Vocab Enrichment 12 Flashcards Preview

Uncategorized > Vocab Enrichment 12 > Flashcards

Flashcards in Vocab Enrichment 12 Deck (194):
1

to block

阻止
zǔ zhǐ

2

to bet

打赌
dǎ dǔ

3

a bet

打赌
dǎ dǔ

4

to attract

吸引
xī yǐn

5

That is, (in other words)

即,就是
jí ,jiù shì

6

tailor

裁缝
cái féng

7

a weapon (e.g. a sword, a pistol)

武器 (剑,手枪)
wǔ qì

8

a gun, a firearm


qiāng

9

to shoot (a gun)

开枪
kāi qiāng

10

bullet

子弹
zǐ dàn

11

a shot (from a gun)

一枪
yī qiāng

12

to stab

扎,刺
zhā ,cì

13

to choke


qiāng

14

to drown, to suffocate

溺死
nì sǐ

15

victim

受害者
shòu hài zhě

16

suicide

自杀
zì shā

17

tragic

悲剧的
bēi jù de

18

tragedy

悲剧
bēi jù

19

morbid

病态的
bìng tài de

20

mortal

凡人
fán rén

21

to sink

下沉
xià chén

22

sight, view

视觉
shì jué

23

to fall ill, to get sick

生病
shēng bìng

24

curable

可治愈
kě zhì yù

25

contagious

传染性的
chuán rǎn xìng de

26

symptom

症状
zhèng zhuàng

27

She has it under control

被她控制住了
bèi tā kòng zhì zhù le

28

sculpture

雕塑
diāo sù

29

salary, wage

薪水
xīn shuǐ

30

rubber

橡胶
xiàng jiāo

31

residence

住所
zhù suǒ

32

requirement

需求
xū qiú

33

to rent


34

rent

租金
zū jīn

35

raw

生的,天然的
shēng de ,tiān rán de

36

rational

合理的
hé lǐ de

37

power

权力
quán lì

38

powerful, mighty

强壮的
qiáng zhuàng de

39

to point

指出
zhǐ chū

40

point


diǎn

41

to point (a gun)

瞄准
miáo zhǔn

42

target, objective

目标
mù biāo

43

pilot

飞行员
fēi xíng yuán

44

secretary

书记
shū jì

45

accounting

会计学
huì jì xué

46

an accountant

会计
huì jì

47

construction worker

建筑工人
jiàn zhù gōng rén

48

housekeeper, maid

管家
guǎn jiā

49

businessman

商人
shāng rén

50

owner

业主
yè zhǔ

51

therapist

治疗师
zhì liáo shī

52

therapy

治疗
zhì liáo

53

mechanic

机械师
jī xiè shī

54

pijamas

睡衣
shuì yī

55

optimism

乐观
lè guān

56

No way (that will happen)

不可能
bú kě néng

57

ripe (fruit)

成熟的
chéng shú de

58

mature (person)

成熟的
chéng shú de

59

to get in line

排队
pái duì

60

line

线
xiàn

61

lawn, yard

草地
cǎo dì

62

jealous

妒忌
dù jì

63

to be in jail

坐牢
zuò láo

64

Italy

意大利
yì dà lì

65

Italian

意大利的,意大利人
yì dà lì de ,yì dà lì rén

66

interpreter, translator

翻译
fān yì

67

impatient

不耐烦的
bú nài fán de

68

I'm sorry for your loss

我为你的损失深表歉意
wǒ wèi nǐ de sǔn shī shēn biǎo qiàn yì

69

I'll pay you back

我会还你的
wǒ huì huán nǐ de

70

I'd rather not say

我不想说
wǒ bú xiǎng shuō

71

sincere, genuine

真实的
zhēn shí de

72

honorable

体面的,光荣的
tǐ miàn de ,guāng róng de

73

genes

基因
jī yīn

74

hereditary

世袭的
shì xí de

75

goodness

良好,善良
liáng hǎo ,shàn liáng

76

glory

荣耀
róng yào

77

from now on

今后
jīn hòu

78

two weeks from today

从今天起两周后
cóng jīn tiān qǐ liǎng zhōu hòu

79

painting

油画
yóu huà

80

frame (picture frame)

