EC : Common Words 6 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 6 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 6 Deck (18):
1

Zhao3budao4 找不到

Cannot find

2

Shu4xue2 数学

Maths

3

Huan2ggua1 黄瓜

Cucumbers

4

Jiao4shi4 教室

Classroom

5

Shi4he2 适合

Zhe jian yifu shihe wo ma?

Suitable

Does this clothes suit for me?

6

Tai4 an4 le 太暗了

Too dark

7

Yan2se4 颜色

Color

8

Tong2xue2 同学

Classmate

9

Ban1jia1 搬家

Moved house

10

Fang2jian1 房间

Room

11

Qu4guo 去过

Gone to

12

Shou3du1 首都

Capital city

13

Zheng4zhi4 政治

Political

14

You3 She2nme bu4 yi1yang4
有什么不一样

What is the difference

15

Jing1ji4 经济

Economy

16

Jian3tou2fa 剪头发

Hair cut

17

Duan3 短

Shorter

18

Chang2 长

Longer