EC : Common Words 5 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 5 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 5 Deck (18):
1

Lang4man4 浪漫

Romantic

2

Zhao3 找

Danshi langman de ren hen nan zhao

To find

But it's is difficult to find the romantic person

3

Tong2yi4 同意

Agree

4

Fu4 wu3fan4 服务饭

Pay for lunch

5

Qian2bao1 钱包

Wallet

6

Lu4shang 路上

On the road

7

Hua1 duo1jiu3 花多久

Ni shangban lushang hua duojiu

How long does do spend

How long do you spend to get to work

8

Liu2lan3 浏览

Browse

9

Ti3yu4 体育

Shenti + yu
Body + education

Sports

10

Wang3zhan4 网站

Websites

11

Xin1wen2 新闻

News

12

You3shi2 有时

Sometimes

13

Yi1ding4 一定

Must be or has to be

14

Huo3che1piao4 火车票

Train ticket

15

Dan1cheng2 单程

One way

16

Wang3fan3 往返

Wo Yao yi zhang wangfan piao

Return

I want a return ticket

17

Cong2lai2bu4 从来不

Never

18

Chao3 吵

Noisy