42.Teaching Mandarin Chinese Flashcards Preview

Mandarin > 42.Teaching Mandarin Chinese > Flashcards

Flashcards in 42.Teaching Mandarin Chinese Deck (17):
0

Jing1yan4

Experience

1

Nai4xin1

Patience

2

Shang4ke4
Xia4ke4

To have classes
To finish classes

3

Shui3ping2

Level

4

Han2jia4
Shu3jia4

Winter vacation
Summer vacation

5

Kao3shi4

Exam

6

Yu3fa3

Grammar

7

Guo2ji4 xue2xiao4

International school

8

Zui4hou4

Last

9

Xiao3xue2
Zhong1xue2
Da4xue2

Elementary school
Middle school
University

10

Bi4ye4

Graduate

11

Biao3yang2

To praise

12

Bu2guo4

However

13

Xin4xin1

Confidence

14

Zao3dian3
Wan3dian3

A little bit earlier
A little bit later

15

Da3suan4

Plan

16

Wei4

a measure word for people in (Polite way)