Chapter 1 - 20 Flashcards Preview

Mandarin > Chapter 1 - 20 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 - 20 Deck (103):
0

How

怎么 、zenme

1

Normal or Ok

Hai2 ke3yi3

2

Surname

Xi4ng

3

I feel hungry

Du4zi e4

4

Interesting

You3yi4si

5

Hobby

Ai4hao4

6

Travel

Lv3xing2

7

That's great

Tai4bang4le

8

Weather

Tian1qi4

9

Often

Jing1chang2

10

Sun

Tai4yang2

11

Winter

Dong1tian1

12

Spring

Chun1tian1

13

Autumn

Qiu1tian1

14

How many, which

Ji3

15

To feel sorry

Bao4qian4

16

What a pity

Tai4ke3xi1le

17

My apologies, feel shy,

Bu4hao3yi4si4

18

To use

Yong4

19

Finish

Wan2

20

To look for somebody

Zhao3

21

To introduce

Jie4shao4

22

Pay

Fu4

23

Cheaper

Pian2yi2

24

With or with you

He2 ni3

25

New

Xin1

26

Shopping mall

Shang1chang3

27

To bargain

Tao3jia4 huan2jia4

28

Another or other

Bie2 de

29

Place

Di4fang1

30

apartment

Zhu4zhai2

31

A villa

Bie2shu4

32

Bedroom

Wo4shi4

33

Kitchen

Chu2fang2

34

Bathroom

Yu4shi4

35

Bed

Chuang2

36

Wash dishes

Xi3wan3

37

Fridge

Bing1xiang1

38

Chair

Yi3zi

39

A table

Zhuo1zi

40

To think

Jue2de2

41

Usually

Ping2shi2

42

Iike this or this way

Zhe4yang4

43

Family , home

Jia1

44

Altogether , in total

Yi2gong4

45

Child , children

Xiao3hai

46

For sure

Yi2ding4

47

To grow, to look
She looks very lovely

Zhang3de
Ta1 zhang3de hao3 ke3 ai4

48

Hour

Xiao3shi2

49

Wait a moment

Shao1deng3

50

To come back

Hui2lai2

51

Past tense

Guo4

52

About, average

Da4gai4

53

Urgent matter, something urgent

Ji2shi4

54

To trouble

Ma2fan2

55

Guest

Ke4ren2

56

Relatives

Qin1qi1

57

Gift

Li3wu4

58

Send a gift

Song4 gei3

59

To be polite

Ke4qi

60

Vodka

Bai2jiu3

61

Wine
Red wine
White wine

Pu2tao2jiu3
Hong2pu2tao2jiu3
Bai2 pu2tao2jiu3

62

A bottle

Ping2

63

The best

Zui4hao3de

64

Visit as a guest

Zuo4ke4

65

Take taxi

Da3che1

66

Driver

Shi1fu
Si1ji1

67

How to go

Zen3me zou3

68

Turn
U turn

Zhuan3
Diao4tou2

69

Traffic light

Hong2lv4deng1

70

To go forward
Backward

Wang3 qian2 zou3
Wang3 hou4 zou3

71

Stop

Ting2

72

Cash or card

Xian4jin1 or shua1ka3

73

Address

Di4zhi4

74

First

Xian1

75

Already

Yi3jing1

76

Teach

Jiao1

77

Still have 10 minutes

Hai2 you3 shi2 fenzhong1

78

Should

Ying1gai1

79

At night

Ye4li3

80

To travel

Lv3you2

81

A twin
Single

Shuang1ren2
Dan1ren2

82

A ticket

Piao4

83

A shop or store

Shang1dian4

84

To checkout of hotel

Tui4fang2

85

Bank

Yin2hang2

86

Passport

Hu4zhao4

87

Use internet

Shang4wang3

88

Decide

Jue2ding4

89

Possible

Ke3neng2

90

Outside

Wai4mian4

91

Very close
Very far

Li2...... Jin4
Li2...... Yuan3

92

Idea

Zhu2yi

93

View. Scenery

Jing3se4

94

So much

Zhe4me duo1

95

Accompany

Pei2

96

Oneself

Yourself

Zi4ji3

Ni3 zi4ji3

97

Same

Yi2yang4

98

Take a photo

Pai1 zhao4pian4

99

Whole body

Quan2shen1

100

Need

Xu1yao4

101

Have fun or play

Wan2

102

Stop
Next stop

Zhan4
Xia4 yi1 zhan4