān kāi

107

(career) goal

目标
mù biāo

108

halfway

半途的,中途的
bàn tú de ,zhōng tú de

109

instantly

即刻地,马上地
jí kè dì ,mǎ shàng dì

110

judgment, sentence (of a judge)

宣判,审判
xuān pàn ,shěn pàn

111

location

位置
wèi zhì

112

to mix

混合
hùn hé

113

mixed

混合
hùn hé

114

a mix

混合,结合
hùn hé ,jié hé

115

even (number)

偶数的
ǒu shù de

116

odd (number)

奇数的
jī shù de

117

outfit

一套衣服,装扮
yī tào yī fú ,zhuāng bàn

118

painful

痛苦的
tòng kǔ de

119

personality

个性
gè xìng

120

safety, security

安全
ān quán

121

shade

阴凉处,遮蔽
yīn liáng chù ,zhē bì

122

sharp

尖锐
jiān ruì

123

shy, timid

害羞的
hài xiū de

124

society

社会
shè huì

125

standard

标准
biāo zhǔn

126

(artist's) studio

工作室
gōng zuò shì

127

to throw up, to vomit

呕吐
ǒu tǔ

128

to earn (money)

赚钱
zuàn qián

129

to shake, to tremor

发抖,震颤
fā dǒu ,zhèn chàn

130

to shiver

发抖
fā dǒu

131

to shake (something)

摇动
yáo dòng

132

to trip, to stumble

绊脚
bàn jiǎo

133

to spit

吐痰
tǔ tán

134

to squeeze, to tighten (e.g. a belt)

挤压
jǐ yā

135

to clench (teeth, fist)

紧握
jǐn wò

136

tight

牢固的,紧的
láo gù de ,jǐn de

137

to swallow


tūn

138

to wave (a hand)

招手
zhāo shǒu

139

a wave

挥手
huī shǒu

140

to yawn

打哈欠
dǎ hā qi

141

tone (of voice)

声调
shēng diào

142

tray

托盘
tuō pán

143

(school) uniform

校服
xiào fú

144

valley

山谷
shān gǔ

145

violent

粗暴的
cū bào de

146

wheelchair

轮椅
lún yǐ

147

willing to

愿意
yuàn yì

148

widower

鳏夫,离了婚的男的
guān fū ,lí le hūn de nán de

149

widow

寡妇
guǎ fù

150

What if . . . ?

要是...又怎样?
yào shì ...yòu zěn yàng ?

151

volume

体积
tǐ jī

152

visible

可见的
kě jiàn de

153

tornado

龙卷风,旋风
lóng juàn fēng ,xuán fēng

154

to whisper

耳语,嘀咕
ěr yǔ ,dī gū

155

to unite

团结
tuán jié

156

to underline

强调
qiáng diào

157

to tie

连接,系上
lián jiē ,xì shàng

158

to detatch, to untie, to unfasten

使...分开
shǐ ...fèn kāi

159

surfear


160

to skate

滑冰
huá bīng

161

to sew


féng

162

to respect

尊重
zūn zhòng

163

to resist

抵制
dǐ zhì

164

to release, to let go

释放,放手
shì fàng ,fàng shǒu

165

free, loose

释放,失去控制
shì fàng ,shī qù kòng zhì

166

to reduce

减少
jiǎn shǎo

167

to increase, to augment

增加,提高
zēng jiā ,tí gāo

168

to punish

惩罚
chéng fá

169

punishment

惩罚
chéng fá

170

to protect

保护
bǎo hù

171

protection

保护
bǎo hù

172

to produce

生产
shēng chǎn

173

product

产品
chǎn pǐn

174

to prevent, to hinder

防止,妨碍
fáng zhǐ ,fáng ài

175

to iron (clothes)


tàng

176

iron (for clothes)

烫斗
tàng dòu

177

to insert

插入
chā rù

178

to eliminate, to delete

消除,去除
xiāo chú ,qù chú

179

to cool


liáng

180

to heat


181

to fry


chǎo

182

to grab (something)

抓住
zhuā zhù

183

to fake

伪造
wěi zào

184

fake, phony

假冒的
jiǎ mào de

185

to exclude from

排除
pái chú

186

to refuse

拒绝,回绝
jù jué ,huí jué

187

to deny

否定,拒绝
fǒu dìng ,jù jué

188

to debate

辩论
biàn lùn

189

to convince

说服
shuō fú

190

to consume

消费
xiāo fèi

191

to combat

与...战斗,与...斗争
yǔ ...zhàn dòu ,yǔ ...dòu zhēng

192

to coincide

符合,一致
fú hé ,yī zhì

193

coincidence

巧合
qiǎo hé

194

boxing

拳击
quán jī

195

to box

把...装入盒中
bǎ ...zhuāng rù hé zhōng

Decks in Uncategorized Class (207):