Learning 3 Flashcards Preview

Mandarin > Learning 3 > Flashcards

Flashcards in Learning 3 Deck (20):
1

Sheng1ri4

Birthday

2

Qing4zhu4

Celebrate

3

Gong1xi3Zhu4he4

To congratulate

4

Zhu4

To wish someone

5

Jian4kang1

Healthy body

6

Ju4hui4

Party

7

Lao3

Old

8

Nian2qing1

Young

9

Ai4qing2Ai4

Love(noun)Love (verb)

10

Gan3qing2

Feelings

11

Yi2jian4 zhong1qing2

Love at first sight

12

Xiang1xin4

Believe

13

Yue1hui4

Dating, appointment

14

Jiao1wang3

Relationship

15

Fen1shou3

To breakup

16

Tan2 lian4 ai4

To be in love

17

Qin1

Kiss

18

Dang1ran2

Of course

19

Duo2jiu3

How long

20

Jian3li4

Resume