63. Airport and Air Travel Flashcards Preview

Mandarin > 63. Airport and Air Travel > Flashcards

Flashcards in 63. Airport and Air Travel Deck (26):
0

Zuo4 fei1ji1 坐飞机

To fly on the airplane

1

Jing1ji4 cang1 经济舱

Shang1wu4 cang1 商务舱

Cang1 舱

economy class

Business class

Cabin

2

Xing2li3 行李

Luggage

3

Tuo1yun4 xing2li3 托运行李

Check in luggage

4

Deng1ji1pai2 登机牌

Boarding pass

5

Deng1ji1 登机

Board the plane

6

Hang2ban1 航班

Flight

7

Sui2shen1 xie2dai4

Carry luggage

8

Shou3ti2 手提

Hand carried

9

Deng1ji1 kou3 登机口

Boarding gate

10

Qi3fei1 起飞

Take off

11

Jiang4 luo4 降落

Landing

12

An1quan2 安全

Safety

13

Kou4 an1quan2 dai4

Fasten seat belt

14

Dian1bo1 颠簸

Turbulence

15

Wei4 le 为了

wei4 le nin2 de an1quan2 为了您的安全

For

For your safety

16

Yin3 liao4 饮料

Beverage or drink

17

Guo3zhi1 果汁

Juice

18

Xue2bi4 雪碧

Sprite

19

Dao4da2 到达

Arrived

20

Zhua1jin3 shi2jian1 抓紧时间

To do something faster

21

Di4mian4 地面

Ground

22

Wen1du4 温度

Temperature

23

She4shi4 设施

Celsius

24

Ge4 wei4 各位

Dear

25

Zhu4yi4 注意

Attention