EC : Common Words 10 Flashcards Preview

Mandarin > EC : Common Words 10 > Flashcards

Flashcards in EC : Common Words 10 Deck (20):
1

shou3bu4liao3 受不了

Can't stand that or can't take that

2

Chu1qu1 wan2 出去玩

Go out play

3

Zuo4ye4 作业

Home work

4

Zuo4 hao3 le ma?
做好了吗

Have you finished doing that

5

Zai4 再

Ni zuo hao zuoye zai chuqu wan

only at that point

You finish your home work at that point go out play

6

Hai2 dai4 zhe ne 还带着呢

You were just wearing it

7

Shen2me ye3 kan4bujian4
什么也看不见

Cannot see anything

8

Fan2 si3 le 烦死了

Annoyed to death

Annoying

9

Jie4gei3 姐给

Lend me or borrow

10

Huan2gei3 还给

Return

11

Dei3 得

Wo dei huangei ta

Have to ( more polite)

I have to return him

12

Bi3 笔

Zhi1 bi3

Pen

Measure word for pen zhi1

13

Da3ban4 打扮

Ni daban de zhen piaoliang

Dress up or make some one beautiful

You made yourself look really pretty

14

Hua4zhuang1 化妆

Make up

15

Yan3ying3 眼影

Eye shadow

16

Bu4 gao1xing4 不高兴

Are your upset ? Or not happy

17

Bie2 hui2xin1 别灰心

Don't be discouraged or grey heart

18

Hao3 de zai4 hou4mian4 好的在后面

Something good will come up

19

Zen3me hui4 怎么会

How come?

20

Ni3 yu1ding4 xing2 de 你一定行的

You can do it