57.Making a Compliant Flashcards Preview

Mandarin > 57.Making a Compliant > Flashcards

Flashcards in 57.Making a Compliant Deck (12):
0

Tou2su4

Complain

1

Fu2wu4

Fu2wu4 hao
Fu2wu4 bu4hao

Service

Service is good
Service is bad

2

Cha4

Ni3men de fu2wu4 tai4 cha4 le

Poor, too bad, lousy

Your service is too lousy

3

Tai4du4

Ni3 zhe4 shi4 shen3me tai4du4

Attitude

What kind of attitude is that

4

Man3yi4

Wo3 dui4 ni3men de fu2wu4 fei1chang4 bu4 man3 yi4

To be satisfied or satisfaction

I am very dissatisfied with your service

5

Yi4jian4

Ni3 dui4 wo3 you3 yi4jian4 ma?

To have complaints

Do you have anything against me?

6

Sheng1qi4

Sheng1 ni3 de qi4

Sheng1 wo3 de qi4

To get angry

To be angry at you

To be angry at me

7

Zao1gao1

Zao1gao1 wo3men zen2me ban4 me?

Terrible, that's bad , what a bad luck

That's bad, what shall we do ??

8

Jiao4 guo4lai2

Ba3 ta1 jiao4 guo4lai2

To call somebody

Call him over here

9

Zhuan1ye4

Yi4dian4 ye3 bu4 zhuan1ye4

Professional

Absolutely not professional

10

Xia1 shuo1

Non sense

11

Tui4 qian2

Yao1qiu2

Wo3 yao1qiu2 ni3men tui4 qian2 gei3 wo3

To get refund, refund money, money back

To demand

I demand you to give me back my money