Vocab Enrichment 14 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 14 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 14 Deck (193):
1

tiny

小的
xiǎo de

2

to admire

欣赏
xīn shǎng

3

to affect

影响
yǐng xiǎng

4

to amuse, to entertain

使人发笑
shǐ rén fā xiào

5

to announce

公布
gōng bù

6

to articulate, to pronounce

发音清晰的
fā yīn qīng xī de

7

to concentrate

专心于,注意
zhuān xīn yú ,zhù yì

8

to fade (e.g. sound, light)

褪色
tuì sè

9

to flirt

调情
tiào qíng

10

to nod

点头
diǎn tóu

11

to provide

提供
tí gòng

12

to stretch

伸展
shēn zhǎn

13

to sue

起诉
qǐ sù

14

to threaten

威胁
wēi xié

15

threat

威胁
wēi xié

16

to whistle

吹口哨
chuī kǒu shào

17

topic

主题
zhǔ tí

18

to trap

使陷入绝境
shǐ xiàn rù jué jìng

19

trap, trick

诱骗
yòu piàn

20

to scheme

策划
cè huá

21

scam

骗局
piàn jú

22

union

联盟,工会
lián méng ,gōng huì

23

vision

视力,想象力
shì lì ,xiǎng xiàng lì

24

wounded

负伤的
fù shāng de

25

to accuse

指责
zhǐ zé

26

angle

角度
jiǎo dù

27

bent

弯曲的
wān qǔ de

28

blackmail

勒索
lè suǒ

29

tribe (of indians)

部落
bù luò

30

chief

首领,酋长
shǒu lǐng ,qiú zhǎng

31

cave

洞穴
dòng xué

32

committee

委员会
wěi yuán huì

33

to confess

坦白
tǎn bái

34

confession

承认,自首
chéng rèn ,zì shǒu

35

county


xiàn

36

cowboy

牛仔
niú zǎi

37

(done with) ease

容易
róng yì

38

echo

回声
huí shēng

39

an expression

表达式
biǎo dá shì

40

a common saying, an expression

表现,表达
biǎo xiàn ,biǎo dá

41

feature, trait

特色,特征
tè sè ,tè zhēng

42

a fence

栅栏
shān lán

43

firmly

牢牢
láo láo

44

to frustrate

挫败
cuò bài

45

frustration

挫折
cuò shé

46

funeral

葬礼
zàng lǐ

47

(funeral) procession

队伍,队列
duì wǔ ,duì liè

48

gang


dǎng

49

gate


mén

50

serious

严重
yán zhòng

51

gesture

手势,姿态
shǒu shì ,zī tài

52

grip

紧握,抓牢
jǐn wò ,zhuā láo

53

guarantee

保证
bǎo zhèng

54

habit

习惯
xí guàn

55

to hurt (a person), to damage (a thing)

损害,伤害
sǔn hài ,shāng hài

56

holy

神圣的
shén shèng de

57

impression

印象
yìn xiàng

58

intense

强烈的,极端的
qiáng liè de ,jí duān de

59

lean

倚,依靠
yǐ ,yī kào

60

Let me go!

让我走吧!
ràng wǒ zǒu ba !

61

limousine

豪华轿车
háo huá jiào chē

62

loyal(ty)

忠诚
zhōng chéng

63

luckily

幸亏地
xìng kuī dì

64

movement

运动
yùn dòng

65

operation

手术
shǒu shù

66

pie, turnover

水果馅小酥饼
shuǐ guǒ xiàn xiǎo sū bǐng

67

pipe

管子
guǎn zǐ

68

progress

进展
jìn zhǎn

69

psychiatrist

精神科医生
jīng shén kē yī shēng

70

range

范围
fàn wéi

71

to relieve

缓解
huǎn jiě

72

relief

缓解
huǎn jiě

73

pride

自豪
zì háo

74

proud of

骄傲
jiāo ào

75

liquid

液体
yè tǐ

76

solid

固体的,可靠的
gù tǐ de ,kě kào de

77

stable

稳定的,安定的
wěn dìng de ,ān dìng de

78

strap

皮带,用皮带捆扎
pí dài ,yòng pí dài kǔn zhā

79

stubborn

顽固的,固执的
wán gù de ,gù zhí de

80

stingy

小气的
xiǎo qì de

81

supplies

用品
yòng pǐn

82

surgeon

外科医生
wài kē yī shēng

83

surgery

手术
shǒu shù

84

tense

紧张
jǐn zhāng

85

to chop

砍,劈
kǎn ,pī

86

My arm itches

我手臂痒
wǒ shǒu bì yǎng

87

to collect

收集
shōu jí

88

to crawl

爬行
pá háng

89

to examine

检查
jiǎn chá

90

to float

浮动
fú dòng

91

to frown, to scowl, to pout

皱眉
zhòu méi

92

to hesitate

犹豫
yóu yù

93

a hint

暗示
àn shì

94

to peek, to peer

偷看
tōu kàn

95

to proceed

进行
jìn xíng

96

to reveal (a secret)

