EC : Common Words 4 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 4 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 4 Deck (20):
1

Nu3li4 努力

work hard or deligently

2

Yong4 de bu4tai4 hao3

用得不太好

Not good at using

3

Yin3liao4 饮料

Soft drinks

4

Bu yao kele shenme de.

不要可乐什么的

You don't want cola or something

5

Rong2yi4 bao3

容易饱

He kele rongyi bao

Easily full

Drinking cola makes you full

6

Man3yi4 满意

Dui wode gongzuo bu man yi

satisfied

Not satisfied with the work

7

Zhao4gu4 照顾

Ex: ni hao hao zhao gu ziji

Take care

Take good care of yourself

8

Cong2bu4 从不

Ta congbu chuqu wan

Never

She never go out to play

9

Zong3shi4 总是

Ta zongshi zai tushuguan li xuexi

Always

She always study in the library

10

You3shi2 有时

Wo youshi zai kandao ta

Sometimes

I sometimes see her

11

Xiao4yuan2 校园

Wo youshi zai xiaoyuan Jiuba li kandao ta

Campus bar

I sometimes see her in the campus bar

12

Tong1chang2 通常

ta tongchang qu xiaoyuan Jiuba

Usually

She usually goes to campus bar

13

Jie4 le 借了

Ni cong wo zheli jie le 250 qian

Borrow

You borrowed 250rmb from me

14

Huan2gei3 还给

Return

15

Jiu4 yao4 就要

I want it at any cost

16

Jian4 guo 见过

Met or seen

17

Zi4si1 自私

Selfish

18

Lan3duo4 懒惰

lazy

19

Wu2li3 无礼

Impolite or no manners

20

Jia4 嫁

Marry