EC : Common Words 7 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 7 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 7 Deck (19):
1

Xiang4 像

Look like or resemble

2

Bi2zi 鼻子

Nose

3

Zui3ba1 嘴巴

Mouth

4

Ke3ai4 可爱

Cute

5

Ling2ju1 邻居

Neighbor

6

Yao1qing3 邀请

Invite

7

Er2qie3 而且

Erqie ta taitai cai zuo de hen nanchi

Moreover or besides

Moreover His wife cooks very terrible

8

Bao3bao 宝宝

Baby

Treasure

9

Hou2long2 tong4 喉咙痛

Sore throat

10

Zhang1kai1 zui3 张开嘴

Open your mouth

11

Gang1 xue2hui4 刚学会

Just learned

12

Gong1bao3ji1ding1 宫保鸡丁

Kung pao chicken

13

Zui4hou4 最后

Finally or at the end

14

Ting1qilai 听起来

Sounds easy

15

Jian3dan1 简单

Ting qi lai hen jiandan

Simple

That sounds simple.

16

Qiao3ke4li2 巧克力

Chocolate

17

He2 盒

Zhe he qiaokeli duoshao qian

Box

How much is this box of chocolates

18

Ling2qian2 零钱

Change (currency)

19

Wo zhi3 you wushi yuan de
我只有五十元的

I only have 50 yuan note