露出
lù chū

97

to develop (photos)

洗照片
xǐ zhào piàn

98

to rub


99

playing cards

游戏牌
yóu xì pái

100

deck (of cards)

纸牌
zhǐ pái

101

to shuffle (cards)

洗牌
xǐ pái

102

to sigh

叹息
tàn xī

103

to sob

哭泣
kū qì

104

to spin

旋转
xuán zhuǎn

105

to move away

离开
lí kāi

106

to get closer, to approach

接近
jiē jìn

107

to surround

包围
bāo wéi

108

to tune (e.g. a piano)

调音
diào yīn

109

to wrap

包,卷
bāo ,juàn

110

to copy

复制
fù zhì

111

to trace

追踪
zhuī zōng

112

treatment

治疗
zhì liáo

113

victory

胜利
shèng lì

114

to widen

扩大
kuò dà

115

a human being

人类
rén lèi

116

to claim (e.g. property)

声称
shēng chēng

117

to faint

晕倒
yūn dǎo

118

lady

女士
nǚ shì

119

gentleman

绅士
shēn shì

120

to growl, to grumble, to grunt

咆哮
páo xiāo

121

identity

身分
shēn fèn

122

impressive

令人印象深刻的
lìng rén yìn xiàng shēn kè de

123

on my lap

腿上
tuǐ shàng

124

(sports) league

联盟,同盟
lián méng ,tóng méng

125

literally

真正地,从字面上地
zhēn zhèng dì ,cóng zì miàn shàng dì

126

mansion

大厦
dà shà

127

(en) mass


tuán

128

dough

生面团
shēng miàn tuán

129

massage

按摩
àn mó

130

material

材料
cái liào

131

misery, suffering

痛苦
tòng kǔ

132

miserable

悲惨的,不幸的
bēi cǎn de ,bú xìng de

133

mission

使命
shǐ mìng

134

model

模型,模特儿
mó xíng ,mó tè ér

135

motion

运动,手势,提议
yùn dòng ,shǒu shì ,tí yì

136

patience

忍耐
rěn nài

137

a pin

大头针
dà tóu zhēn

138

risk

风险
fēng xiǎn

139

negative


140

positive

积极
jī jí

141

presence

出席,到场,存在
chū xí ,dào chǎng ,cún zài

142

to react

反应,对抗
fǎn yīng ,duì kàng

143

reaction

反应
fǎn yīng

144

reasonable

合理的
hé lǐ de

145

result

结果
jié guǒ

146

reward

奖励
jiǎng lì

147

a role

角色
jiǎo sè

148

romance

浪漫
làng màn

149

romantic

浪漫
làng màn

150

sex

性别
xìng bié

151

sexual

性的
xìng de

152

virgin

处女
chù nǚ

153

an affair

外遇
wài yù

154

solution

解决办法
jiě jué bàn fǎ

155

source

来源
lái yuán

156

fountain

喷泉
pēn quán

157

swing

摇摆
yáo bǎi

158

throughout the

自始至终
zì shǐ zhì zhōng

159

to blush

脸红
liǎn hóng

160

to flip (over)

忽然翻转
hū rán fān zhuǎn

161

to flow


liú

162

flow

流动,循环
liú dòng ,xún huán

163

giggle

咯咯地笑
gē gē de xiào

164

to insist on

坚持
jiān chí

165

to intend to

打算...
dǎ suàn ...

166

to rip, to tear (paper)


167

to stare

凝视
níng shì

168

to twist

扭,搓
niǔ ,cuō

169

tradition

传统
chuán tǒng

170

trail, footprints

跟踪,追踪
gēn zōng ,zhuī zōng

171

rhythm, pace

节奏
jiē zòu

172

a change of pace

节奏的变化
jiē zòu de biàn huà

173

to back off (a bit)

后退
hòu tuì

174

to give up (completely)

放弃
fàng qì

175

badge

徽章,象征
huī zhāng ,xiàng zhēng

176

to bear fruit

结出果实
jié chū guǒ shí

177

a beating

很打,惨败
hěn dǎ ,cǎn bài

178

cage


lóng

179

casual

随便的,非正式的
suí biàn de ,fēi zhèng shì de

180

casually

随便的,临时的
suí biàn de ,lín shí de

181

by chance

偶尔的,意外的
ǒu ěr de ,yì wài de

182

(criminal) charges

费用
fèi yòng

183

in charge

主管
zhǔ guǎn

184

to put in charge

让某人负责某事
ràng mǒu rén fù zé mǒu shì

185

to load (a ship)

装载
zhuāng zǎi

186

custody

监护,守护
jiān hù ,shǒu hù

187

desperate

不顾一切的,拼命的
bú gù yī qiē de ,pīn mìng de

188

destiny, fate

命运
mìng yùn

189

detective

侦探
zhēn tàn

190

fabulous

极好的
jí hǎo de

191

fantasy

幻想
huàn xiǎng

192

flesh and blood

肉体,人类
ròu tǐ ,rén lèi

193

footsteps

脚步
jiǎo bù

Decks in Uncategorized Class (207):