EC : Common Words 9 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 9 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 9 Deck (20):
1

Zhen1 diu1lian3 真丢脸

Embarrassing

Literally really loose face

2

Wo3 lai2 fu4?我来付

I will pay

3

Da3bao1 打包

Parcel

Pack bag

4

Fu2wu4yuan2 服务员

Fu2wu4

Waiter

Service

5

Tang1 汤

Soup

6

Zhe4xie1 这些

Zhexie dabao

These

Parcel these stuff

7

Ao4da4li4ya4 澳大利亚

Australia

8

Xi3lian3 洗脸

Lian3

Wash face

Face

9

Shua2ya2 刷牙

Shua ya yao duo jiu

Brush teeth

How long need to brush

10

Xi3tou2 洗头

Wash hair

11

Mei2shi2jian1 没时间

Don't have time

12

Qing3ke4 请客

Yao qing ke

Treat

Literally treat guest

invite guest

13

Yan3jing1 眼镜

Eye Glasses

14

yan3jing4 眼睛

Eyes

15

Gang1cai2 刚才

just a moment ago

16

Shuo1cuo4 说错

Say wrong

17

Song4 送

Song4 dao4 送到

Deliver

Delivered

18

Zhong4 yi1dian1 重一点

A little more pressure

19

Qing1 轻

Soft

20

Qing1zhong4 轻重

weight or pressure