EC : Common Words 12 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 12 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 12 Deck (21):
1

Wo3 dou1 mei2 zhu4yi4 dao4
我都没注意到

I didnot even notice
I did not pay attention to

2

Xi1gai4 po4 膝盖破了

hurt your knee

3

Mei2shi4 de 没事的

It's nothing or

Not a big deal

4

Shang1kou3 伤口

Wound

5

Wo3 cai2 bu4 zai4hu
我才不在乎

I really don't care.
That's nothing

6

Zen3me hui2 shi4 ?
怎么回事

What's going on

7

Hao3xiang4 ting2 le 好像停了

Looks like stuck

8

Gan3kuai4 赶快

Quick

9

Zen3me mei2 fan3ying4 怎么没反应

Nothing happening or no response

10

Jin1ji2 紧急

Emergency

11

An4niu3 按钮

Button

12

Liu2xie3 le 流血

Bleeding

13

会是谁呢
Hui4 shi4 shei2 ne

Who could it be

14

Xiao3 tou1 小偷

Thief

15

Nai3nai 奶奶

Po2po 婆婆

Paternal grandma

Elder lady

16

Gao3cuo4 搞错

Made a mistake

17

习惯xi2guan4

Zheli de sheng huo xiguan ma

Used to it

Are you used to life here

18

Cha4buduo4 差不多

Not much different or the same

19

Xiang3jia1 想家

Home sick

20

Fu4mu3 父母

Parents

21

Xiang3 想

Wo hen xiang Wo de fumu

Missing

Missing my parents