Learning 10 Flashcards Preview

Mandarin > Learning 10 > Flashcards

Flashcards in Learning 10 Deck (20):
1

Bi4xu1

Must

2

Zen2me ban4

How to do,
what to do
Generally when you don't know how to do something

3

Yan2qi1

Extend

4

Qu3

To pick up

5

Fang4jia4

To have vacation, time off

6

Jie2ri4

Holidays

7

Zhou1mo4

Weekend

8

Yu2kuai4Jie2ri4 yu2kuai4

Pleasent, nice, happyHappy holidays

9

Xiang3shou4

To enjoy

10

Juan4yi4

To suggest, suggestion

11

Que4ren4

To confirm

12

Qi3fei1Dao4da2

Take offArrive

13

Chuan2tong3

Traditional, a tradition

14

Chun1jie2Zhong1qiu1jie2Duan1wu3jie2

Spring festivalMid autumn festival Dragon boat festival

15

Yue4bing3

Moon cake

16

.... De shi2hou

During, at the time of

17

Long2zhou1

Dragon boat

18

Zong4zi

Rice dumplings

19

Gu3dai4

Old, ancient

20

Jian4zhu4

Architecture