96.Chinese Fast Food Flashcards Preview

Mandarin > 96.Chinese Fast Food > Flashcards

Flashcards in 96.Chinese Fast Food Deck (17):
0

Shu3tiao2

French fries

1

Huan4cheng2

Qing3 ba3 ke3le4 huan4cheng2 ka1fei1

Change to

Please change cola to code

2

Chong2fu4

Rang4 wo3 chong2fu4 yi2xia4

To repeat

Let me repeat

3

Zai4 zhe4li4 yong4 hai2shi4 wai4 dai4?

For here or to go meaning you eat here are take parcel

4

Dian3

Order

5

Bing1 dou4jiang1

Iced soybean milk

6

Dan4bing3

Egg cake

7

Chi1deliao3 zhe4me duo1

Can eat this much

8

Lang4fei4

Waste

9

Chao1ji2

Chao1ji2 xi3huan

Super

Super like it

10

Chi1bu4wan2

Cannot finish eating and

11

Shou4 huan1ying2

To be popular

12

Pi2

Skinny

13

Tang1 zhi1

Soup

14

Kua1jiang3

Compliment

15

Jiu4 zhe4xie1

That's it

16

fang4xin1

Don't worry