画框
huà kuàng

81

to bomb

轰炸
hōng zhà

82

bomb

炸弹
zhà dàn

83

pump


bèng

84

fireman, firefighter

消防队员
xiāo fáng duì yuán

85

favor

赞成
zàn chéng

86

emphasis

重点
zhòng diǎn

87

effort

努力
nǔ lì

88

durable

耐用
nài yòng

89

a dozen

一打
yī dá

90

to design

设计
shè jì

91

designer

设计师
shè jì shī

92

to decorate

装饰
zhuāng shì

93

decorated

被装饰的
bèi zhuāng shì de

94

blinds

百叶窗
bǎi yè chuāng

95

curtain

窗帘
chuāng lián

96

curious

好奇的
hǎo qí de

97

curiosity

好奇心
hǎo qí xīn

98

conscious

神志清醒的
shén zhì qīng xǐng de

99

unconscious, knocked out

神志不清的
shén zhì bú qīng de

100

conscience

良心
liáng xīn

101

clarity

明晰,清楚
míng xī ,qīng chǔ

102

chess

国际象棋
guó jì xiàng qí

103

checkers

西洋棋
xī yáng qí

104

advertising

广告
guǎng gào

105

marketing

市场营销
shì chǎng yíng xiāo

106

admissible

有资格加入的
yǒu zī gé jiā rù de

107

absurd

荒谬的
huāng miù de

108

to reach an agreement

达成协议
dá chéng xié yì

109

(in) agreement

意见一致
yì jiàn yī zhì

110

alert

警惕的
jǐng tì de

111

cocktail

鸡尾酒
jī wěi jiǔ

112

champagne

香槟酒
xiāng bīn jiǔ

113

chip, token

碎片,薄片
suì piàn ,báo piàn

114

(potato) chips

薯片
shǔ piàn

115

counter

柜台
guì tái

116

(kitchen) counter

橱柜
chú guì

117

(airplane) crew

全体机务人员
quán tǐ jī wù rén yuán

118

crew member

乘务员
chéng wù yuán

119

cruise

巡航
xún háng

120

loved, beloved

亲爱的
qīn ài de

121

(college) degree

学位
xué wèi

122

masters (degree)

硕士学位
shuò shì xué wèi

123

directly

直接地
zhí jiē dì

124

entirely, totally, completely

全部地
quán bù dì

125

expert

专家
zhuān jiā

126

express (train)

快车
kuài chē

127

extremely

极端,及其
jí duān ,jí qí

128

previous, former (boss)

前任
qián rèn

129

holiday

假日
jià rì

130

(sense of) humor

幽默
yōu mò

131

brand new

全新
quán xīn

132

to get involved

参与,介入
cān yǔ ,jiè rù

133

issue, business

事情
shì qíng

134

Don't get involved in other people's business

不要介入别人的事情
bú yào jiè rù bié rén de shì qíng

135

knowledge

知识
zhī shí

136

wisdom

智慧
zhì huì

137

sage

圣人
shèng rén

138

leader

领导者
lǐng dǎo zhě

139

particular

特别的
tè bié de

140

passenger

乘客
chéng kè

141

to rise (e.g. interest rates)

上升
shàng shēng

142

to spoil, to rot

腐朽
fǔ xiǔ

143

spoiled, rotten

腐烂的
fǔ làn de

144

to spoil (a child)

溺爱
nì ài

145

spoiled (brat)

宠爱
chǒng ài

146

conceited, cocky, arrogant

狂妄自大的
kuáng wàng zì dà de

147

He tends to talk a lot

他总是很多话
tā zǒng shì hěn duō huà

148

I just did it

我刚做好
wǒ gāng zuò hǎo

149

just

刚刚,正好
gāng gāng ,zhèng hǎo

150

fair

公平的
gōng píng de

151

unfair

不公平的
bú gōng píng de

152

wheel


lún

153

trunk (of a car)

后备箱
hòu bèi xiāng

154

brakes

刹车
shā chē

155

steering wheel

方向盘
fāng xiàng pán

156

tire


tāi

157

braces

吊带
diào dài

158

What took you so long?

你怎么那么久?
nǐ zěn me nà me jiǔ ?

159

opaque

不透明的
bú tòu míng de

160

transparent

透明的
tòu míng de

161

to suspect

怀疑
huái yí

162

a suspect

猜疑
cāi yí

163

suspicious

可疑的
kě yí de

164

to survive

生存
shēng cún

165

to stir

搅拌
jiǎo bàn

166

to stain

(使)染色
(shǐ )rǎn sè

167

a stain

沾污
zhān wū

168

to shrug (shoulders)

耸肩
sǒng jiān

169

to shrink (e.g. clothes)

收缩
shōu suō

170

to shrink, to get smaller

缩水
suō shuǐ

171

to scratch

搔,抓
sāo ,zhuā

172

to run over (a pedestrian)

撞倒
zhuàng dǎo

173

to renew

更新
gèng xīn

174

to register, to sign up

注册
zhù cè

175

to prove

证明
zhèng míng

176

to promote

促进
cù jìn

177

to break out

爆发
bào fā

178

to pop (a balloon)

砰的一声
pēng de yī shēng

179

to exploit

开发,开采
kāi fā ,kāi cǎi

180

to explode, to burst, to pop

爆炸,爆裂
bào zhà ,bào liè

181

explosion, blast

爆炸
bào zhà

182

to pinch

捏,挤
niē ,jǐ

183

to pick a fight with

向某人挑衅
xiàng mǒu rén tiǎo xìn

184

to oppose

反对
fǎn duì

185

to obsess

上瘾的
shàng yǐn de

186

obsesionado


187

to suck

吸,舔
xī ,tiǎn

188

to lick


tiǎn

189

branch

分部
fēn bù

190

stick

粘贴
zhān tiē

191

to import

进口
jìn kǒu

192

to export

出口
chū kǒu

193

imports

进口
jìn kǒu

194

tariff

关税
guān shuì

Decks in Uncategorized Class (207):