Computer Technology Flashcards Preview

Uncategorized > Computer Technology > Flashcards

Flashcards in Computer Technology Deck (133):
1

power off

断电
duàn diàn

2

compatible

兼容
jiān róng

3

external

外部
wài bù

4

offline

离线
lí xiàn

5

internal

内部
nèi bù

6

power source

电源
diàn yuán

7

empty

空的
kōng de

8

font

字体
zì tǐ

9

icon

图标
tú biāo

10

margin

边际
biān jì

11

monitor

屏幕
píng mù

12

paper


zhǐ

13

scanner

扫描器
sǎo miáo qì

14

toner

碳粉
tàn fěn

15

cathode-ray tube

阴极射线管
yīn jí shè xiàn guǎn

16

video

视频
shì pín

17

graphics

图像
tú xiàng

18

high resolution

高分辨率
gāo fèn biàn lǜ

19

image

图片
tú piàn

20

printer

打印机
dǎ yìn jī

21

dot matrix printer

点阵打印机
diǎn zhèn dǎ yìn jī

22

interface

接口
jiē kǒu

23

multimedia

多媒体
duō méi tǐ

24

screen

屏幕
píng mù

25

ink

墨水
mò shuǐ

26

monochrome

单色
dān sè

27

CD-ROM

光盘
guāng pán

28

tape drive

磁带驱动器
cí dài qū dòng qì

29

hard disk

硬盘
yìng pán

30

floppy disk

软盘
ruǎn pán

31

disk drive

磁盘驱动器
cí pán qū dòng qì

32

expansion slot

扩展槽
kuò zhǎn cáo

33

cable

电缆
diàn lǎn

34

cartridge

墨盒
mò hé

35

display

显示
xiǎn shì

36

disk

圆盘
yuán pán

37

system disk

系统磁盘
xì tǒng cí pán

38

twisted pair cable

双绞线电缆
shuāng jiǎo xiàn diàn lǎn

39

power failure

停电
tíng diàn

40

hardware

硬件
yìng jiàn

41

internal modem

内置调制解调器
nèi zhì diào zhì jiě tiáo qì

42

motor

马达
mǎ dá

43

processor

处理器
chù lǐ qì

44

port

港口
gǎng kǒu

45

mouse

鼠标
shǔ biāo

46

file server

文件服务器
wén jiàn fú wù qì

47

broken

破碎
pò suì

48

built-in

内建的
nèi jiàn de

49

static electricity charge

静电电荷
jìng diàn diàn hé

50

serial interface

串行接口
chuàn háng jiē kǒu

51

battery

电池
diàn chí

52

wireless communications

无线通信
wú xiàn tōng xìn

53

back-up disks

备份磁盘
bèi fèn cí pán

54

keyboard

键盘
jiàn pán

55

numeric keypad

数字键盘
shù zì jiàn pán

56

key

关键
guān jiàn

57

arrow key

箭头键
jiàn tóu jiàn

58

cancel key

取消键
qǔ xiāo jiàn

59

delete key

删除键
shān chú jiàn

60

shift key

转移的关键
zhuǎn yí de guān jiàn

61

control key

控制键
kòng zhì jiàn

62

function key

功能键
gōng néng jiàn

63

return key

回车键
huí chē jiàn

64

tab key

TAB键
TABjiàn

65

ASCII

ASCII码
ASCIImǎ

66

computer based learning

计算机辅助学习
jì suàn jī fǔ zhù xué xí

67

guest

客人
kè rén

68

dealer

经销商
jīng xiāo shāng

69

hacker

黑客
hēi kè

70

user

用户
yòng hù

71

line noise

线路噪音
xiàn lù zào yīn

72

dial tone

拨号音
bō hào yīn

73

system

系统
xì tǒng

74

data retrieval

数据检索
shù jù jiǎn suǒ

75

error

错误
cuò wù

76

bug

错误
cuò wù

77

background

背景
bèi jǐng

78

shared access

共享访问
gòng xiǎng fǎng wèn

79

storage

存储
cún chǔ

80

anti-virus software

反病毒软件
fǎn bìng dú ruǎn jiàn

81

file

文件
wén jiàn

82

storage archive

储存档案
chǔ cún dàng àn

83

shared file

共享文件
gòng xiǎng wén jiàn

84

file deletion

文件删除
wén jiàn shān chú

85

operating system

操作系统
cāo zuò xì tǒng

86

directory

目录
mù lù

87

email

电子邮件
diàn zǐ yóu jiàn

88

format

格式
gé shì

89

printer driver

打印机驱动程序
dǎ yìn jī qū dòng chéng xù

90

diagnostic program

诊断程序
zhěn duàn chéng xù

91

software

软件
ruǎn jiàn

92

applications package

应用软件包
yīng yòng ruǎn jiàn bāo

93

shareware

共享软件
gòng xiǎng ruǎn jiàn

94

control panel

控制面板
kòng zhì miàn bǎn

95

text

文本
wén běn

96

virus

病毒
bìng dú

97

volume

体积
tǐ jī

98

log off

注销
zhù xiāo

99

log on

登录
dēng lù

100

access code

访问代码
fǎng wèn dài mǎ

101

networking

联网
lián wǎng

102

password

密码
mì mǎ

103

file conversion

文件转换
wén jiàn zhuǎn huàn

104

spreadsheet

电子表格
diàn zǐ biǎo gé

105

parallel interface

并行接口
bìng háng jiē kǒu

106

memory

记忆
jì yì

107

virtual memory

虚拟内存
xū nǐ nèi cún

108

multitasking

多任务
duō rèn wù

109

default

默认
mò rèn

110

web page

网页
wǎng yè

111

RAM

内存
nèi cún

112

answer, reply, response

回答,答复,响应
huí dá ,dá fù ,xiǎng yīng

113

data, information

数据,信息
shù jù ,xìn xī

114

VRAM

显存
xiǎn cún

115

byte

字节
zì jié

116

megabyte

兆字节
zhào zì jiē

117

baud

波特
bō tè

118

to upgrade

升级
shēng jí

119

to delete

删除
shān chú

120

to scan

扫描
sǎo miáo

121

to compile

编译
biān yì

122

to connect

连接
lián jiē

123

to select

选择
xuǎn zé

124

to avoid, prevent

以避免,防止
yǐ bì miǎn ,fáng zhǐ

125

to print

打印
dǎ yìn

126

to install

安装
ān zhuāng

127

to display, show

显示,表明
xiǎn shì ,biǎo míng

128

to press


àn

129

to reboot

重新启动
zhòng xīn qǐ dòng

130

to recover

收回
shōu huí

131

to replace

以取代
yǐ qǔ dài

132

to repair

修复
xiū fù

133

to tabulate

以制表
yǐ zhì biǎo

Decks in Uncategorized Class (207):